Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 31 Keliuotis Juozas

F 31, 650 s. vien., 1910-1983. Autografai, mašinraščiai. Lietuvių, prancūzų k.

Fondo sudaryt. Juozas Keliuotis (1902-1983), žurnalistas, vertėjas.

Priimta apie 1948 m., 1978 m. - iš J. Keliuočio, 1983 m. - iš Alfonso Keliuočio.

Biografinė medžiaga (1924-1981). Autobiografijos (1959, 1962), mokslo diplomai ir darbo, draugijų pažymėjimai (1925-1963) sutartys su "Vagos" l-kla dėl vertimų, įvairūs pareiškimai, kūrybinio darbo planai ir programos (1933-1971), knygų, plokštelių sąrašai, sąskaitos. Fragmentiški dienoraštiniai užrašai (1924-1925, 1953), užrašų knygelės (1924-1979), mokykliniai ir studijų užrašai (1922-1928). Atsiminimai apie dail. V. Eidukevičių, J. Vienožinskį rašytojus J.A. Herbačiauską. V. Krėvę, F. Kiršą, V. Mykolaitį-Putiną, S. Nėrį, B. Sruogą, Vaižgantą.

Kūryba (1921-1982). Studija "Poezija, jos psichologija ir estetika" (b.m., apie 1936); studijos-straipsniai apie rašytojus, dailininkus, filosofus: Š. Andersoną, J. Baltrušaitį, A. Bloką, S. Čiurlionienę-Kymantaitę, Dantę, F. Dostojevskį, Eschilą, Marteną diu Garą, S. Georgą, K. Hamsuną, T. Hardį, P. Istratį, S. Jeseniną, S. Lagerlef, D. Lorensą, Maironį, S. Malarmė, T. Maną, Č. Milašių, Platoną, E. Po, M. Servantesą, P. Sezaną, F.E. Silanpė, I. Simonaitytę, V. Šekspyrą, H. Šterną, M. Unamuną, P. Vaičiūną, P. Valeri, A. Židą; neapginta disertacija "Spaudos psichologija" (1928-1929, autogr.) ir straipsniai, paskaitos žurnalistikos, spaudos psichologijos klausimais; publicistiniai straipsniai kultūros, literatūros bei meno klausimais, rašyti žurnalui "Naujoji Romuva" ir nenurodytos paskirties (1926?-1980); tematiniai išrašai iš rašytojų, sociologų, filosofų veikalų; bibliografiniai sąrašai. Žurnalo "Naujoji Romuva" redagavimo ir leidimo fragm. rankraščiai: raštai, spaudos iškarpų apie "Naująją Romuvą" rinkinėlis (1930-1934). Grožinė kūryba, vertimai (1921-1982). Didelis pluoštas eilėraščių, rašytų 1976-1982 m. ir keletas jaunystės dienų eilių, poemėlių. Proza (1921-1968?). Romanai: "Julius Saulėnas. Romano trilogija. Svajonės ir siaubas. D.1-2. (1948), "Generolas Žvarilas. Redaktoriaus pasakojimas" (b.m., apie 1948), "Vienos nakties romanas" (b.m., apie 1960-1968), novelių rinkinys iš menininkų gyvenimo "Revoliucionieriai" (b.m., apie 1948-1949), "Į naująjį gyvenimą", 3 v. drama (1950), "Jie mylėjo gyvenimą", 3 v. tragedija (b.m., apie 1957), atskiri apsakymai, novelės, lyrinė proza. Vertimai (1958-1972): Acėbės Činua "Ir prasidėjo griovimas" , Ž. Anujaus "Keleivis be bagažo" ir "Pasimatymas Senlyje", H. Fiheiredo "Lapė ir vynuogės", V. Lipatovo "Upės sraunumas", atskiri P. Areno, H. Bazeno, S. Beketo ir kitų autorių novelių, apsakymų vertimai.

Korespondencija (1930-1983). A d r e s a t a i (1962-1982): B. Brazdžionis (1976), M. Jankūnas (1971), P. Jurėnas (1981), A. Miliušytė-Griniuvienė (2, 1962-1969), V. Petravičius (1962), P. Skardžius (1982), R. Viesulas (1968). S i u n t ė j a i (1930-1983): J. Aleksandriškis-Aistis (7, 1957-1958), A. Andrašiūnas (1938), J. Baniulis (1939), D. Bielskus (6, 1967-1975), B. Brazdžionis (12, 1978-1982), T. Bukauskienė (1972), V. Čaplikas (10, 1977-1982), J. Grinius (14, 1972-1982), A. Grajauskaitė-Aistienė (8, 1973-1977), V. Gulmanas (22, 1976-1982), J.A. Herbačiauskas (2, 1938 ir b.m.), P. Insoda (1930), Z. Ivinskis (2, 1957, 1960), K. Jankauskas, rašyt. (1982), M. Jankūnas (2, 1961, 1962), J. Janušaitis (7, 1972-1982), V. Juodeika ir G. Juodeikienė (18, 1958-1978), A. Juozapavičius (1938), P. Jurėnas (9, 1977-1982), M. Katiliškis (1972), A. Keliuotis, brolis (63, 1949-1969), A. Keliuotis, giminaitis (6, 1968-1983), J. Keliuotis, brolis (14, 1957-1982), F. Kirša (5, 1936-1959), A. Krivickas (30, 1968-1982), V. Kubilius (1977), J. Lingis (1959), J. Mačiukūnaitė (3, 1955-1957), O. Maksimaitienė (2, 1982), E. MAtuzevičius (23, 1972-1982), P. Mikalauskas (11, 1978 ir b.m.), K. Mykolaitis (7, 1968-1969), Ž. Mikšys (70 lšk. ir 13 sveikinimų ofortuose, 1964-1983), Č. Milašius (3, 1938-1981), A. Miliušytė-Griniuvienė (32, 1957-1971; yra keletas J. Griniaus laiškų, adresuotų žmonos vardu), O. Miškinaitė (10, 1957-1959), R. Neimantas (1982), K. Pakštas (3, 1958), J. Paukštelis (1933), E. Plečkaitis (18, 1978-1983), A. Poška (2, 1963 ir b.m.), J. Prunskis (2, 1957-1958?), P. Rauduvė (5, 1978-1980 ir b.m.), A. Regis (8, 1972-1983), A. Reneckis (6, 1977?-1982), S. Rutkauskas (1983), L. Sabaliūnas (10, 1968-1972), K. Skebėnas (3, 1982-1983), A. Šešplaukis (1940), V. Vardys (3, 1971-1972), J. Vienožinskis (1954), R. Viesulas (1967), V. Vizgirda (5 lšk. ir 10 sveikinimų ofortuose, 1968-1982), K. Volbikas (21, 1971-1982), J. Vosylius (2, 1979-1980), A. Zibolis (1972) ir kt.; užsienio knygų leidyklų raštai dėl knygų, žurnalų prenumeratos ir kt,; įvairių asmenų sveikinimai, draugijų ir organizacijų kvietimai.

Kitų asmenų rankraščiai (1935-1944) "Naujosios Romuvos" ir "Kūrybos" žurnalams. Užsienio rašytojų (R.M. Rilkės, M. Prusto, D. Golsvorčio, R. Holbaumo ir kt.), ispanų, japonų, egiptiečių poezijos, kritikos straipsnių apie meną ir literatūrą vertimai; J. Aleksandriškio-Aisčio, S. Anglickio, K. Binkio, B. Buivydaitės, P. Gaučio, M. Gimbutienės-Alseikaitės, Z. Ivinskio, K. Inčiūros, B. Krivicko, J. Nabažo, Z. Slaviūno, V. Mačernio, A. Valaičio grožinė kūryba, vertimai, kritikos straipsniai, J. Baltrušaičio eilėraščių pluoštelis.

Nuotraukos (1910-1982). J. Keliuočio portretinės, Keliuočių šeimos, visuomeninių, kultūrinių įvykių grupinės nuotraukos (per 190).

Kituose fonduoseL. Giros (F 7), S. Nėries (F 4), J. Rimanto (F 47), Z. Toliušio (F 66), J. Urbšio (F 15).
Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius, Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune.