Telefonas Klaustukas Sitemap

F 37 Baltrušaitis Jurgis

F 37, 79 s. vien., 1900-1972. Autografai, mašinraščiai, kopijos, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų k.

Jurgis Baltrušaitis (1873-1944), poetas.

Fondas sudarytas MBR. 1970 m. keletas nuotraukų priimta iš V. Daujotytės, 1972 m.- rankr. iš N. Bruni-Balmont, laiškų kopijos per J. Tumelį iš TSRS valstybinės V. Lenino b-kos rankraščių skyriaus fondų.

Kūryba (1910-1944). Eilėraščių rinkinys "Ašarų vainikas". D. 1-2. (1943-1944, spaud. laužt. ir skilt. korekt., 2-osios d. mašinr.), užrašų knygelė su 1912-1923 m. eilėraščiais (J. Urbšio nuorašas), pavieniai eilėraščiai (1910-1944, autogr., mašinr., kopijos).

Korespondencija (1900-1923). A d r e s a t a i (laiškų kopijos): A. Blokas (1912), V. Briusovas (1900-1912 ir b.m.), A. Djakonovas (1903-1911), V. Ivanovas (1904-1916 ir b.m.), Vilniaus un-to kūrimo komisijos raštas-kvietimas J. Baltrušaičiui dirbti un-te (1919)

M. Baltrušaitienės laiškai A. Djakonovui (1903-1911) ir jo seseriai M. Zablockai (1947-1948, kopijos); J. Baltrušaičio (sūnaus) laiškas A. Miškiniui ? (1944).

Juozo Avižonio (1968), M. Baltrušaitienės (b.m., nuorašas), N. Bruni-Balmont (1972), A. Djakonovo (b.m., kopija), R. Štilmarko (1972) straipsniai, atsiminimai apie J. Baltrušaitį.

J. Baltrušaičio ir jo žmonos M. Baltrušaitienės 1910-1944 m. nuotraukos (dauguma perfotogr.).

Kituose fonduose: M. Dobužinskio (F 30), J. Keliuočio (F 31), A. Lisausko (F 88), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14), J. Urbšio (F 15).

Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius.