Telefonas Klaustukas Sitemap

F 38 Šinkūnas Peliksas

F38, 104 saug.vnt. (1902-1970), autografai, rankraščiai, autografuoti mašinraščiai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai, spaudiniai, nuotraukos lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis.
Fondo sudarytojas -  geografas, Vilniaus universiteto dėstytojas Peliksas Šinkūnas (1891 – 1970). Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus įsigijo 1971 m. iš G. Šinkūnienės.
Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.
1.Biografiniai dokumentai (1918 – 1950).
Pelikso Šinkūno autobiografijos, biografija, įvairios anketos, pažymėjimai.
2. Kūryba (1936 – 1969).
Pelikso Šinkūno geografinių darbų „Lietuvos geografija“(1936), „Didžiosios kelionės ir atradimai“ (1963) rankraščiai, užrašai apie Lietuvos vietoves, geografijos istoriją, straipsniai; atsiminimai apie Liudą Girą, sudaryti straipsnių rinkiniai „Europa“, „Užeuropiai“, „Lietuvos geografija“ ir kt.

3.Tarnybinė – visuomeninė veikla (1954 – 1960).
Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus įsakymo išrašas  apie Pelikso Šinkūno patvirtinimą Fizinės geografijos ir kartografijos katedros vyr. dėstytoju (1958), Lietuvos TSR švietimo ministerijos, Valstybinės pedagoginės literatūros leidyklos, Lietuvos TSR knygų rūmų raštai Peliksui Šinkūnui.

4. Korespondencija (1927 – 1970).
Pelikso Šinkūno laiškas leidyklai (1958). Laiškai Peliksui Šinkūnui. Siuntėjai: Stasė Augūnaitė (4, 1963), Jurgis Bukėnas (1964), Regina Čepaitytė (3, 1962 – 1963), J. Galvydis (1961), Marytė Gaušienė (2, 1966 – 1970), Stefanija Glemžaitė (2, 1965), Ona Januškevičiūtė (1970), E. Karo (2, 1931), Anna Krull (1931), Edvardas Levinskas(4, 1964 – 1969), N. Logminienė (1967), A. Mušiūnas(1967), Klara Nurm (2, 1931 – 1932), Juozas Petrulis (1965), Mikalina Pošuto (1963), Regina Stančikienė (6, 1967), Jonas Šinkūnas (1967), Šinkūnienė (10, 1927 – 1930), Adelė Valeckienė (1969), A. Vassiljeva (1931), Onutė Žentelytė (5, 1963 – 1964), Leonas Žąsinas (1970), Vladas Žukas (1958) ir kt.

5. Finansiniai, ūkio dokumentai (1956 – 1963).
Sutartys su leidyklomis dėl geografijos darbų išleidimo, buities dokumentai.

6. Ikonografija (1923 -1931).
Pelikso Šinkūno, nenustatytų asmenų portretinės ir grupinės nuotraukos, iliustracijos Pelikso Šinkūno knygai „Didžiosios kelionės ir atradimai“ ir kt.

7. Kitų asmenų rankraščiai (1931 – 1964).
S. Budzinauskaitės, Genovaitės Buzaitės diplominiai darbai, Stasio Elsbergo straipsnis, Martyno Grigato tyrinėjimas, Pelikso Šinkūno veikalų recenzijos, nenustatytų asmenų laiškai, pranešimas ir kt.

8. Kiti dokumentai (1902 – 1965).
Pelikso Šinkūno smulkūs užrašai, su geografija susijusios spaudos iškarpos  iš laikraščių „Lietuvos aidas“, „Lietuvos žinios“, „Lietuva“ ir kitų. Pelikso Šinkūno surinkti atskiri žemėlapiai iš serijų „Ubersichtskarte von Mitteleuropa“, „Karte des Deutschen Reiches“, „Karte des westlichen Russlands“, Pirmojo pasaulinio karo metais išleistas Lietuvos generalinės srities administracinis žemėlapis („Verwaltungskarte des Generalbezirks Litauen“), Tarpukaryje išleisti Kauno, Vilniaus miestų ir kiti planai; morfologiniai, geologiniai Lietuvos žemėlapiai, Armėnijos TSR ekonominis žemėlapis ir kt.