Telefonas Klaustukas Sitemap

F 43 Basanavičius Jonas

F 43, 54 s.vien., 1888-1937. Autografai, jų kopijos, spaudiniai, nuotr. kopijos. Lietuvių, rusų, bulgarų k.

Jonas Basanavičius (1851-1927), visuomenės veikėjas, mokslininkas, gydytojas.

Fondo sudaryt. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius; apie 1948 m., surinkus medžiagą iš netvarkytų nefonduotų rankraščių; 1977 m. papildytas bibliotekoje vykusios parodos J. Basanavičiui medžiaga. Fonde dauguma rankraščių ir jų fragm. kopijuoti, nuotraukos – perfotografuotos.

Asmens dokumentai (1906-1908, fotokopijos). Vilniaus gubernatoriaus raštai Vilniaus spaudos reikalų inspektoriui ir kt. dėl leidimų J. Basanavičiui leisti “Lietuvių tautos” žurnalą ir “Lietuvio” laikraštį, leidimas grįžti iš Bulgarijos į Rusiją ir kt.

Iš visuomeninės veiklos. J. Basanavičiaus sudaryti “Lietuvos ir Gudijos Centrinio Istorinio archyvo įstatai” (1919), Lietuvių mokslo d-jos VIII visuotinio susirinkimo Vilniuje 1914 birželio 11-14 d. programa, aukų Tautos namams statyti Vilniuje sąrašas; įvairių straipsnių fragm. kopijos.

Laiškų (autogr. ir kopijos) adresatai (1908-1925): M. Brenšteinas (1908, kopija), J. Yčas (3, 1912, kopijos), M. Marcišauskaitė (1919), I. Šišmanovas (1925, kopija), “Vilniaus žinių” red. ir J. Vileišis (3, 1908-1912), E. Volteris (1908).
“Lietuvos Atgimimo Patriarcho Daktaro Jono Basanavičiaus gyvenimo vaizdų albumas su biografija. 1851-1927” (1937, spaud. korekt. su įrašais).

Portretinės ir grupinės J. Basanavičiaus nuotraukos (1888-1927?, perfotogr.).

Kituose fonduose: J. Bukėno (F 123), A. Račkaus (F 63), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25), E. Volterio (F 17).

Kituose archyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus.