Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 46 Kirlys Jonas

F 46, 335 s. vien., 1894-1981. Autografai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Jonas Kirklys (1891-1985), pedagogas, spaudos kolekcionierius, kultūros veikėjas.
Keletas rankraščių apie 1950 m. surinkti į atskirą fondelį iš J.Kirlio 1940 m. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekai padovanotos periodinių leidinių kolekcijos; iš J. Kirlio priimta 1969-1978 m.

Biografinė medžiaga (1921-1981). Autobiografijos, įvairūs asmens pažymejimai, sveikinimai Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo v. suteikimo proga (1966); šiek tiek atsiminimų apie Vydūną, J. Janonį, Žemaitę bei iš spaudos rinkimo istorijos (1965-1981).

Darbai iš mokyklų, spaudos istorijos, pedagoginė ir visuomeninė veikla (1922-1979). Apybraiža “Šimtas metų Kapsuko J. Jablonskio vidurinei mokyklai (1867-1967)” (1962-1967, mašinr.) ir šios temos atskiri straipsniai, straipsniai apie Prūsų lietuviškas, Sūduvos pradines mokyklas, Veiverių mokytojų seminariją (1956-1977), apybraižos, studijiniai darbai “Iš lietuvių periodinės spaudos istorijos” (1969, mašinr.), “Lietuvių komunistinė periodinė spauda” (1963-1976, mašinr.), “Lietuviškos spaudos pavyzdžių katalogas” (1953, mašinr.), straipsniai apie Antrojo pasaulinio karo metų, komjaunimo, 1918-1919 m. kalinių spaudą, pirmuosius lietuviškus laikraščius, jaunimo auklėjimą ir pan. (dauguma išsp. Marijampolės raj. laikraštyje); J. Kirlio Žagarėje įkurto spaudos muziejaus lankytojų knyga (1935-1940), buv. periodinių leidinių kolekcijos sąrašai (1938), XIX-XX a. lietuviškų ir lituanistinių periodinių leidinių parodos Šiauliuose vardinis teminis katalogas (1929), Žemaičių Naumiesčio gimn. lietuvių k. ir lit. kabineto, organizuoto J. Kirlio, lankytojų knyga (1928-1938), lakūno F. Vaitkaus sutikimo Žagarėje 1935 m. byla, Žagarės “Saulės” d-jos mokytojų kursų sporto lavinimosi “Aido” kuopelės (vad. V. Kirlys) įstatai, kuopelės valdybos ir susirinkimų protokolai, narių sąrašai ir kt. (1922-1927).

Korespondencija (1909-1978). Bemaž visa korespondencija (apie 110 siuntėjų) dėl spaudos kolekcionavimo ir J. Kirlio straipsnių spaudoje. Siuntėjai (1909-1978): J. Balys (3, 1928 ir b. m.), V. Biržiška (2, 1924, 1928), P. Bugailiškis (1922), J. Būtėnas (5, 1966-1967), P. Dailidė (3, 1930), A. Gricius (2, 1932, 1971), A. Iešmanta (1971), E. Jagomastas (1928), A. Kazanavičienė-Didžiulytė (2, 1949, 1967), V. Kemežys (1929), Z. Kuzmickis (8, 1929-1974), Č. Liutikas (1929), P. Mantvydas (2, 1930), J. Mašiotas (2, 1912), O. Mašiotienė (1930), E. Medišauskas (1930), V. Nausėdas (3, 1968-1971), A. Olšauskas (1909), B. Orentas (1966), M. Račkauskas (1930), A. Račkus (2, 1925 ir b. m.), J. Rimantas (4, 1966-1970), P. Ruseckas (4, 1929 ir b. m.), V. Ruzgas (8, 1958-1966), K. Stiklius (2, 1928, 1930), S. Sužiedėlis (2, 1929), S. Šalkauskis (2, 1928, 1929), R. Šarmaitis (3, 1967-1978), M. Šlapelienė (5, 1929-1974), S. Tomarienė-Pipiraitė (47, 1925-1969), A. Valaitis (2, 1946), J. Vencius (3, 1924-1933), A. Venclova (23, 1963-1971, laiškai ir sveikinimai), Vydūnas (6, 1925-1930), A. Vienuolis (1934), J. Vilkaitis (2, 1913, 1925) ir kt.

Šeimos ir kitų asmenų rankraščiai (1894-1972). M. Kirlienės-Venciūtės atsiminimai apie Vilkaviškio apskr. Keturvalakių pradinę mokyklą (1972-1974, autogr.), pedagoginių kursų psichologijos, pedagogikos, pedagogikos istorijos ir kitų paskaitų užrašai (1927); V. Bičiūno (2, 1921, 1930), A. Jakučionio (1921), L. Vailionio (1928) ir kitų siuntėjų laiškai M. Kirlienei; S. Tomarienės-Pipiraitės laiškai (5, 1960-1969) Laimai Barauskienei-Kirlytei; Vilkaviškio apskr. Keturvalakių pradinės mokyklos mokyt. J. Venciaus geografijos dėstymo užrašai (1915, autogr.). Atskiri rankraščiai: “Aeierawone szeszeriu poteriu” (1894, rankr. nuorašas?), “Agitpropo biuletenis” (1929?) ir kt.
J. Kirlio pavienės buv. spaudos muziejaus Žagarėje tematinių ekspozicijų, kai kurių kultūros spaudos darbuotojų, rašytojų, visuomeninių įvykių nuotraukos (1920-1973 ir b. m.)

Kituose fonduose: M. Čilvinaitės (F 64), V. Gaigalaičio (F 50), L. Giros (F 7), Z. Ivinskio (F 29), J. Petrulio (F 127), J. Rimanto (F 47).

Kituose archyvuose: Lietuvos literatūros ir meno archyvas; Kauno apskrities pedagoginis muziejus.