Telefonas Klaustukas Sitemap

F 47 Rimantas Juozas /iki 1940 m. Slapšinskas/

F 47, 2721 s. vien., 1836-1972. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, nuotraukos, spaudiniai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Juozas Rimantas (iki 1940 m. Slapšinskas) (1908-1973), bibliotekininkas, bibliografas, literatas.

Priimta 1950 m. ir Rimanto, 1974 ir 1982 m. - iš R. Rimantienės.

Biografinė medžiaga (1921-1970). Autobiografijos, mokslo ir darbo, įvairių draugijų nario pažymėjimai. Dienoraštis (1948-1957).

Mokslinė veikla (1926-1966). "Bibliotheca Lituana" metraščio (1944) fragm medžiaga ir susirašinėjimas su M. Biržiška, P. Bugailiškiu, P. Juodeliu, J. Maceina, J. Stakausku, Z. Toliušiu, P. Vaičiūnu dėl metraščio reikalų.

Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos surengtos mokslinės ekspedicijos (vad. J. Rimantas) ŽEMAITĖS biografiniams duomenims tirti (1946.VIII.26-IX.2) ir albumo "Žemaitė gyvenime ir kūryboje" (V., 1956) archyvas (1946-1957). Ekspedicijos darbų apžvalga (1947), "Žemaitė gyvenime ir kūryboje " albumas (1948, autogr. ir mašinr.), J. Rimanto susirašinėjimas su asmenimis, įstaigomis dėl albumo išleidimo, honoraro. Albumo apie Žemaitę parengiamoji medžiaga: Žemaitės asmens dokumentai (kopijos), artimųjų, giminių, pažįstamų laiškai (dauguma kopijos), atmintinų vietų, analogiškų Žemaitės meto etnografinių sodybų nuotraukos, veikalų inscenizacijos medžiaga, R. Kalpoko piešiniai; autentiški B. Dvarionaitės (1913), L. Juozapavičiaus (1912), P. Kairiaus (1910) laiškai Žemaitei; keletas įvairių asmenų laiškų Žemaitės artimiesiems: E. Veikšaitei, J. Veikšienei-Petrauskienei, A. Žymantui ir jų laiškai.

J. Rimanto knygos "Petras Rimša pasakoja" archyvas (1954-1966 dok. orig., nuorašai). P. RIMŠOS biografinė medžiaga (1907-1958), jo fragm. pasisakymai apie savo darbą, dailininkus, dailę apskritai; J. Rimanto susitikimų su P. Rimša dienoraštiniai užrašai (1952-1966); P. Rimšos straipsniai meno klausimais (daugiausia nuorašai). P. Rimšos korespondencija (1903-1966). A d r e s a t a i (1903-1957): J. Basanavičius (4, 1904-1912, nuorašai), J. J. Bielskis (1924), P. P. Daudžvardis (1936), P. Galaunė (20, 1912-1924, nuorašai), V. Grybas (14, 1927-1941), A. Varnas (2, 1957), P. Žadeikis (1957), Antanas ir Marija Žmuidzinavičiai (114, 1904-1939, autogr. ir J. Rimanto nuorašai). S i u n t ė j a i (1923-1972): J. Banaitis (1949), J. Basanavičius (1912), V. Biržiška (1939), J.? Bliūdžius (1917), P. Bugailiškis (1920), A. Bulotienė (1926), J. Burba (4, 1946-1950), P. Gerulis (Kragas) (2, 1946), V. Grybas, skulpt. (34, 1926-1939, nuorašai), A. Iešmanta (1912), A. Kalvaitis (1936), M. Menčinskas (1922), V. Mykolaitis-Putinas (apie 1924), A. Moravskis (3, 1912), K. Oželis (2, 1915-1916), A. Paliukaitis (1909), L. Prūseika (1959, nuorašas), A. Račkus (2, 1931, 1936), Jonas Rimša (1960), Juozas Rimša (34, 1907-1936), Jurgis Rimša (4, 1933-1937), Klemensas Skabeika (2, 1917), M. Šalčius (1938), J. Šileika (1938), J. Valaitis (1916), Vydūnas (2, 1912, 1924, autogr. ir nuorašai), A. Vivulskis (13, 1904-1906, J.R. vert. į liet.k.), J. Zikaras (1928), V. Žičkauskas (4, 1908-1940), A. Žmuidzinavičius (4, 1910-1911, autogr. ir J.R. nuorašai) P. Rimšos portretinės, buitinės ir kitos nuotraukos (1900-1937). Šiek tiek medžiagos apie I-VIII lietuvių dailės parodas (1906-1914), apie dail. Joną Rimšą.

Parengiamoji medžiaga (1958-1968) knygai "Ties istorijos veidrodžiu" apie spaudos kolekcionierių, pedagogą Joną Kirlį (1891-1985), keletas J. Kirlio straipsnių (žr. ir F 46, Jonas Kirlys). Parengiamoji medžiaga apie archeologą Tadą Daugirdą (1852-1919), T. Daugirdo darbų bibliografija, jo įpėdinių byla su Kauno m. savivaldybe dėl archeologinių rinkinių, perduotų Kauno muziejui, apmokėjimo (1925-1932), T. Daugirdo laiškai A. Žirkevičiui (3, 1909-1926), Petrui Rimšai (1909), B. Šaliamorui (2, 1919); Mykolo Daugirdo laiškas (1909); portretinės, buitinės T. Daugirdo nuot-raukos; trys M. Kasperavičiūtės dailės darbai T. Daugirdo tematika A. Aleksandravičiaus. B. Budrio, J. Daugirdienės ir kitų asmenų fragm. atsiminimai apie T. Daugirdą.

J. Rimanto straipsniai, jų apmatai, radijo paskaitos Valstybės radiofone, paskaitų konspektai iš lietuvių literatūros, radijo istorijos Lietuvoje, bibliografijos, ypatingai nacionalinės, bibliotekų istorijos, jų darbo, ypač M. Mažvydo bibliotekos, bibliotekininkystės klausimais apskritai; instruktyvinių dokumentų projektai, pranešimai, pasisakymai bei susirašinėjimas M. Mažvydo bibliotekos Kaune ir Lietuvos TSR knygų rūmų nacionalinės bibliografijos reikalais (1927-1963).

Šiek tiek medžiagos iš darbo Valstybės radiofone Kaune (žr. ir Valstybės radiofono archyvą MBR F 157), iš darbo M. Mažvydo bibliotekoje ir Lietuvos TSR knybų rūmuose (1939-1936), Kauno VI vid. mokykloje (1951-1958) bei rengiant leidinį "Laimės kalendorius 1930 metams", redaguojant "Sargybos" žurnalą ir kt.

Korespondencija (1923-1972). A d r e s a t a i (1927-1969): M. Biržiška (1942), V. Burkevičius (3, 1960-1965), L. Dambriūnas (24, 1957-1969), O. Doveikienė (2, 1951, 1968), P. Galaunė (1965), A. Gricius (1955), Z. Grigoraitis (2, 1957-1958), K. Inčiūra (2, 1968), K. Jablonskis (1956), P. Juodelis (2, 1959), M. Kasperavičiūtė (3, 1965), V. Katilius (1964), J. Kirlys (16, 1957-1968), F. Kirša (1942), R. Mizara (1964), P. Pakarklis (1955), A. Petrika (3, 1964-1965), K. Račkauskas (Vairas) (6, 1968-1969), J. Reitelaitis (3, 1965), Juozas Rimša (3, 1958-1959), Petras Rimša (2, 1957-1958), R. Šarmaitis (2, 1948, 1958), Jonas Šimkus, rašyt. (2, 1951, 1953), A. Ulpis (6, 1947-1959), J. Urbšys (1964), A. Varnas (1965), A. Venclova (1957), V. Vildžiūnas (1965), A. Žirgulis (3, 1964-1965) ir kt. S i u n t ė j a i (1923-1972):V. Abramavičius (10, 1946-1959 ir b.m.), I. Aleksienė (4, 1949-1966), A. Baltrūnas (1956), K. Bajerčius (1928), M. Biržiška (1942), A. Bliūdžius (1931), V. Burkevičius (39, 1947-1970), J. Būtėnas (2, 1954, 1968) Butkų Juzė (3, 1940-1947), E. Čepauskienė, Žemaitės giminė (7, 1946-1949), L. Dambriūnas (52, 1957-1972), K. Dineika (2, 1931, 1948), K. Doveika ir O. Doveikienė (7, 1952-1969), E. Draugelis (1933), B. Dundulis (3, 1933-1934), B. Dvarionas (3, 1937), J. Eretas (2, 1940), P. Galaunė ir K. Galaunienė (12, 1944-1970), J. Graičiūnas (1965), J. Gučas (4, 1927-1939), A. Gudaitis (1945), J.A. Herbačiauskas (apie 1932), K. Inčiūra (43, 1937-1972), Z. Ivinskis (3, 1929), K. Jablonskis (1956), K. Jankauskas, rašyt. (1946), R. Januškevičienė (4, 1946-1947), J. Jurginis (3, 1946-1949), J. Karosas, komp. (12, 1937-1940), V. Karužienė-Čiurlionytė (2, 1966-1967), M. Kasperavičiūtė (9, 1965-1971),V. Katilius (1964), J. Keliuotis (1936), J. Kirlys (112, 1940-1972), F. Kirša (19, 1942-1944), I. Kisinas (5, 1946-1947), A. Kriščiukaitis (1932), V. Kulikauskas, red. (4, 1926-1927), E. Laucevičius (2, 1959), K. Laukaitienė-Matuzaitė (Manė Dauba) (14, 1930-1940), Juozas Lingys (5, 1930-1965), V. Maciūnas (2, 1944), J. Matusas (3, 1931-1936), O. Maciūtė (2, 1947-1948), V. Mykolaitis (Putinas) (2, 1946, 1949), A. Miškinis (3, 1937-1968), R. Mizara (1964), V. Nausėdas (3, 1947-1967), A. Pavalkis ir E. Pavalkienė (11, 1953-1972), P. Penkauskas (2, 1936), A. Petrika (5, 1964-1965), M. Pukitsas (Pukits) (1949), K. Račkauskas (Vairas) (15, 1943-1968), A. Ranitas (Rannit) (7, 1942-1943), J. Reitelaitis (8, 1962-1966), R. Rimantienė (15, 1954-1968), Jonas Rimša, dail. (4, 1958-1966), Juozas Rimša (7, 1959-1961), Petras Rimša (2, 1957-1958), E. Rimšienė (10, 1962-1969), A. Rukša (3, 1944), A. Ružancovas (12, 1939-1944), P. Samulionis (5, 1929-1931), V. Steponaitis (3, 1937-1948), J. Stonys (1939), J. Strazdas (4, 1966-1967), S. Šalkauskis (2, 1940), R. Šarmaitis (4, 1947-\958), J. Šimkkus (1953), J. Šliūpas (1944), L. Tamašauskas (3, 1929-1940), Z. Toliušis (6, 1948-1967), J. Tornau (6, 1957-1959), A. Ulpis (6, 1948-1959), J. Urbšys (13, 1959-1967), P. Vaičiūnas (2, 1944), J. Vaidelys (4, 1936-1941), A. Venclova (4, 1946-1968), Vydūnas (6, 1929-1933), J. Vienožinskis (4, 1945-1946), A. Vienuolis (1953), M. Zujus (1928), A. Žirgulis (12, 1930-1968), J. Žiugžda (1944), A. Žukauskas (1949), šeimos, Slapšinskų ir kitų giminių laiškai, įv. sveikinimai.

Kitų asmenų, organizacijų rankraščiai (1836-1968). "Auszra", 1880, Nr.1, Maskvos lietuvių šapirogr. laikr., V. Abramavičiaus, V. Burkevičiaus (straipsniai iš bibliotekų ir knygos istorijos), J.A. Herbačiausko, K. Lerkio (iš jėzuitų istorijos Lietuvoje), P. Pakarklio, J. Reitelaičio, P. Tarasenkos, Vaižganto ("Vapsva vabzdžių karalaitė") pavieniai rašiniai, straipsniai iš knygų, kultūros istorijos apskritai; Pažaislio kamaldulių vienuolyno b-kos knygų, perduotų Polocko dvasinei konsistorijai, sąrašas, raštai (1836); įvairių asmenų laiškai (1856-1968), tarp jų Lauryno Ivinskio - Karoliui Zabielai (1856), J. Jablonskio - Jonui Ragaišiui (2, 1908), V. Mykolaičio (Putino) - Jonui Reitelaičiui (1961). Studentų atsišaukimų rinkinėlis (55 vien., 1926-1933), literatūrinės ir kitos tematikos spaudos iškarpos.

Ikonografija (1923-1966). J. Rimanto portretinės, buitinės, kitų asmenų nuotraukos, keletas įvairių asmenų ekslibrisų, piešinių ir kt.

Kituose fonduose: V. Biržiškos (F 32), M. Čilvinaitės (F 64).

Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus.