Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 50 Gaigalaitis Vilius

F 50, 187 s. vien., 1888-1940. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, vokiečių, anglų k.

Fondo sudaryt. Vilius Gaigalaitis (1870-1945), Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės veikėjas, raštijos darbuotojas.
Priimta apie 1940 m.

Keletas V. Gaigalaičio straipsnių (ir fragm.), išrašų, užrašai Klaipėdos krašto istorijos, kultūros, visuomeninio gyvenimo reikalais (1916?-1939).

Korespondencija (1892-1940). Siuntėjai (1892-1940): P.(?) Altenbergas (1917), P. Andriuškevičius (3, 1917-1918), M. Ašmys (10, 1916-1918), A. Baltris (16, 1916-1934), A. Becenbergeris (3, 1897-1917), I. Birškus (1906), O. Blankas (4, 1915-1918), J. Brožaitis (19, 1917-1919), A. Bruožis (4, 1905-1919), A. Brustas (1917), P. Bugailiškis (2, laiškai-informacijos, 1916), H. Canas (Zahn) (1914), Cimermanas (Zimermann) (2, 1917), Ch. Delingatas (Delingat) (1918), Ekartas (Eckardt) (1918), V. Emeris (1918), V. Endrikaitis (2, 1919, 1923), M. Ercbergeris (4, 1916-1917), J. Gabrys-Paršaitis (1915), J. Gegužis (b. m., apie 1916), J. Gerulis (2, 1919), A. Gylys (1918), E. Jagomastas (1923), M. Jankus (1893), J. Kirlys (1932), J. Kriaučiūnas (18, 1892-1919), J. Margis (1936), G. Matisonas (3, 1910), F. Megnis (1911), J. Mikšas (1892), K. Olšauskas (4, 1918 ir b. m.), M. Oželis (1919), M. Pozingis (8, 1916-1918), J. Preikšas (b. m.), J. Purickis (2, 1918), K. Redmeris (1918), A. Steponaitis (2, 1917), V. Steputaitis (4, 1916-1917), J. Strangalis (2, 1919), J. Strėkys (5, 1910-1919), A. Stubra (1933), J. Šaulys (4, 1915-1917), I. Šeinius (1917), J. Vanagaitis (1918), A. Vilimavičius (1917), O. Vėrlė (Wöhrle) (1917), D. Zaunius (1918), anon. siuntėjai ir kt.

Pavieniai dokumentai, kitų asmenų rankraščiai (1888-1940). Per 20 rankraščių, susijusių su V. Gaigalaičio visuomenine veikla Klaipėdos krašte bei Rytprūsiuose, Lietuvos politiniu, visuomeniniu gyvenimu, ypatingai 1915-1919 m.; Klaipėdos krašto draugijų pavieniai dokumentai: Lietuviškųjų organizacijų komiteto pranešimai (1935), statutas (1938), Klaipėdos “Sandoros” d-jos moterų globos sk. 1923-1925 m. veiklos kronika, Priekulės ūkininkų d-jos įstatai (1914) ir kt.; pora A. Baltrio raštų, straipsnis (1930-1940), A. Šleicherio “Briefe über die Erfolge einer wissentschaftlichen Reise nach Litauen…” (1852, H. Reinholdo 1888? m. nuorašas), teisininko H. Tumo, J. Žiliaus (Jonilo) pavieniai straipsniai, Kauno “Aušros” gimn. moksl aušrininkų meno d-jos laikr. “Alfa et Omega”, 1925, Nr. 2-3, L.S.M. aušrininkų org. centro k-to biuletenis, 1927, Nr. 1; 1928, Nr. 2, smulkūs spausdiniai ir kt.

Kituose fonduose: V. Biržiškos (F 32), J. Kirlio (F 46), H. Scheu (F 51), E. Volterio (F 17).