Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 63 Račkus Aleksandras

F 63, 846 s. vien., 1889-1940. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, nuotraukos, spaud. iškarpos. Lietuvių, anglų, lenkų, vokiečių, prancūzų ir kt.k.

Fondo sudaryt. Aleksandras Račkus (1893-1965),gydytojas, Lietuvos ir JAV lietuvių kultūros veikėjas, muziejininkas ir mėgėjas numizmatas.

Priimta 1940 m. iš Kauno Dailės muziejaus.

Asmens ir buities dokumentai (1912-1940). Autobiografija, mokslo Sen Lorano koledže, Lojolos un-te, Čikagos medicinos m-kloje pažymėjimai, JAV numizmatų susivienijimų narystės liudijimai; buities sąskaitos ir sutartys. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos ir Tautos fondo Kultūros Vajaus Atminties Ženklai išduoti Aleksandrui Račkui ir jo žmonai K. Račkienei. Aleksandro Račkaus raštų Lietuvos švietimo ir finansų mininstrams nuorašai.

Darbas ir visuomeninė veikla (1914-1940). Studija "Lietuvos numizmatika" su gausia parengiamąja medžiaga (apie 1932-1935), numizmatikos bibliografija (apie 1932-1935), lietuviškų ir kitų monetų sąrašai, A. Račkaus muziejaus JAV inventoriaus konspektas (apie 1932-1935), JAV lietuvių kolonijų parapijų, mokyklų, verslų ir pramonės įmonių įvairios statistinės lentelės, JAV lietuvių draugijų, klubų visuomeninės kultūrinės veiklos dokumentai, lietuviškų, lituanistinių knygų ir periodikos sąrašai (1930-1935); A. Račkaus užrašyti knygnešių prisiminimai; išrašai heraldikos, stragistikos tyrinėjimams, knygai "Gudonai (gotai) lietuvių tautos giminaičiai", spaudos iškarpos apie šią knygą; A. Račkaus straipsnių iškarpos apie lietuviškas monetas, knygnešius, medicinos praktiką ir jo sudaryti 1918-1936 m. straipsnių iškarpų rinkiniai apie JAV lietuvių visuomeninį gyvenimą. Bendradarbiavimo ir darbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje Kaune paskiri dokumentai (1935-1938), tarp jų A. Račkaus, istorinio skyriaus vedėjo, 1937 m. darbų apyskaita, monetų bei etninių reliktų įsigijimo sąrašas, pastabos apie darbą ir kt.; yra Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Kaune statuto 1936? m. projektas, tarybos posėdžių 1936-1937 m. protokolai.

Korespondencija (1912-1940). Be asmeninės korespondencijos, platus susirašinėjimas su JAV, Europos ir kitų pasaulio šalių numizmatų asociacijomis, numizmatais (F. Zerbe), JAV lietuvių ir Lietuvos veikėjais, redakcijomis, organizacijomis dėl monetų ir etninių reliktų kolekcionavimo, bendradarbiavimo JAV lietuvių spaudoje ("Vytyje" ir kt.), paskaitų skaitymo JAV lietuvių kolonijose. A d r e s a t a s: M. Biržiška (1924). Kai kurie s i u n t ė j a i (1912-1940): F. Bagočius (2, 1917, 1936), J. Basanavičius (1925), P. Būčys (1917), D. Budmenas (Boudeman) (5, 1931-1935), B. Bumšas (1923), J. Čaplikas (1915), F. Dafyldas (Duffield) (6, 1920-1929), J. Dagilis (1938), Simonas Jonas Draugelis (4, 1930-1931), H. Gibsas (Gibbs) (21, 1931-1934 ir b.m.), J. Girdvainis (2, 1932, 1937), A. Graičiūnas (4, 1921-1930), Z. Ivinskis (1937), A. Kalvaitis (3, 1934 ir b.m.), F. Kapočius (7, 1936-1939), A. Karalius (2, 1922 ir b.m.), J. Karosas (5, 1915-1920), F. Kemešis (15, 1914-1937), V. Matulaitis (3, 1918-1919), P. Mikolainis (1929), A. Milukas (3, 1934), K. Pakštas (2, 1915-1937), D. Raimondas (Raymond) (7, 1931-1932), P. Rimša (17, 1927-1928), R. Robertsonas (12, 1922-1926), P. Ruseckas (6, 1925-1929), K. Sakalauskas (Vanagėlis) (1931), I. Skrupskelis (3, 1936-1938), F. Stefanas (7, 1930-1933), L. Šimutis (6, 1917-1918), J.O. Širvydas (3, 1920-1928), A. Vanagaitis (1933), P. Virakas (3, 1915 ir b.m.), P. Virmauskis (5, 1914-1918), E. Volteris (5, 1922-1935), M. Zujus (7, 1917-1923), P. Žadeikis (5, 1930-1938), J. Žilevičius (4, 1935-1936), K. Žitkus (4, 1938-1940), A. Žmuidzinavičius (3, 1922-1938) ir kt.

Šeimos rankraščiai (1905-1940). Žmonos Katrės Račkienės-Ambrozaitės 1934-1935 m. straipsnių apie Lietuvą JAV lietuvių spaudoje iškarpos ir asmeninė korespondencija (1919, 1930-1940). Tautos fondo Lietuvos gelbėtojo knygelė išduota Katarinai Ambrozaitei Račkienei. Tėvo Mykolo Račkaus knygų ir galanterijos parduotuvės Kaune 1920-1934 m. susirašinėjimų dėl prekybos knygomis, galanterija, devoliucionalijomis ir sąskaitų bylos, asmeninė korespondencija (1913-1936).

Kitų asmenų ir organizacijų rankraščiai (1889-1940). J. Basanavičiaus straipsnis apie Mindaugo laikų monetą; Lietuvių politikos ir pašalpos klubo, Lietuvių tautiškos d-jos Čikagoje narių mokesčių knygelės su įstatais; J. Šlapelio lšk. Ignui Sakalui (1918) Čapskių ir kitų XIX a. Lietuvos-Lenkijos didikų parašų-autografų ir piešinėlių albumas.

Ikonografija (1890-1940). A. Račkaus ir K. Račkienės-Ambrozaitės portretinės ir buitinės (1917-1939), JAV lietuvių ir jų visuomeninių kultūrinių įvykių (1890-1939) fotografijos, Lietuvos katalikų kulto pastatų, koplytstulpių, visuomeninių kultūrinių įvykių, įžymių žmonių ir kt. nuotraukų albumas bei pavienės fotografijos, A. Račkaus XVIII-XIX a. graviūrų ir kt. iliustracijų spaudinių iškarpų rinkinėlis.

Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai (1891-1939). Draugijų (Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos, šv. Dominyko, šv Juozapo, šv. Jurgio riterio ir kankinio, šv. Kazimiero karalaičio savišalpos, Meilės lietuvių Amerikoj draugijų, Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje, Leb-Gvardijos Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo, Darbininkų lietuvių sąjungos, Simano Daukanto lietuviško teatrališko klubo, Draugystės sūnų Lietuvos vakaruose, Tautos fondo ir kt.) ir jų skyrių susirinkimų protokolų knygos, įvairių dokumentų blankai, čekių ir jų šaknelių knygelės, pavienė korespondencija ir kt. dokumentai. Yra keletos draugijų (Draugystės broliškos pašelpos po vardu šv. Mykolo arkangelo, Ansonia Lithuanian Political Club, Ansonia Lodge Lithuanian Society of St. Anthony, Sūnų Lietuvos draugystės Vakaruose, Darbininkų lietuvių sąjungos, Lietuviško teatrališko kliubo po vardu Simono Daukanto, Draugystės meilės lietuvių Amerikoj, Lietuviškos tautiškos Lietuvos mylėtojų draugystės, Draugystės po vardu šv. Dominyko, Čikagos lietuvių draugijų Sąjungos, Lietuviško politiško ir pašelpos klubo, Vyskupo Valančiaus pašelpos draugystės, Panų ir moterų draugijos Razancavos Panelės Švenčiausios, Lietuvių katalikų švento Kazimiero brolių ir seserų draugijos ir kt.) įsteigimo dokumentai.
JAV lietuvių leistų "Draugo" ir "Moterų dirvos" laikraščių korespondencija, taip pat "Draugo" laikraščio redaktorių Igno Sakalo (1892-1976) bei Leonardo Šimučio (1892-1975) asmeninė ir su darbu laikraštyje susijusi korespondencija.