Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 66 Toliušis Zigmas /slapyv. Rigutis/

F 66, 360 s. vien., XIX a. vid. - 1960. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, grafikos darbų atspaudai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų k.

Fondo sudaryt. Zigmas Toliušis (slapyv. Rigutis) (1889-1971), teisininkas.
Priimta 1945, 1949, ir 1969 m. iš Z. Toliušio.

Pora asmens dokumentų (1941, 1960).

Atsiminimai, apybraižos, straipsniai ir kt. (1939-1959). “Atsiminimai ir apybraižos”, T. 1-5, (1943-1959, autogr. ir mašinr.), “Mano gyvenimo kelias” (1948), “Mano amžininkai” (1953), “Mykolas Krupavičius” (1953), “Atsiminimai apie advokatus” (1949), “Apie Vienuolį” (1957), straipsniai, apybraižos apie M. Andriolį, F. Bortkevičienę, V. Krėvę, P. Klimą, Maironį, Napaleoną Ordą, B. Sruogą, Joną Vileišį, A. Voldemarą, M. Zauniūtę, Kražių bylą, žymesnius Lietuvos teisininkus; eilėraščių rinkinėliai.

Korespondencija (1939-1956). Tarp siuntėjų F. Bortkevičienė (b. m.), P. Bugailiškis (3, 1939-1944), A. Gricius (1955), O. Jonuškienė (1951), P. Juodelis (2, 1955), V. Karužienė-Čiurlionytė (1955), K. Korsakas (6, 1949-1955), J. Rimantas (1948), A. Vienuolis (9, 1949-1956) ir kt.

Kiti rankraščiai (1856-1940). Atsiminimų-poezijos albumėlis (1856), Lietuvos teisininkų draugijos 1920-1940 m. pajamų-išlaidų žiniaraštis, Šiaurės Lietuvai šelpti komiteto 1929 m. pajamų-išlaidų knyga, Vilniaus krašto badaujantiems šelpti vyriausiojo komiteto 1934-1940 m. byla, Kauno gub. kanceliarijos ir žandarmerijos bylos ir atskiri raštai dėl lietuviškosios spaudos platintojų spaudos draudimo metu (59 vien., 1868-1906) ir kt.

Ikonografija (XIX a. vid. -1960). Grafikos (litogr., medžio raižinių) darbų rinkinys (arti 200 vien.), kuriame Lietuvos visuomenės veikėjų, rašytojų, istorinių asmenybių portretai, istorinių vietovių, pastatų vaizdai; M. Andriolio, A. Galdiko, J. Zikaro ir kt. dailininkų grafikos, tapybos darbų reprodukcijų rinkinėlis, LDK kunigaikščio Vytauto Didžiojo atvaizdų albumas.

Kituose fonduose: F. Bortkevičienės (F 68), J. Bukėno (F 123), J. Mickevičiaus (F 165), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25).

Kituose archyvuose: Lietuvos centrinis valstybės archyvas; Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius.