Telefonas Klaustukas Sitemap

F 68 Bortkevičienė Felicija

F 68, 592 s. vien., 1799-1945. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų, anglų k.

Fondo sudaryt. Felicija Bortkevičienė (1873-1945), visuomenės veikėja.
Priimta apie 1945 m. iš F. Bortkevičienės buto per V. Steponaitį.

Asmens, buities dokumentai (apie 1890-1945). Autobiografija (1945), nepatvirtintas namų testamentas (1941), Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovo bilietas (1935), pensijos knygelė (1940) ir kortelė (1943), sąskaitos už butą (1941-1945), mokesčių knygelės (1935-1939) ir kt.; mokykliniai užrašai (1890?).

Straipsniai, jų fragmentai (XIX a. pab. - apie 1945), apie spaudos draudimą, “Globos” draugiją, Lietuvos kooperaciją, ekonomiką ir kt.

Darbas “Varpo” akcinėje bendrovėje, visuomeninė veikla “Žiburėlio” draugijoje ir pavieniai kiti dokumentai (1856-1945). “Varpo” akcinės bendrovės pažymejimai F. Bortkevičienei, jos pranešimai visuotiniuose akcininkų susirinkimuose apie 1936, 1938 m. “Varpo” veiklą, 1932-1940 m. akcininkų susirinkimų protokolų knyga, “Varpo” bendrovės valdymo, finansų, ūkio dokumentai (1856-1940, su protarpiais); “Žiburėlio” draugijos dokumentai (1907-1945): pajamų-išlaidų apyskaitos, kasos knygos, aukotojų sąrašai, stipendijatų ir negavusių pašalpos asmenų sąrašai, pakvitavimai, “Žiburėlio” draugijos bendrabučio gyventojų - mokinių mokesčių lapai, sąrašai (1927-1943), turto inventoriaus knyga, asmenų laiškai, prašymai draugijai. Siuntėjai: V. Ambrazevičius, M. Biržiška, J. Čiurlionytė, V. Karūžienė-Čiurlionytė, P. Kriukelis, J. Leonas, J. Matjošaitienė-Biliūnienė, B. Mikulskis, V. Ruzgas, B. Untulis, S. Vaineikienė, V. Žemaitis ir kt.; nukentėjusiems nuo karo šelpti, Lietuvos Petrapilio studentų draugijų atskiri dokumentai (1902-1939).

Korespondencija (1882-1945). Adresatai (1882-1945): tėvai ir seneliai Povickai (48, 1882-1890), M. Tamašauskas (1945), M. Sleževičius? (12, 1915-1918) ir kt. Siuntėjai (1899-1945): D. Alseika (2, 1924, 1931), F. Bagočius (3, 1937 ir b. m.), J. Elisonas (2, 1942), P. Galaunė (2, 1938, 1941), F. Grincevičaitė (17, 1940-1944), K. Grinius (6, 1936-1944), K. Jakštas (3, 1899), P. Kežinaitis (1934), Z. Liudkevičius (6, 1938-1940), J. Margevičius (1905), F. Matulaitis (1927), V. Mickus (3, 1932-1944), A. Mika (Adomas iš Rojaus) (1924), Marija, Jonas, Stefanija Okuličiai (16, 1910-1945), P. Paramskas (4, 1936-1939), G. Petkevičaitė-Bitė (3, 1928-1935), M. Petrauskas (1923), K. Ralys (6, 1943-1944), P. Rimša (1937), P. Ruseckas (12, 1941-1943), M. Sleževičius (4, 1937-1938), Ž. Smolskienė (6, 1938-1941), J. Šaulys (4, 1906-1925), prof. J. Šimkus (3, 1943 ir b. m.), Z. Toliušis (3, 1926-1944), M. Untulis (26, 1940-1945), M. Vinikas (1937), L. Žemaitis (2, 1942-1943); giminių, pažįstamų laiškai asmeniškais reikalais; pakvietimai.

Giminių (vyro Jono Bortkevičiaus, tėvų, giminių Okuličių) asmens dokumentai, užrašai, laiškai (1799-1944).

Kitų asmenų be aiškesnės vieningos tematikos rankraščiai, dokumentai (1863-1944), tarp jų keletas V. Kudirkos eilėraščių ir “Lietuvos tilto atsiminimai” (mašinr.), jo daiktų ir knygų sąrašas; Igno Šeiniaus 1917-1918? m. kelionės iš Peterburgo į Stokholmą išlaidų bei pastabų užrašai.

Ikonografija (apie 1863-1944). F. Bortkevičienės, jos šeimos, giminių, visuomenės ir kultūros veikėjų, kultūrinių įvykių gausios nuotraukos (virš 100), nuotraukų albumai, nedidelis litografijų rinkinėlis, kuriame M. Valančiaus “Vaikų knygelės” (1867) iliustracijų litografijos; didelė dalis nuotraukų neindentifikuotos.

Kituose fonduose: J. Bukėno (F 123), K. Bielinio (F 5), U. Babickaitės (F 12), L. Giros (F 7), J. Kirlio (F 46), Z. Toliušio (F 66), J. Šliūpo (F 1), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14).
Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius; Šiaulių „Aušros“ muziejus.