Telefonas Klaustukas Sitemap

F 90 Žemaičių (Telšių) vyskupijos seminarija

F 90, 525 saug. vien., 1500-1943 m. Rankr. dok. orig., hektogr. rankr., autografai, spaudiniai, mašinraščiai, rankr. archyv. byla, litogr. leidinys. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, latvių k.

LNB Rankraščių skyriuje esančios Žemaičių seminarijos archyvo bylos ir rankraštinės knygos tėra dalis buv. Žemaičių seminarijos archyvo ir bibliotekos. Į biblioteką pateko 1978 m. iš Kauno Metropolijos kunigų seminarijos. Atskiros knygos ir rankraščiai išskirti į atskirus fondus; buv. seminarijos archyvas surinktas į atskirą fondą (F 90) ir pavadintas Telšių seminarijos fondu (Telševskaja seminarija). 1979 m. pakeistas pavadinimas - Žemaičių (Telšių) vyskupijos seminarijos fondas.

I. Seminarijos valdybos ir rektoriaus įsakai (1846-1904). Su M. Valančiaus, J. Račkausko, A. Baranausko parašais, prierašais.

II. Seminarijos taisyklės, nuostatai (1775-1895). Vysk. J.Lopacinskio, L. Paliulionio sudarytos taisyklės.

III. Seminarijos valdybos protokolų knygos (1845-1906). Protokolai mokslo, ūkiniais ir administraciniais reikalais. Su rekt. M. Valančiaus, Jeronimo Račkausko, A. Beresnevičiaus parašais, prierašais.

IV. Mokymo proceso dokumentai (1822-1939). Programa. Seminaristų ir klierikų pareigybės. Klierikų paskirstymas bažnytinėms pareigoms. Seminaristų sąrašai su įstojimo į seminariją datomis, gimimo metais, socialinės kilmės žiniomis. 1846-1858 m. sąraše paminėtas kun. A. Mackevičius. Žiniaraščiai apie seminaristų mokslo pažangumą, elgesį. Sąrašuose yra A. Mackevičiaus, A. Baranausko, Klemenso Kairio, Vl. Dembskio, A. Vienažindžio pavardės. Su M. Valančiaus, insp. A. Baranausko, J. Račkausko parašais.

Dėstytojų ir seminaristų paskaitų konspektai, užrašai. (Kai kurių užrašų, konspektų priklausomybė ŽS nėra nustatyta). Užrašai idealistinės filosofijos, teologijos klausimais.

V. Seminarijos buhalterijos dokumentai (1842-1912). Sąmatos, balansai. Didžiosios buhalterinės knygos. Pajamų-išlaidų knygos. Kasos knygos. Algų išmokėjimo žiniaraščiai.

VI. Raštvedybos dokumentai (1832-1928). Siunčiamųjų raštų registracijos knygos. Gaunamųjų raštų registracijos knygos. Kiti dokumentai.

VII. Asmenų dokumentai (pagal pavardžių abėcėlę). Dėstytojų asmens bylos, Asmenų, stojusių į seminariją, asmens dokumentai. Įvairūs paskiri pažymėjimai, liudijimai.

VIII. Susirašinėjimas su asmenimis, įstaigomis. Arnulfo Giedraičio išsiųstų raštų nuorašai. (Yra ir Pavienių rankraščių fonde - F 130).

IX. Ūkio dokumentai (1844-1871). Maisto produktų, gautų seminarijos reikalams, registracijos knyga ir seminarijos (Kaune) turto sąrašas.

X, XI. Varia.

XII. Seminarijos rankraštinių knygų, atskirų rankraščių kolekcija (likutis). Šios kolekcijos pirmąją grupę sudaro bibliotekos katalogai, parengti 1812-1939 metais (7 saug. vien.). Tai buv. ŽS bibliotekos generaliniai abėcėliniai ir sisteminiai katalogai.

Rankraštinių knygų ir rankraščių rinkinį sudaro 1500-1943 metų įvairūs rankraščiai, rankraštinės knygos idealistinės filosofijos, religinės moralės, metafizikos, logikos, retorikos, bažnytinės teisės ir bažnytinės istorijos klausimais. Tarp jų J. Henrichsono filosofijos dvimetis kursas, užrašytas Jurgio Oginskio (1700), Kajetono Aleknos-Aleknavičiaus rankr. "Apie mokyką skaityti...:", suredaguotas Juozo Tumo-Vaižganto, Graikų kalbos gramatika (XVIII a.), horografija arba laiko skaičiavimo užrašai (XVIII a.), B. Smigelskio rankraščiai ir kt.

Kituose fonduose:F 29 (Z. Ivinskio)F 42 (M. Valančiaus), F 105 (Natų rinkinys), F 130 (Pavienių rankraščių rinkinys), F 145 (Fotonuotraukų rinkinys), F 150 (J.K. Gintila).

Kituose archyvuose: LCVA.