Telefonas Klaustukas Sitemap

F 104 Klaipėdos krašto istoriniai aktai

F 104, 522 saug. vnt., 1630-1949. Rankraštiniai dokumentų originalai, spaudiniai su rankraštiniais, mašinraštiniais įrašais, nuorašai. Vokiečių, lotynų, lietuvių, lenkų, rusų k.
Fondo sudarytojas Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Apie Klaipėdos krašto istorinių aktų patekimą į Lietuvą rašoma Juozo Marcinkevičiaus straipsnyje "Lituanikos paieškos Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte po Antrojo pasaulinio karo" (Knygotyra T.36. V. 2000, p.184-194).
1. Verdainės parapijos mokyklų dokumentai (1679-1874): pajamų-išlaidų apskaitos knygos (1765-1874), mokesčių už mokslą mokėjimo dokumentai (1827-1831), personalinės dešimtinės (1835), dešimtinės mokesčio mokėjimo apskaitos dokumentai (1820-1865), parapijos mokyklų išlaidų skaitymo ir kt. mokymo priemonėms apskaitos dokumentai (1858-1859), ūkininkų, sumokėjusių mokesčius už vaikų mokslą, sąrašai (1767-1840); sąrašas Verdainės parapijos gyventojų, negalėjusių sumokėti dėl neturto už mokslą (1838) ir kt.
2. Verdainės bažnyčios dokumentai (1765-1938):
2.1 Karališkosios Prūsijos vyriausybės I skyriaus raštai Verdainės bažnyčios kolegijai (1818-1826), Justicijos kolegijos raštai (1819-1863),Verdainės bažnyčios kolegijos susirašinėjimas su Karališkosios Prūsijos vyriausybės I skyriumi bei Domenų ir miškų ministerija (1819-1847), Rytų Prūsijos provincijos karališkosios konsistorijos, Karališkosios vyriausybės bažnyčių ir mokyklų reikalų skyriaus, kadastro valdybos (1890), Verdainės precentoriaus Masalskio (Masalsky) susirašinėjimas su Klaipėdos pastoriumi Andreasu Lepachu (Leppach) (1790-1791); 1815-1817 m. aktai dėl Verdainės parapijos pertvarkymo, abėcėlinis Verdainės parapijos kaimų ir jų gyventojų, gimusių 1771-1781 metais registras (1818), vedybų registras (1760-1807), Verdainės bažnyčios remonto darbų aktai (1790-1885), bažnyčios pajamų-išlaidų apskaitos (1791-1866), vargšų kasos knygos (1816-1820), įvairios sąskaitos , Šilutės apskrities gyventojų, gavusių medalius už dalyvavimą 1813-1814 metų kare su prancūzais, sąrašai (1816-1860) ir kt.
2.2 Verdainės pastorių susirašinėjimo su įvairiomis institucijomis dokumentai (1816-1863): Augusto Ferdinando Šteinbergo (Steinberg) su Karališkosios Prūsijos vyriausybės vidaus skyriumi (1843-1859), Karališkąja Dvasinių reikalų ministerija, konsistorija (1850-1852), Rusnės superintendentu Karlu Eduardu Cygleriu (Ziegler) (1832-1846), Rusnės pastoriumi Davidu Peteauksu (Peteaux) (1852), Šilgalių pastoriumi Tydmanu (Tiedman) (1855-1856), Karališkosios Prūsijos vyriausybės Gumbinėje, apskrities teismo, Vartburgo kalėjimo (1857-1861), Karališkosios Prūsijos Klaipėdos krašto ir miesto, Tilžės magistrato, teismų (1833-1847), Karališkojo apskrities teismo I skyriaus, Įsruties kalėjimo (1854-1855), Policijos valdybos (1856-1863) pranešimai ir kt.
 Pastoriaus Davido Jonatano Naugardo (Naugardt) (1816-1832) dokumentai: Karališkosios Prūsijos vyriausybės pagrindinės kasos pakvitavimai (1827-1828), Karališkosios vyriausybės Dvasinių ir mokyklų departamento raštai Gotfridui Viktorui Šprengeliui (Sprengel),Zabelticui (Zabeltitz), D.J.Naugardui (1816-1832), D.J. Naugardo raštai Klaipėdos superintendentui G.V. Šprengeliui (1821-1830), D.J. Naugardo parengta ataskaita apie Verdainės parapijos mokyklas (1820), Prūsijos krašto ir miesto teismo, Įsruties magistrato, landrato Zabeltico (1827-1831), mokesčių rinkėjo Lindtnerio (Lindtner) susirašinėjimas su Verdainės pastoriais D.J. Naugardu ir A.F. Šteinbergu (1826-1832).
3. Rusnės bažnyčios dokumentai (1758-1864): pastoriaus Teodoro Tilo (Thilo) susirašinėjimas su Klaipėdos pastoriumi A. Lepachu (1789-1792), Klaipėdos teismo kolegijos direktoriumi (1774), Karaliaučiaus karo ir domenų rūmų, Rusnės precentoriaus, pastoriaus T. Tilo ir kitų susirašinėjimas dėl konflikto tarp Rusnės precentoriaus Valio ir pastoriaus T. Tilo (1787-1788); pastoriaus Danieliaus Valio (Vahl) susirašinėjimas su Klaipėdos pastoriumi A. Lepachu (1797), G.V. Šprengeliu (1818-1819), Rusnės kantoriaus Markso (Marcks) byla su pastoriumi  D. Valiu (1816-1817). Bažnyčios pastoriaus Karlo Eduardo Cyglerio (Ziegler) susirašinėjimas su Prūsijos vyriausybe (1831-1836), Prūsijos vyriausybės vidaus skyriumi (1832-1857), Finansų ministerijos generalinės domenų ir miškų valdybos raštai (1833-1853), Karališkosios Pašto tarnybos susirašinėjimas su Šilutės krašto teismo direktoriumi Heinemanu (Heineman) (1835), Šakūnų pastoriumi Friedrichu Augustu Prelvicu (Prellwitz) (1837-1838),
Priekulės pastoriumi Karlu Vilhelmu Augustu Cipeliu (Zippel) (1838), K.E. Cyglerio ataskaita apie Rusnės mokyklos pajamas-išlaidas (1837), raštas dėl naujos mokyklos Akelninkuose (1832), įvairių mokyklų mokinių žinių įvertinimas paruoštas K.E. Cyglerio (1832-1833), pastoriaus Davido Peteaukso (Peteaux) susirašinėjimas su Prūsijos vyriausybe (1852-1854).
4. Klaipėdos bažnyčios dokumentai (1736-1856): Įsruties specialios mokyklų komisijos atstovo Ude (Uhde) raštas Klaipėdos vyr. pastoriui Johanui Arnoldui Pauli (Pauli) (1736); pastoriaus Christiano Nicolaus Volfo (Wolff) susirašinėjimas su Karo ir domenų rūmais (1749-1769), Specialiąja bažnyčių ir mokyklų komisija (1755-1757), Klaipėdos justicijos kolegija (1758-1780), Prūsijos kolegijos vice-prezidentu Kovalevskiu (Kowalewski) (1758-1760), Karališkosios Prūsijos vyriausybės, Viešvilės pastoriaus Gotfrido Tydkės (Tiedtke), Johano Boguslavo Ernsto (Ernst) (1778), Verdainės precentoriaus Johano Gotlibo Glubės (Glube) (1777) raštai. Pastoriaus A. Lepacho susirašinėjimas su Karo ir domenų rūmais (1791-1794), konsistorija (1792-1797), Klaipėdos burmistru (1789), Šakūnų pastoriumi Andreasu Luksu (Lux) (1796), Lenkviečių pastoriumi Christianu Bartolomėjumi Vosu (Voss) (1791), Šilutės pastoriumi Krauze (Krause) (1791), Priekulės pastoriumi Heinrichu  Ephraimu Trentovijumi (Trentovius) (1791),
 A. Lepacho pranešimas apie Verdainės pastoriaus Gotfrido Tydkės mirtį (1791), raštai Rusnės pastoriui T. Tilo (1790), Šakūnų pastoriui A. Luksui (1791). Pastoriaus G.V. Šprengelio susirašinėjimas su Rytų Prūsijos etatų ministerija, konsistorija (1789-1803), Vyriausybės I skyriumi, Vidaus skyriumi, Rusnės pastoriumi K.E. Cygleriu (1818-1847), Kintų pastoriumi Christianu Ephraimu Hiubneriu (Hubner) (1806-1816).
5. Vizitacijos (1817-1868): Lietuvos departamento mokyklų vizitacijos aktai (1819-1820), Gumbinės departamento mokyklų vizitacijos aktai (1823-1824), Šilutės apskrities mokyklų vizitacijos aktai (1824-1858), Šakūnų parapijos mokyklų vizitacijos aktai (1861), Verdainės parapijos mokyklų ir bažnyčios vizitacijos dokumentai (1818-1831); Rusnės, Verdainės, Saugų, Kintų, Kalninkų ir Karklės, Šakūnų bažnyčių vizitacijos aktai ir konfirmuotų vaikų sąrašai (1817-1850), Rusnės pastoriaus Karlo Eduardo Šraderio (Schrader) - ataskaita apie Rusnės ir kitų mokyklų vizitaciją (1861).
6. Įvairūs bažnytiniai dokumentai (1743-1925): Saugų pastoriaus Juliaus Oto Pasargės (Passarge) parengtas išrašas iš bažnyčios metrikų knygos (1871); Kaukėnų pastoriaus K.V. Cipelio patvirtinimas apie vedybas (1844), Karališkojo valsčiaus teismo raštas Tilžės bažnyčios valdybai (1890); Grabavos klebono Helvingo (Helwing) ir pastoriaus Gižyckio (Gisycki) raštas Prūsijos karaliui (1755), Školen bažnyčios evangelikų pastoriaus Harnišo (Harnisch) pažyma (1847), bažnyčių, mokyklų ir kitų institucijų ispektavimo planas (XIX a.), Prūsijos provincijoje 1827-1829 m. buvusių evangelikų bažnyčių ir dvasininkų sąrašai (1850), Augustavo vyskupijos Lazdijų dekanato Miroslavo bažnyčios dokumentai (1802-1841) ir kt.
7. Įvairių institucijų dokumentai (1733-1938): Prūsijos karalių Friedricho Vilhelmo, Friedricho II įsakai Karaliaučiaus ir Gumbinės karo ir domenų rūmams, Vakarų Prūsijos vyriausybei (1786), Karo ir domenų rūmų nurodymai Arisavos (Arys) miesto magistratui (1733-1770), Karališkosios Prūsijos Slaptosios etatų ministerijos, konsistorijos, teismo rūmų, inspekcijos ir kt. įstaigų raštai, nutarimai, įsakymai (1734-1793), Karališkojo Šilutės apskrities teismo I skyriaus pranešimai apie Vyžų parapijoje įvyksiančias varžytines (1860), Karališkojo krašto ir miesto teismo Tilžėje (1830), Įsruties apygardoje paleistų kalinių globos komiteto  prie bažnyčių statutas (1842), Įsruties pataisos kalėjimo pranešimai Šilutės apskrities superintendentūrai apie asmenų atlikusių bausmę paleidimą (1864), Karališkojo apskrities teismo  II skyriaus raštai, kuriais leidžiama dar kartą susituokti (1865), Įsruties ir Reino pataisos kalėjimų raštai Verdainės pastoriams Karlui Teodorui Hofheincui (Hoffheinz),
 A.F. Šteinbergui (1864-1865) ir kt., Šilutės apskrities tarybos nutarimai (1910-1921), Klaipėdos krašto direktorijos dokumentai (1935-1937), Luisbergo ir Klaipėdos karo belaisvių stovyklų antifašistinių būrelių medžiaga (1948-1949) ir kt.
8. Mokomoji medžiaga, straipsniai (1826-1940): Karaliaučiaus Albertinos universiteto profesoriaus Ludoviko Stiedos (Stieda) medicinos ir chirurgijos daktaro diplomas (1894-1903), Šmelco mokyklos 1877-1940 m. kronika, "Agendos Ewangeliszkajei Baznycziai", antros dalies, išverstos O. Šteino vertimo juodraštis (1896), Karaliaučiaus batsiuvių mokyklos mokytojo Rudolfo Elendto (Elendt) brėžinių sąsiuvinys (b.m.), rusų kalba išspausdintų 1511-1933 m. katalikiškų leidinių bibliografija (1934) ir kt. Straipsniai: apie Jurbarko, Marienburgo, Bajerburgo pilis (b.m.), straipsnis apie Lietuvos žemės ūkį (1930) ir kt.
9. Įvairi medžiaga (1630-1949): geneologinės žinios apie Heinricho fon Taubenheimo (Taubenheim) šeimą (1882), Sydovų (Sydow) giminę XV-XIX a., Danieliaus fon Tetau (Tettau), Helenos fon Polenc (Polentz) šeimas (b.m.),geneologinės-heraldinės žinios apie Vengrijos ir Lenkijos-Lietuvos valdovus (b.m.)ir kt.
10. Planai (1782-1905): Šilutės palivarko (1782), Šilutės apskrities Verdainės parapijos Kalveliškių pievos (1833-1840), Šilutės apskrities Šlažių kaimo (1848), Kalveliškių dvaro (1861), Klaipėdos apskrities Lėbartų dvaro (1863), Šilutės dvaro (1870-1890), Šilutės dalies žemės sklypo Nr.1 (1905) planai.