Telefonas Klaustukas Sitemap

F 120 Vienožinskis Justinas

F 120, 23 s. vien., 1909-1971. Autografai, nuorašai, kopijos. Lietuvių k.

Justinas Vienožinskis (1886-1960), dailininkas.

Fondo sudaryt. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Priimta 1974 m. iš I. Kostkevičiūtės. Fonde dauguma mašinr. nuorašų, kopijų iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, privačių asmenų.

Korespondencija (1909-1960). Adresatai (1909-1960): Adelė ir Anuporas Baškiai (1909, mašinr. nuorašas), P. Galaunė (2, 1925, nuorašai), L. Vailionis (3, 1914-1919, autogr.), Vaižgantas (1910, nuorašas), A. Varnas (2, 1910, 1919, nuorašai), Elena Vienožinskienė, žmona (19, 1920-1959, nuorašai), Vincentas Vienožinskis, tėvas (6, 1909-1914, nuorašai), E. Vienožinskienė-Tylienė (26, 1941-1959), nuorašai), A. Žmuidzinavičius (8, 1910-1914, nuorašai); L. Vienožinskaitės-Purinienės laiškai J. Vienožinskiui (1912, autogr.); L. Vailionio ir L. Vienožinskaitės laiškai (4, apie 1911).

V. Mackevičiaus (1970), J. Vailionienės (b. m., apie 1969), A. Vienožinskio (1969), V. Vizgirdos (b. m., apie 1969), B. Uoginto (b. m., 1970?) atsiminimai apie J. Vienožinskį.

Kituose fonduose: M. Dobužinskio (F 30), L. Giros (F 7), J. Keliuočio (F 31), J. Rimanto (F 47), Z. Toliušio (F 66).