Telefonas Klaustukas Sitemap

F 123 Bukėnas Jurgis

F 123, 779 s. vien., 1890-1976. Autografai, mašinraščiai, multipl. rankraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Jurgis Bukėnas (1890-1977), kooperatininkas, liberalinės spaudos dalyvis, visuomenės veikėjas.
Priimta 1974 m. iš J. Bukėno ir 1978 m. – iš T. Bukėno.

Biografinė medžiaga (1890-1975?). Gimimo (1890) metrikų liudijimas, autobiografijos, Kupiškio “Blaivybės”, Žemės ūkio, “Globos” ir kitų draugijų, Panevežio apskrities sanitarinės komisijos, žemės ūkio reformos k-jos, Panevėžio apskr. valdybos pirmininko, Lietuvos kooperatvų kongreso ir kooperacijos banko, Lietuvos žemės ūkio rūmų nario pažymėjimai, liudijimai ir kt. dokumentai; 1915-1917 m. dienoraščiai, atsiminimai apie slaptą Aukštaičių pažangiojo jaunimo sąjungą (1915-1918), apie V. Rekašių, Petrą Meilų (Dulkę), Stasį Petrulį, P. Šinkūną, Petrą Balį.

Darbas ir visuomeninė veikla (1912-1940). Darbas Panevėžio apskr. valdyboje (1921-1924) ir visuomeninė veikla apskrities taryboje, Lietuvos kooperacijoje ir kt. Panevėžio apskr. valdybos 1921-1924 m. protokolai, savivaldybės, ligoninės, vaistinės 1921-1940 m. pajamų apyskaitos, sąmatos; 1921-1924 m. Panevėžio apskr. valsčių burmistrų sąrašai, revizijų aktai, reikalų raštai J. Bukėnui. Lietuvos kooperacijos banko įstatai, Lietuvos kooperatyvų tarybos 1931-1940 m. sąmatos, balansai, būklės apžvalgos, “Lietūkio” 1936-1939 m. apžvalgos, Lietuvos kooperacijos banko raštai J. Bukėnui. Vokietijos okupacijos Kupiškio apyl. 1917-1919 m. dokumentai: valsčiaus 1918 m. protokolai dėl rinkimų į valsčiaus tarybą, mokyklų, dvaro turto ir žemių perėmimo iš okupacinės valdžios aktai, atskirų kaimų žemės sąrašai. Lietuvos valstiečių liaudininkų s-gos raštai J. Bukėnui. Slaptos Aukštaičių pažangiojo jaunimo sąjungos (1915-1918) konferencijų protokolai, programos, bibliotekėlės knygų sąrašai. J. Bukėno, V. Jonuškos, A. Vireliūno ir kt. leisti slapti laikraštėliai: Kupiškio “Jaunimo ratelio” rankr. laikr. “Gojelis”, 1912, Nr. 1; “Jaunimėlis”, 1912, Nr. 2-4; 1913, Nr. 5; Aukštaičių pažangiojo jaunimo sąjungos laikr. “Liuosas kelias”, 1915, Nr. 1-3, 1916, Nr. 2-3; Laisvės Kelias”, 1916, Nr. 4, 5 (8), 7 (10); 1917, Nr. 1-2, 5-9; 1918, Nr. 1, 3; “Organizacijos reikalai”, 1917, Nr. 1. Kupiškio apskr. Žemės ūkio draugijos nario J. Bukėno ekskursijų po Suvalkiją 1913 m. ir po Latviją, Estiją 1914 m. aprašymai. Pažangiųjų kupiškėnų sąjungos (1931) ir Liaudies namų fondo įstatai (1932), J. Bukėno ir D. Vaitkūno atviras laiškas Amerikos lietuviams (1931) dėl paramos Liaudies namų statybai, aukų lapas ir aktas, Andriaus Graičiūno laiškas (1933) Pažangiųjų kupiškėnų sąjungai ir J. Bukėno laiškas A. Graičiūnui (1933). Keletas Kupiškio Žemės ūkio, “Blaivybės” draugijų, Kupiškio vartotojų kooperatyvo dokumentų; “Aido”, “Šviesos”, “Sveikatos”, “Gimtajam kraštui tirti”, “Kultūros-Šviečiamosios”, Šiaulių tarnautojų “Plunksnos” draugijų įstatai.

Korespondencija (1911-1976). Adresatai (1912?-1975): žmona V. Bukėnienė (14, 1937-1959), N. Dūdaitė-Baltušienė (1917), J. Indriūnas (apie 1971), K. Jėčius (16, 1969-1975), Č. Kubaba (4, 1971-1972), A. Zauka, Kupiškio raj. “Komunizmo keliu” red. (1963) ir kt. Siuntėjai (1911-1976): M. Ardickas (1914), M. Azmutas, “Jaunimo” red. (6, 1913-1914), A. Augulis (1919), K. Augulis (10, 1919-1935), A. Bajorinas, kun. (1922), J. Balčikonis (apie 1921-1924), P. Balys (4, 1914-1915), J. Baltušis, rašyt. (19, lšk. ir 9 sveik., 1957-1973), A. Borkauskas (1930), F. Bortkevičienė (26, 1913-1940), P. Bugailiškis (5, 1913-1935), B. Buračas (apie 1936), J. Černius (2, 1920). P. Dičius (1913), K. Didžiulis (1919), V. Didžiulis (11, 1913-1937), B. Dūda (2, 1915 ir b. m.), E. Glemžaitė- Dulaitienė (2, 1915-1957), M. Glemžaitė (10, 1913-1939), P. Glemžaitė (1914), S. Glemžaitė (2, 1919, 1930), T. Glodas (2, 1973-1975), N. Grigas (2, 1962 ir b. m.), M. Grigonis (1919), A. Ilgūnas (1915), A. Indreika (1933), L. Indreika (15, 1914-1925), J. Indriūnas (1919), P. Indriūnas (4, 1914-1918), P. Jankauskas (17, 1920-1925), K. Jėčius (36, 1912-1976), J. Juodelis (8, 1958-1974), L. Jonuška (2, 1918), J. Juodakis (8, 1932-1935), A. Juška (1919), P. Karazija (5, 1913-1915), V. Kavoliūnas (17, 1914-1919), A. Kriaučiūnas, Škotija (23, 1911-1921), Č. Kudaba (3, 1974-1975), J. Kulys, JAV (7, 1934-1940), P. Kuzma (apie 1914), J. Laužikas (1970), S. Litvinas (6, 1914, 1940-1941), M. Markauskas (2, 1914, 1921), K. Marma (1914), J. Maželis (1940), A. Mika (Adomas iš Rojaus) (7, 1912-1923), K. Mikonis (3, 1914-1916), M. Mironaitė (1961), J. Okuličienė (3, 1935 ir b. m.), Juozas Petrulis, rašyt. (4, 1959-1974), D. Pinigis (5, 1918-1921 ir b. m.). A. Purėnas (2, 1935, 1961), K. Rimša, gyd. (1914), P. Ruseckas (18, 1911-1935), A. Siaurusaitis (2, 1914), J. Sondeckis (5, 1910?, 1919-1921 ir b. m.), V. Steponaitis (1936), J. Strimaitis (apie 1922), J. Striška (5, 1937-1974), M. Strolia (5, 1913-1939), A. Sugintas (4, 1915-1927), R. Šarmaitis (3, 1958), P. Šinkūnas (12, 1914-1923?), J. Vaivada (1935), Z. Valaitis (1915), J. Valiukas (3, 1914), A. Vireliūnas (3, 1912-1918), J. Žiurlys (1975), giminių ir kitų asmenų laiškai.

Šeimos ir kitų asmenų rankraščiai (1913-1973). Žmonos V. Bukėnienės 1915-1919 m. dienoraštis, rašyt. J. Baltušio (1973), A. Vireliūno (1914-1915, mašinr. nuorašai) laiškai V. Bukėnienei; rašyt. J. Baltušio laiškas (apie 1959) Nastei Bukėnienei-Dūdienei; P. Šinkūno apybraiža “Antanas Vireliūnas” (apie 1926, mašinr.); V. Jonuškos str. apie Aukštaičių pažangiojo jaunimo kuopų laikr. “Irklą”, “Jaunimo draugą” (1917?), jo užrašų fragm.; Aukštaičių pažangiojo jaunimo sąjungos Salamiesčio kuopos laikr. “Irklas”, 1917, Nr. 12 ir Panevėžio kuopos “Žaizdras”, 1916, Nr. 1; Panevėžio realinės gimn. slaptas aušrininkų laikr. “Pavieniai menki, drauge galingi”, 1913, Nr. 9; mokytojų kursų Kaune slaptas laikr. “Aidas”, 1916, Nr. 1 (J.B. nuorašas); 1915-1940 m. išleistų atsišaukimų rinkinėlis.

Nuotraukos (1910-1974). J. Bukėno portretinės, pavienės, su šeima, darbo ir visuomeninės veiklos (Kupiškio “Jaunimo ratelio”, “Blaivybės” d-jos, Lietuvos jaunimo sąjungos Kupiškio sk. 1926 m., Panevėžio apskr. žemės ūkio reformos komisijos ir apskr. savivaldybės narių, Kupiškio smulkaus kredito bankų tarnautojų, valsčiaus tarybos), įv. asmenų nuotraukos.

Kituose fonduose: V. Sasnausko (F 148).
Kituose archyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas.