Telefonas Klaustukas Sitemap

F 128 Milius Vacys

F128, 57 saug. vnt. (1905-1982), autografai, rankraščiai, rankraštinių dokumentų originalai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai, mašinraščių nuorašų kopijos, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.
Fondo sudarytojas – etnologas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius Vacys Milius (1926-2005).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo iš Vacio Miliaus 1973-1982 m.
Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.
1. Vacio Miliaus surinkta memorialinė medžiaga (1950-1981).
Antkapinių ir kitų memorialinių paminklų įrašai, nurašyti Vacio Miliaus įvairiose Lietuvos ir Latvijos vietovėse.
2. Korespondencija (1962-1976).
Marijonos Čilvinaitės laiškas Vaciui Miliui (1, 1976). Vacio Miliaus ir Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos susirašinėjimo ir kiti veiklos dokumentai (1962-1976).
3. Kiti dokumentai (1905-1979).
Žemaičių vyskupijos dvasinės konsistorijos, Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus raštai Kretingos bernardinų vienuolyno vyresniajam dėl bažnytinių reikalų; pažymėjimai, išduoti Maskvos 113 Tarybinės antros pakopos mokyklos mokiniui Rostislavui Andriejevui; Birutės Jonynaitės pažymėjimai; „Mes išeinam“ - Telšių mokytojų seminarijos IV kurso sienlaikraščio 1946.II.16. Nr.4; XVII Respublikinės dialektologinės – toponiminės konferencijos programa ir pranešimų tezės; straipsnis, ataskaita apie Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos Vroclavo ir Varšuvos skyrių veiklą ir kt.
4. Ikonografija (1957-1982).
Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto 1950 m. Laidos absolventų ir Archeologijos – etnologijos katedros dėstytojų susitikimo grupinė nuotrauka; įvairių autorių Vacio Miliaus ekslibrisai.
5. Spaudinių rinkinys (1962-1978).
Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos instituto leisto leidinio „Etnografinių klausimų lapas“ 1962-1978 m. numeriai, Antano Daniliausko ir Vacio Miliaus literatūros rodyklės, Stephen Raul Anaya parodos katalogas.