Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 134 Totoraitis Jonas

F 134, 69 s. vien., 1600-1939. Autografai, multipl. mašinraščiai, kopijos. Lietuvių, lotynų, prancūzų, vokiečių k.

Jonas Totoraitis (1872-1941), istorikas.

Fondo sudaryt. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius; priimta 1940 m. kartu su Marijampolės marijonų vienuolyno biblioteka, 1986 m. – iš Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus.

Istorijos darbai (1928-1939). “Lietuvos istorija. D. 1. Mindaugas” (1930-1931, autogr.), “Lietuvos istorija. D. 2. Nuo XII a. iki Algirdo mirties” (1930-1932, autogr.), “Lietuvos istorija. Jogaila-Vytautas iki 1500 m.” (1931-1932, autogr.), “Istorijos metodas” (1928, multipl. mašinr.), J. Totoraitis ir A. Kučinskas “Naujųjų amžių istorija. Vadovėlis aukšt. klasėms” (1938-1939, autogr.), J. Totoraičio “Naujųjų amžių istorija. Tridento konsilija, katalikų bažnyčios atgijimas…” (1929, multipl. mašinr.), “Lietuvos atgimimo paveikslai” (b. m., autogr. su J. Totoraičio komentarais) – išrašai apie J. Bretkūną, K. Donelaitį ir kt.; Vatikano konsistorijos svarstymų ir sprendimų aktų kopijos dėl dvasiškijos kandidatų į LDK, Lietuvos-Lenkijos valstybės aukštus katalikų bažnyčios (Vilniaus, Žemaičių vyskupijų, Kijevo unijų metropolijos) dignitorių postus (37 vien., 1600-1798).

Korespondencija (1914-1939). Asmeniško pobūdžio ir dėl J. Totoraičio istorijos veikalų prisiuntimo. Adresatai (1927-1939): J. Povilonis (3, 1927), Lituanistikos institutas (1939). Siuntėjai (1914-1927): P. Baltrušaitis (1918), J. Bartkevičius (1922), S. Čepulis (1918), F. Miuleris (1918), J. Ruibys (1926), anon. siuntėjai (3, 1914-1918).

Kituose fonduose: U. Babickaitės (F 12), T. Balandos (F 115), Z. Ivinskio (F 29), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25).