Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 141 Hitlerinės okupacijos metų Lietuvoje dokumentų rinkinys

F 141, 59 saug.vnt., 1941-1944 m.. Mašinraščiai, mašinraščiai su rankraštiniais prierašais, mašinraščių kopijos. Lietuvių, vokiečių kalbomis.
Fondo sudarytojas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. Fondas sudarytas 19770319 iš J. Toliušio 1976 m. gegužės 4d.ir gruodžio 22d. pirktų dokumentų. 1998 m. fondas papildytas iš antikvariato nupirktais dviem dokumentais.

Dr. Rudolfo Launo paskaita apie Latvijos inkorporavimą į TSRS sudėtį 1940 m.(1942.VI.30).
Vokiečių okupacinės valdžios raštai ir potvarkiai: Ostlando reichskomisaro raštas Kauno generalkomisarui (1942.I.24, Ryga) dėl Vermachto cenzūros; Kauno generalkomisaro raštai (1942.II.10-III.20) Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio sričių komisarams bei žemės ūkio generaliniam tarėjui dėl galvijų pristatymo vokiečių kariuomenei, "Į laisvę" redakcijai dėl bendradarbiavimo; Vokiečių lauko komendantūros įsakymai (1941.VII.17,23), reglamentuojantys valdžios institucijų kūrimą Vilniaus mieste ir krašte; ekonominio, politinio, kultūrinio gyvenimo klausimus; žydų klausimą ir kt.
Laikinojo Lietuvos ministrų kabineto dokumentai (1941.VI.24-VIII.4): posėdžių protokolai Nr.1-28, 32-34; pavieniai finansiniai dokumentai, įstatymai dėl teismų tvarkos pakeitimo (1941.VII.15), žemės valdymo (1941.VII.16), žemės denacionalizacijos (1941.VII.17), pramonės įmonių, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių, kultūros įstaigų, farmacijos įmonių, jūros ir upių prekybos denacionalizacijos ir kt.; žydų padėties nuostatai (1941.VIII.1).
Lietuvos tautinio komiteto, įvairių organizacijų, įmonių, atskirų visuomenės veikėjų raštai ir laiškai, įteikti vokiečių okupacinei valdžiai dėl Lietuvos valstybinės nepriklausomybės atkūrimo (1941.VI.19), apie Lietuvos ekonominę padėtį: žemės ūkio, prekybos, finansinę būklę, apie Vilniaus ir Kauno universitetų veiklą karo metu (1941-1942) ir kt.
Kita medžiaga. Tai "Laiškai lietuviams"- apžvalginis  straipsnis apie tarptautinę padėtį Antrojo pasaulinio karo metu: Rytų frontą, Rusijos padėtį,Vokietijos ir jos sąjungininkų, neutralių bei okupuotų šalių padėtį ir poziciją ir kt. Miunsterio vyskupo laiškai katalikams bei raštai reichsministrui dr. Lamersui (Lammers) dėl slaptosios policijos savivalės.Ukrainiečių rašytojo V. Kosarenko - Kosarevičiaus (Kossarenko - Kossarewytsch), Melnyk Oberst straipsniai, laiškai apie Ukrainos santykius su fašistine Vokietija.
Parengtas spaudai leidinys "Laikinosios Lietuvos vyriausybės įstatymai, nutarimai ir potvarkiai (1941.VI.23-1941.VIII.5)" (1942, Kaunas).