Telefonas Klaustukas Sitemap

F 150 Gintila Juozas Krizostomas

F 150, 126 s. vien., 1788-1857. Autografai. Lietuvių, lenkų, lotynų, rusų, žydų, hebrajų k.

Fondo sudaryt. Jonas Krizostomas Gintila (1788-1857), teologas, knygų kolekcionierius.

Remiantis V. Račkausko (Vairo) autografu "Iš atsiminimų ir užrašų" (F 60-46), priimta 1941 m. pr. kartu su Kauno metropolijos kunigų seminarijos b-kos rankr. ir knygomis.

Asmens dokumentai (1788-1853). Gimimo (1788) metrikų išrašas, Telšių pradžios m-klos, teologijos m. daktaro laipsnio suteikimo, vyskupu išrinkimo pažymėjimai, Juozapo Arnulfo Giedraičio raštai dėl Gintilos paskyrimo Varnių katedros kanauninku, Kartenos klebonu ir kt., Rusijos vidaus reikalų m-jos Dvasinių reikalų departamento Peterburge pranešimai Gintilai apie jo apdovanojimus vyriausybiniais ordinais, Peterburgo R.K. dvasinės kolegijos įsakai dėl tarnybų, algų dydžio, M. Valančiaus išduoti leidimai tam tikroms religinėms apeigoms atlikti ir kt.

Teologijos darbai, vertimai (1838-1857). Teologinių raštų ir vertimų rinkinys (1855 ir b.m.): "Introductio in Libros Novi Foederis", "O Instrumencie Hermeneutycznym i jego užyciu", "Zdania moralne" ir kt., pranašysčių apie Mesiją rinkinys "Vaticinia de Messia" žydų ir lot. k. (b.m.), lenkų-hebrajų ir hebrajų-žydų-lenkų žodynai (1856 ir b.m.), Kristijano Letegeno (Lettegen) knygos apie Mesiją "Seifer emuna al mošiach" vertimas iš lot. k. į hebrajų k. (1838), Didymo Aleksandriečio Aklojo "De Spiritu Sancto..." knygos šv. Jeronimo vertimo į lot. k. nuorašas (b.m.), "Jėzaus Nazariečio giminės knygos" vert. į žydų k. (b.m.), Prano Roberto Romulo Belarmino "Didžiojo katekizmo" ir "Žemaičių katekizmo" (?) vertimai į hebrajų k. (1854-1855), ištraukų iš žydų mokytojų-rabinų knygų "Sententiae Rabbinorum de Messia" vert. iš žydų k. į lotynų k. (b.m.), teologiniai, ūkio ir kt. 1845-1857 m. užrašai.

Korespondencija (1812-1856). J.K.Gintilos 1819-1855 m. susirašinėjimas su Žemaičių (Varnių) dvasine konsistorija, Rusijos vidaus reikalų m-jos Dvasinių reikalų departamentu, Vilniaus, Kauno gubernatoriais dėl Žemaičių vyskupystės bažnyčių administravimo, savo dvasinių tarnybų, apdovanojimų, atsiskaitymų su Žemaičių vyskupija, turto valdymo reikalų. S i u n t ė j a i (1812-1856): A. Bagenskis (2, 1840), J. Baukevičius (1844), A. Beresnevičius (1851), D. Bludovas (5, 1845-1856), I. Borovskis (1842), K. Borovskis (2, 1842, 1849), K. Buivėnas (4, 1845-1849), A. Butkevičius (1836), J. Civinskis (1841), J. Dambrovskis (1843), S. Daukantas (1845), K. Dmochovskis (14, 1845-1849), A. Dobševičius (4, 1854), A. Fialkovskis (7, 1838-1855), A. Gabonskis (4, 1844-1848), O. Galinskis (2, 1842-1843), J.A.Giedraitis (4, 1828-1837), S.M.Giedraitis (16, 1834-1844), J. Gintila, giminaitis (2, 1838-1846), I. Holovonskis (12, 1848-1852), A. Jastrembskas (Jastrzembski) (2, 1837), T. Jatautas (2, 1836, 1839), V. Kamionka (2, 1837-1839), F. Kanas (8, 1851-1856), A. Klongevičius (5, 1835-1840), P. Kopecas (Kopec) (1844), A.? Kosakovskis (4, 1837-1845), J. Kryžanauskas (Kšyžanovskis) (15, 1838-1846), P. Kukolnikas (2, 1839, 1851), A. Lendzevičius (1846), S. Loveckis (1845), V. Lužinskis (1835), L. Mackevičius (10, 1838-1842), M. Magnuševskis (1839), S. Malevskis (2, 1817, 1819), M. Mozdzenevskis (1812), A. Muchlinskis (3, 1833-1851), A. Osinskis (9, 1835-1837), J. Pabrėža (4, 1834-1838), D. Pacevičius (1838), A. Pavlovskis (1844), I. Pavlovskis (4, 1835-1839), L. Petrovskis (2, 1843, 1847), M. Plisovas (1841), M. Puzyrevskienė (1841), P. Rava (1844), J. Rimutis ? (3, 1837-1840), P. Rokickis (2, 1840, 1842), M. Rudnickis (1839), J. Rupeika (6, 1838-1845), J. Semaška (Siemaszko) (1838), B.? Smigelskis (1841), I. Štachas (2, 1839, 1841), A. Šukevičius (1856), D. Šukevičius (2, 1844, 1853), J. Usakovskis (2, 1831, 1840), M. Valančius (8, 1840-1856), D. Zalenskis (3, 1837-1844), V. Žilinskis (2, 1849, 1854) ir kt. Kitų asmenų laiškų nuorašai J.K.Gintilos reikalais (1817-1842); D. Bludovas - J. Litui (1836), J. Kulvinskis - S.M. Giedraičiui (1842), I. Pavlovskis - A.G.Stroganovui (1839).

Kituose fonduose: M. Valančiaus (F 42).