Telefonas Klaustukas Sitemap

F 155 Žemaičių vyskupijos kapitula

 

F155, 41 saug. vien., 1647-1940. Rankraštiniai dokumentų originalai,  nuorašai, kopijos, spaudiniai, Benedikto Smigelskio autografai. Lietuvių, rusų, lotynų, lenkų k.

Fondo sudarytojas – Žemaičių vyskupijos kapitula. Fondo pagrindą sudaro Žemaičių vyskupijos kapitulos dokumentai. Žemaičių vyskupija kaip katalikų bažnyčios administracinis teritorinis vienetas įkurta 1417 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iniciatyva. Vyskupijos centru tapo Varniai (iki 16 a. Medininkai). Prie Varnių katedros buvo sudaryta 6 kanauninkų kapitula (Capitulum Samogitiense), patvirtinta popiežiaus Martyno V. 1863 m. Rusijos caro nurodymu Žemaičių vyskupijos centras perkeltas į Kauną. 1926 m., įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją, Žemaičių vyskupija panaikinta ir įkurtos Telšių, Panevėžio vyskupijos bei Kauno arkivyskupija.

Fonde į atskirą grupę išskirti Benedikto Smigelskio dokumentai. Benediktas Smigelskis (apie 1782-1879.II.7) – Žemaičių kapitulos prelatas arkidiakonas, 1821-1826  m. Žemaičių kapitulos prokuratorius, istorikas. Ilgą laiką buvo vienas iš artimiausių Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio bendradarbių, jo kapelionas ir sekretorius. Antroje savo gyvenimo pusėje B. Smigelskis daug rašė apie Žemaičių vyskupiją, jos istoriją. Rankraščius dovanojo Kapitulos bibliotekai.

Perduota į biblioteką, spėtina, 1941 m. pr. kartu su Kauno metropolijos kunigų seminarijos bibliotekos rankraščiais ir knygomis. Galėjo patekti ir vėliau, apie 1948 m. Fondas suformuotas 1984 m., tvarkant papildytas dokumentais iš Pavienių rankraščių (F130) ir Žemaičių vyskupijos seminarijos (F90) fondų.

Fondo sudėtis:

Žemaičių vyskupijos kapitulos dokumentai (1561-1897): 1561-1562 Žemaičių vyskupijos katedros kapitulos statutas ir jo papildymas (XVIII a. pab. nuorašas); Kapitulos privilegijų ir kt. dokumentų inventorius (1749), Kapitulos posėdžių protokolai su dokumentų nuorašais (1647-1842) – 13 vienetų; gautų ir siųstų raštų rinkinys (1800-1831) – 3 vienetai, gautų raštų rinkinys (1803-1823) – 3 vienetai; Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio Žemaičių kapitulos kanonijų bei prestimonijų vizitacijos dokumentas (1827-1831), raštai Kapitulai ir jos prezidentams (1834-1836) – 5 vienetai; Žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo raštas Kapitulai (1895) ir kt. dokumentai.

Benedikto Smigelskio dokumentai (1802-1873): Juozapo Arnulfo Giedraičio sudarytas ir antspaudais patvirtintas Benedikto Smigelskio dokumentų rinkinys (1802-1836); darbai apie Žemaičių vyskupiją – vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio gyvenimo 1801-1838 aprašymas (1840-1864), Obelių dekanato aprašymas (1856), Skuodo dekanato aprašymas (1862), Žemaitijos vyskupų nuo XV a. iki XIX a. biografijos (1863-1871); 1814 m. išleistos Antano Strazdo knygos „Giesmies Swietiszkas ir Szwintas“ bei istorinio veikalo apie Romos imperijos žlugimą nuorašai (1873); B. Smigelskio eilėraštis, rašytas lenkų kalba (b.d.).

Kituose fonduose: J. K. Gintilos (F150), Lietuvos evangelikų reformatų sinodo (93), Juozo Daugirdo kolekcijos (F94).

Kituose archyvuose: Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas.