Telefonas Klaustukas Sitemap

F 159 Lietuvos moterų taryba

F 159, 21 saug.vnt., 1930-1940 m.. Autografai, mašinraščiai, multiplikuoti mašinraščiai, mašinraščių nuorašai, spaudiniai. Lietuvių, prancūzų, vokiečių, anglų k.

Fondo sudarytoja Lietuvos moterų taryba (1929-1940). Taryba įsteigta 1929.IV.29 Kaune. Ji turėjo apie 20 organizacijų. Tikslas - burti Lietuvos moteris bendram kultūriniam darbui, ginti moterų teises, palaikyti ryšius su kitų kraštų moterimis ir dalyvauti Tarptautinės moterų tarybos (I.C.W.) veikloje. Nuo 1937m. leido žurnalą "Moteris ir pasaulis", turėjo savo klubą su skaitykla, audimo dirbtuves. Žymiausios Lietuvos moterų tarybos veikėjos buvo O. Mašiotienė, S. Čiurlionienė, B. Biržiškienė, J. Tūbelienė, P. Kalvaitytė - Karvelienė, V. Tumėnienė, V. Lozoraitienė.
Įsigyta 1969 m. iš P. Braškio su kitais rankraščiais. Rankraščiai buvo Pavienių rankraščių fonde (F130). Fondas suformuotas 1984 m.

I.Lietuvos moterų tarybos įstatai ir įstatų paruošiamoji medžiaga (1930-[1932]), kitų organizacijų ir tarybų įstatai.

II.Lietuvos moterų tarybos susirašinėjimas su užsienio šalių moterų draugijomis, tarybomis, kitomis organizacijomis bei asmenimis (1933-1940). Siuntėjai: Tarptautinė moterų taryba, Latvių moterų lyga, Lietuvos bibliotekininkų draugija ir kt. Keletos asmenų  laiškai. Tarp jų: J. Deveikytės - Navakienės (3, 1934), O. Mašiotienės (4,1934-1935), R. Olerio (3, 1935), V. Vabalienės (3,1934) ir kt.

III. Kitų moterų draugijų dokumentai (1935-[1938]). Lietuvių katalikių moterų draugijos aplinkraštis skyrių valdyboms, Tarptautinės moterų tarybos statutai ir informacinis straipsnis apie Estijos raudonojo kryžiaus vaikų profilaktoriumą.