Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 164 Šaltenis Rapolas

F164, 47 saug. vnt. (1911-1984), autografai, rankraščiai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai su prierašais, nuotraukos. Lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fondo sudarytojas: literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto Garbės pilietis Rapolas Šaltenis (1908-2007).

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus (4 rankraštinius saugojimo vienetus) įsigijo iš paties Rapolo Šaltenio: Vydūno veikalo vertimo rankraštis įsigytas 1980 m. sausio 22 d. (vienetas buvo saugomas Pavienių rankraščių fonde, buv. šifras F130-2204), kiti 3 rankraštiniai vienetai įsigyti 1982 m. (1982 m. birželio mėn. 22 d. Dokumentų vertinimo-pirkimo aktas). 1985 m. V. Šaltenis skyriui perdavė (atlygintinai) R. Šaltenio rankraščius, viso per 1500 lapų (1985 m. gegužės mėn. 25 d. rankraščių vertinimo aktas).

Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

Asmens dokumentai (1922-1985).

Liudijimai apie egzaminų išlaikymą, stojant į skautų gretas (1922), LTSR Švietimo ir meno darbuotojų profsąjungos nario pažymėjimas (1941), Lietuvos TSR Švietimo ministro pažymėjimas apie R. Šaltenio dalyvavimą seminare švietimo darbuotojams (1947), Finansų ministerijos pranešimas dėl sprendimo grąžinti valstybei R. Šalteniui skirtą stipendiją (1940), atsiminimai apie Panevėžio gimnaziją 1923-1927 metais (1976), „Siekiant aukštųjų mokslų...“ – atsiminimai apie universitetą 1927-1938 metais (1977), autobiografija (1985).

Kūrybinės veiklos dokumentai (1928-1984).

Medžiaga monografijai apie poetą, vertėją, pedagogą Benediktą Rutkūną-Rutkauską (1928-1940); VDU Humanitarinių mokslų fakulteto studento R. Šaltenio diplominis darbas „J. Dobilas : gyvenimas ir darbai“ (1939); vertimų iš vokiečių kalbos rankraščiai:Vydūnas „Septyni šimtmečiai vokiečių – lietuvių santykių“ (1979), Liudvikas Rėza „Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius iš vieno Prūsijos kapeliono dienoraščio“ (1980-1981); ,,Vagos“ leidyklai įteikto mašinraščio nuorašas ,,A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (1981); knygos ,,A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ medžiaga (dalis liko nepanaudota) (1981); medžiaga ir apmatai knygai ,,Mūsų Baranauskas“ (1984); knygos ,,Mūsų Baranauskas“ rankraštis (1983-1984); pastabos dėl ,,Mūsų Baranauskas“ recenzijos (1984); medžiaga knygai ,,Mūsų Baranauskas“ (6 sąsiuviniai) (iki 1985).

Korespondencija (1927-1984).

Rapolo Šaltenio laiškai. A d r e s a t a i: neišaiškintam asmeniui (1, 1970), LTSR Mokslų Akademijos Istorijos institutui (1, 1980), ,,Vagos“ leidyklai (1, 1981), LTSR Valstybinės respublikinės bibliotekos direktoriui (1, 1982).

Laiškai Rapolui Šalteniui. S i u n t ė j a i: Henrikas Bakanas (1, 1981), Juozas Kazys Beleckas (3, 1927-1929), Petras Būtėnas (1, 1935), Marija Grigaitytė (2, 1957-1958), Matas Grigonis (2, 1935 ir b.m.), Mykolas Jasėnas (1, 1934), Rita Keburytė (1, 1981), Juozas Keliuotis (1, 1932), Faustas Kirša (1, 1935), Antanas Krausas (1, 1935), Julijonas Lindė-Dobilas (1, 1927), Aldona Liobytė (1, 1956), Jonas Matulionis (1, 1932), Teresė Mikeliūnaitė (14, 1977-1984), Stepas Povilavičius-Vykintas (2, 1934), Bronys Raila (1, 1924), Vacys Reimeris (1, 1958), Juozas Stanulis (1, 1933).

Nuotraukos ir kiti dokumentai (1911-1982).

Rapolo Šaltenio portretinės, giminių ir pažįstamų grupinės nuotraukos (1911-1982). Yra nuotraukų, kuriose užfiksuoti A. Vienuolis-Žukauskas, jo giminės ir artimieji, Jonas Baranauskas, Anupro Baranausko vaikai. Rinkinyje 28 nuotraukos (originalai ir perfotografuotos).

Įvairūs kvietimai Rapolui Šalteniui į renginius, renginių programos (1926-1958).