Telefonas Klaustukas Sitemap

F 168 Balys Jonas

F 168, 108 s. vien., 1893-1937. Autografai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai, spaudinių iškarpos ir kt. Lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų k.

Fondo sudaryt. Jonas Balys (gim. 1909 m.), tautosakininkas.
Priimta 1986 m. iš Irenos Sasnauskienės.

Biografinė medžiaga (1923-1929). Mokykliniai referatai “Girių reikšmė”, “Basanavičius ir Būga. (Lietuvių kilimo teorijos)”, “Kalevala. Suomių tautos epas” ir kt.; lietuvių k. ir literatūros, istorijos, pedagogikos ir kt. rašomieji darbai; psicholigijos ir pedagogikos užrašai; Kauno universitete klausytų lietuvių k., istorijos paskaitų užrašai. Atsiminimai, dienoraščio fragmentai.

Kūrybinė veikla (1908-apie 1935(?)). Didžiąją dalį sudaro lietuvių tautosakos bei etnografijos tyrinėjimai: “Senoji lietuvių karo daina. Istoriškos folkloro studijos bruožai” [1925-1927], straipsniai “Lietuvių kryžiai” [1927], “Senovės lietuvių raštas” (1929), “Idolica” [1927], “Jaunosios raudos” (1928) ir kt.; paruošiamoji medžiaga studijai apie ugnį, lietuvių mitologijos, suomių, baltų tautosakos, mitologijos tyrinėjimui, straipsniams apie Kupiškio valsčiaus asmenvardžius ir vietovardžius; paskaitos “Dainuojamieji dainų kirčiai” metmenys (1927), “Panevėžio mokytojų seminarijos “Tautotyros ir senienų rinkimo” draugijos istorija” [1927-1929] ir kt.

Keletas grožinių kūrinių, iš jų eilėr. “Balada” (1925), apysaka “Idealistas” (1928), istorinės dramatizacijos “Senovės lietuviai”, “Trainaitis. Žemaičių vadas” [1928] ir kiti. J. Ezerrinio apsakymo “Neužauga”, J.V. Gėtės “Jaunojo Verterio kančių”, K. Hamsuno romano “Badas” I sk., V. Šekspyro “Hamleto Danų karalaičio” fragmentiški vertimai (1926-1928?). Pora A./ Vireliūno, P. Šinkūno vadovėlių recenzijų [1926-1928]. Tematinės spaudos iškarpos Lietuvos istorijos, archeologijos, meno, lietuvių kalbos, lietuvių tautosakos, Lietuvos respublikos užsienio politikos ir kt. klausimais (1903-1933).

Korespondencija (1927-1934). Be asmeninės korespondencijos, daugumą sudaro laiškai J. Balio studijų, tautosakos rinkimo, publikavimo klausimais. Adresatai: V. Steponaitis (1928), A. Varnas (1927?). Siuntėjai: P. Akiras Biržys (1928), P. Bugailiškis (1934), P. Dovydaitis (1927), A. Giedrius (Giedraitis) (1934), V. Jungteris (1934), V. J. Mansikka (1929), V. Mykolaitis-Putinas (1927), P. Pakarklis (4, 1929 ir b. m.), A. Sabaliauskas (Žalia Rūta) (1933), P. Šinkūnas (2, 1927), P. Vaičiūnas (1933), A. Varnas (7, 1927) ir kt.

Kitų asmenų rankraščiai (1893-1937). P. Būtėno “Indoeuropiečių kalboms ir (…) pažinti schemos” (apie 1925-1926?) ir straipsnis “Kirčio ir priegaidės žinios” (1927, šapirogr. rakr.); P. Galaunės feljetonas (1924?); Carinės Rusijos kariuomenės pulko Kaune kareivio I. Grubinsko dienoraštis (1893) ir jo leistas laikraštėlis “Kauniškis” (1893). T. Palulio N autoriaus veikalo iš XVII a. Lietuvos istorijos fragmentiški vertimai (1895); keletas K. Račkausko-Vairo straipsnių apie Lokarno sutartis (apie 1925-1928); Panevėžio mokytojų seminarijos 1925-1926 m.m. II kurso įvairių mokomųjų dalykų egzaminų programos (1925-1926, rankr., šapirogr. rankr.) ir kt.

Ikonografija (1925?-1936 ir b. m.). Kupiškio vidurinės mokyklos 1924-1925 m.m. laidos grupinė ir kt. nuotraukos.