Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 188 "Minties" spaustuvė

F 188, 115 saug. vnt., 1951-1994. Rankraščiai, mašinraščiai, mašinraščio kopijos, spaudiniai, nuotraukos, negatyvai. Lietuvių ir anglų k.
„Minties“ spaustuvė įsteigta Sidnėjuje (Australija) 1951 m. gegužės 30 d., valdžios įstaigose užregistruota rugpjūčio 8 d. kaip akcinė bendrovė. Jos steigėjai – Antanas Baužė, Jonas Karitonas, Mikas Malaitis, Aleksandras Mauragis, Pranas Nagys ir Vincas Šopys – savo indėliais sukaupė kapitalą, leidusį pradėti spaustuvės darbą. 1955 m. bendrėovės akcijas supirko ir spaustuvės savininkais tapo Pranas ir Elena Nagiai. Nuo įsikūrimo pradžios „Minties“ spaustuvėje spausdinimas Australijos Lietuvių Bendruomenės laikraštis „Mūsų pastogė“, kalendoriai, atliekami praktiškai visi lietuvių spaudos darbai, atspaudintos 23 lietuvių autorių knygos, jų tarpe „Šaulių Sąjungos istorija“, poezijos rinkinys „Terra Australis“, pirmasis Australijos Lietuvių metraštis ir kt.
Fondo sudarytojas - vienas iš „Minties“ spaustuvės steigėjų, bendradarbių, direktorių, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas - Pranas Nagys. Visą savo surinktą dokumentinę medžiagą apie sapustuvę, įvairias lietuvių organizacijas ir draugijas, veikusias Australijoje, jis 1994 m. skyrė Lietuvos Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai. Dokumentų priėmimo aktas Nr. 1 pasirašytas 1995 m. balandžio 10 d.
Surinkti dokumentai atspindi lietuviškos spaustuvės Australijoje kūrimąsi ir veiklą. Pirmojo Australijos Lietuvių Metraščio paruošiamoji medžiaga, Prano Nagio išsaugoti visuomeninių organizacijų ir draugijų dokumentai supažindina su lietuvių išeivių įsikūrimu ir įsitvirtinimu Australijoje, visuomenine veikla, lietuvybės puoselėjimu, pasiekimais. Pristatomi Australijos lietuviai visuomenės veikėjai, rašytojai ir poetai, muzikai, dailininkai, aktoriai: Pranas Pusdešris, Antanas Baužė, Pulgis Andriušis, Juozas Almis, Jūragis, Vincas Kazokas, Bronius Žalys, Agnė Lukšytė, Marija Mykolaitytė-Slavienė, Bronius Budriūnas, Vaclovas Ratas Rataiskis, Eva Kulbos, Henrikas Šalkauskas, Teisutis Zikaras, Ksena Dauguvietytė-Šniukštienė ir daug kitų.
Fondas sutvarkytas 1997 m.
Fondo būklė gera.
Fondo sudėtis
I.
 „Minties“ spaustuvės dokumentai (1951-1987) : steigimo dokumentai, stegėjų posėdžių protokolai, pajamų-išlaidų, algų mokėjimo knygos, spaustuvės darbą atspindintys dokumentai, korespondencija.
II. Pirmojo Australijos Lietuvių Metraščio (1961), spausdinto „Minties“ spaustuvėje, paruošiamoji medžiaga (1950-1962).
III. Dokumentai susiję su Prano Nagio visuomenine veikla įvairiose Australijos lietuvių organizacijose ir draugijose (1955-1992): Australijos Lietuvių bendruomenės Krašto valdyboje ir taryboje, Sidnėjaus Lietuvių Atsargos Karių „Ramovėje“, Sidnėjaus Lietuvių klube, Sidnėjaus lietuvių chore „Daina“.
IV. Prano ir Elenos Nagių korespondencija (1949-1993): įvairių visuomeninių organizacijų, redakcijų, pavienių asmenų lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjų Antano Skirkos, Broniaus Žalio, Broniaus Budriūno, kun. Petro Butkaus ir kt.