Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 189 Matas Šalčius

F 189, 873 saug. vnt., 1839, 1906-1996. Autografai, rankraščiai, spaudiniai su rankraštiniais įrašais, mašinraščiai, mašinraščių kopijos. Lietuvių, anglų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, hebrajų ir kt. kalbomis.
Lietuvos nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus įsigijo 1997-1998 m. iš M. Šalčiaus dukros Ramintos Šalčiūtės Savickienės.

Fondo stovis geras.
Fondo sudarytojas Matas Šalčius (1890-1940) pedagogas, žurnalistas, keliautojas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Fondo sudėtis

1. Biografinė medžiaga. - 1907-1940

Autobiografija. Mano dieninis (1908-1928), Kauno gimnazijos keturių žemesnių klasių atestatas, Lietuvos dienraščio bendradarbio, Lietuvos universiteto laisvojo klausytojo, Nacionalinės geografijos asociacijos, Lietuvos automobilių klubo, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos klubo ir narystės kitose organizacijose bilietai ir pažymėjimai; raštas dėl M. Šalčiaus paskyrimo Vytogalos liaudies mokyklos vedėju, prašymai; įgaliojimai rinkti aukas nukentėjusiems nuo karo Lietuvoje, steigti Tėvynės mylėtojų draugijų kuopas, skaityti paskaitas, studijuoti Lietuvos universiteto teisės fakultete, atstovauti M. Šalčių, tvarkant jo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kitus finansinius reikalus; sutartys dėl M. Šalčiaus knygos „Žinynėlis” leidybos teisių, apmokėjimo už skaitomas paskaitas ir kt. M. Šalčiaus darbo Lietuvos Šaulių sąjungos dokumentai: veiklos Lietuvos šaulių sąjungoje ataskaita, kvietimai dalyvauti posėdyje, M. Šalčiaus pasiaiškinimas Vyriausiajam šaulių teismui dėl koflikto su Jonu Kalnėnu; dokumentai susiję su M. Šalčiaus naryste Lietuvos žurnalistų sąjungoje: Rašytojų ir žurnalistų papigintam bilietui gauti liudijimas, pakvitavimai dėl nario mokesčio, Komisijos žurnalistų būklei pagerinti ir pakelti darbai ir nutarimai ir kt; M. Šalčiaus darbo Lietuvos konsulate Daugpilyje, Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos Informacijos ir propagandos biure dokumentai; dokumentinė medžiaga dėl savanorio medalio M. Šalčiui suteikimo, keletas dokumentų, sietinų su M. Šalčiaus veikla Vilniui vaduoti sąjungoje.

2. Kūrybinė, visuomeninė, darbinė veikla. - [1906]-1958

Keletas pirmųjų kūrybinių bandymų: „Ant Nemuno kranto”, „Ateiki pas mane”, „Apysakos” (1908), „Jumoro mylėtojams”, „Vargdienis”, „Moksleivis”, „Trys kapai” (1908) ir kt. Didžiausią M. Šalčiaus kūrybinio palikimo dalį sudaro straipsniai pedagogikos, turizmo, ekonomikos, politikos temomis, kelionių po įvairias pasaulio šalis įspūdžių aprašymai. Edukologijos krypties straipsniai ir kiti darbai : „Kaip seniau mokydavo ir kaip dabar mokome”, „Kokius vardus lietuviai turėtų duoti savo vaikam”, „Literatūros ir rašto kilmė”, „Mokyklų administracija”, „Mokytojas”, „Reikia daugiau Lietuvių mokytojų!”, „Gamtos mokymas mūsų pradedamosiose mokyklose”, „Lietuviškosios mokyklos uždavinys, „Sena ir nauja pradinė mokykla”, „Žvilgsnis į Lietuvos ateitį” ir kt. Knygelės vaikams, išleistos „Mokyklos knygyno” serijoje. Fonde yra keletos jų  rankraščiai su autoriaus pastabomis ir prierašais, kai kurių išlikę tik fragmentai: „Indomūs gyvuliai”, „Ali Bekas”, V. Avenarijaus. „Pasaka apie vieną bitelę”, „Nelius ir Patrašas”, K. Anderseno „Lakštingala”, „Eglė”; skaitinių knygų vaikams „Žinynėlis” fragmentiški rankraščiai (1916-[1922]). Vadovėliai: „Lietuvių rašybos vadovėlis” D. 1 (1914), „Pradedamoji aritmetika”, žodynas „Практическiй русско-литовскiй словаръ”; „The Ridear for Lithuanian Scools” D.1.. Straipsniai ir darbai ekonomikos temomis: studija „Miestų planavimas”; knygos „Prekybos istorija” fragmentas; straipsniai: „Mūsų ekonominio gyvenimo apžvalga”, „1929 m. biudžeto pakeitimas”; „Dėl spaudos balsų apie biudžetą”, „Gamybos reguliavimas”, „Ūkiška apžvalga”, „Kredito įstaigos”, „Eksporto reikšmė mūsų krašto ūkiui”, „Kainų reguliavimas” ir kt.
 M. Šalčiaus organizuotų reporterių kursų prie „Trimito” laikraščio redakcijos dokumentai: kursų dalyvių sąrašai ir jų žurnalistiniai bandymai, informacinės žinutės, sąskaitos, kvitai už atsiųstas paskaitas, kanceliarinių ir kitų prekių įsigijimą, kursų baigimo pažymėjimai, kurso dalyvių laiškai ir kt.; Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos įstatų projektas ir įstatai, Klaipėdos Eltos skyriaus Kaune pranešimai, spaudos agentūros Elta gauti pranešimai (1923-1928).
Veiklos PEN (tarptautiniame rašytojų klube) medžiaga: tai 1924-1926 metų klubo veiklos ataskaitos, klubo kongresų Briuselyje ir Osle programos, įstatai, knygų sąrašai, korespondencija su PEN klubo skyriais Bulgarijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse dėl PEN klubo skyriaus įkūrimo Kaune, dalyvavimo suvažiavimuose Berlyne, Briuselyje ir kt. Yra PEN klubos informacinio biuletenio, išleisto Londone 1927 m. vienas egzempliorius; M. Šalčiaus išvykos į tarptautinę studentų konferenciją Anglijoje medžiaga: dienoraštinio pobūdžio užrašai, Anglijos ir Velso nacionalinės studentų sąjungos raštai Kauno universiteto studentų atstovybei, kongreso darbotvarkė ir kt. Dokumentai, atspindintys M. Šalčiaus veiklą Lietuvos turizmo sąjungoje: Lietuvos turizmo sąjungos įstatai, turistų, aplankiusių Lietuvą 1931-1934 m. statistinės žinios, ekskursijų į Romą, Biržus, Dubingius dalyvių sąrašai, buhalterinės apskaitos dokumentai, M. Šalčiaus straipsnis “Estonians welcome to Lithuania”, knygos “Vadovas po gražiąsias istorines Lietuvos vietas” rankraštis.
M. Šalčiaus veiklos kitose organizacijose keletas dokumentų: Susivienijimo lietuvių Amerikoje kuopų narių sąrašai, “Santaros” centrinio komiteto kvitų knygelė, pajamų ir išlaidų knygelė, Lietuvos šaulių sąjungos vidaus tvarkos statutas, Kauno miesto naujakurių sąjungos dokumentai, Ekonominių studijų draugijos dokumentai; slaptos lenkų karinės organizacijos POW (Polska organizacja wojskowa) 1919 m. raportų kopijos, panaudotos knygoje „Lenkų sąmokslas Lietuvoje” ir kt.
M. Šalčiaus kelionių po pasaulį įspūdžiai, dienoraštinio pobūdžio užrašai ir straipsniai, siųsti įvairiems Lietuvos laikraščiams: „Balkanų savivaldybės”, „Laiškas iš Balkanų”, „Dviejų lietuvių žurnalistų kelionė į Indiją”, „Dvyliktasis amžius „Šan” valstybėse”, „Iš Kauno po visą pasaulį”, „Motociklu per Europą”, „Indijos judėjimas kryžkelėje”, „Karas Šiaurės Kinijoj”, „Kas darosi arabų pasauly”, „Mongolija – naujoji karo scena”, „Naujoji Palestina kūrime”. Kelionių įspūdžių aprašymai: Mato Šalčiaus kelionės užrašai (1929-1930), Kelionės į Pietų Ameriką dieninis (1936), „Mano kelionė į Ameriką”; Jis atrinko ir išvertė Č. Darvino knygos „Kelionė Biglio laivu” ištraukas „Pastabos tarp Pietų Amerikos gyvulių”. Fonde esantis knygos rankraštis yra su redaktoriaus pastabomis ir labai defektuotas; keletas užrašų knygelių.
Knygos „Svečiuose pas 40 tautų” fragmentiški atskirų knygos dalių rankraštiniai variantai, iš kurių pilniausi yra pirmos knygos dalies rankraščiai, įrišti į vieną knygą;
Straipsniai ispanų kalba: „La importantia de la unidad de los paises Balticos”, „El coloso Chino”, „Los combates de Nankou defenden los puertas a Mongolia”, „Un vistazo a la estructura economica lituana”, „El arte popular Lituano; „Vilnius, lugar de los futuros acontecimientos belicos en la Europa Oriental” ir kt. Keletas M. Šalčiaus paskaitų, skaitytų kelionėse: „Darius ir Girėnas ir jų žygis” (1937), „Paskaita apie kelionę ir Lietuvą” (Tel Avive), „Филъм впечатлений (в место предисловия)”, pranešimo „Mūsų išeivija Pietų Amerikoje ir opiausi jos reikalai” fragmentas (1936), paskaita „Gentleman, I come...“ apie Kinijos-Japonijos konfliktą, kitų šalių pagalbą, sprendžiant su konfliktu susijusias Kinijos problemas. Paminėtini ta pačia tema parašytų studijų „Kova dėl Tolimųjų rytų”, „Japan’s invasion of China in 1931-1933 and the further Japanese aspiration in the Far East” rankraščiai.
Nemažas pluoštas M. Šalčiaus straipsnių, rašytų anglų kalba: „By-laws of the Credit Bank of Lithuania”, “From the Baltic to Java on motorcycle” „The romance of Luristan”, „The progress of the new Baltic States”, „The difficulties of modernised Turkey”, „Humanitarian tendencies in the Baltic world”, „Why arabs oppose the jewish national home in Palestine”, „The Arab hospitality in Syria” ir daugelis kitų.
 Pavieniai informaciniai leidiniai ir laikraštėliai: „Anadolu Ajami” [Turkija, [1934?]; „Junior red cross”, Sofija, 1923; „The Junior red cross monthly”, Praha,1923; „L.U. stud. teisininkų draugijos leidinys [1924]; „Presseberichte der Ost-Europacischen Korrespondenz”, Berlynas, 1925, „Savivaldybė”, [Kaunas], 1927; „Statistinės žinios”, [Klaipėda], 1926 ir kt.; Koridos, įvykusios Madride 1928.IX.6, plakatas.

3. Korespondencija. - 1908-1945

M. Šalčiaus laiškų adresatai: Argentinos konsulas Arnoldo Barsanti (1), Jonas Julius Bielskis (1), J. Lasys (1), Jonas Lopatto (2), Antanas Poška (1), Albinas Rimka (1), Mykolas Rožanskas (1), J. Sekevičius (3), Jonas Šalčius (12), Petras Šalčius (18), Aldona Šalčiūtė (17), Aušra Šalčiūtė (14), Bronislava Šalčiuvienė (208), Liudas Vailionis (1), ir kt.; Mato Šalčiaus vizitinės kortelės.
Kai kurie siuntėjai: Romualdas Adžgauskas (4), C. Julio Alborta (4), Juozas Ambraziejus (9), Jonas Augustaitis (1), Jonas Bakutis (2 ), Bronius Kazys Balutis (16), Leonas Blynas (2), Stasys Brašiškis (6 ), Antanas Bružas (1), Kazimieras Būga (1), Peliksas Bugailiškis (2), Jonas Čėsna (1), Antanas Alfredas Dėdelė (2), Kazys Draugelis (2), Juozas Gabrys-Paršaitis (2), Steponas Geniotis (2), Kazys Gineitis (5), Liudas Gira (2), Martynas Glažė (3), Juozas Gobis (5), Andrius Graičiūnas (1), Augustinas Gricius (1), Kazys Grinius (1), Hipatija ir Martynas Yčai (1), Antanas Jaroševičius (1), Vincas Jokubynas (5), K. Jurgeliūnas (4), P. Jurgeliūtė (1), Vladas Jurgutis (1), Romanas Karuža (12), Kazys Kasakaitis (3), Martynas Kasparaitis (2 ), Nikodemas Kauzinas (4), Feliksas Kemėšis (1), Adolfas Klimas (1), Leonas Kozmauskas (2), Jonas Kriaučiūnas (2), Jonas Lapėnas (1), Vladas Leščinskas (3), Petras Leonas (1), A. Linden (3), Juozas Mačernis (1), K. A. Makarevičius (4), Nikita Masiuk (1), Juozas Mažeika (1), Jonas Kazimieras Milius (2), A. H. Mukherjee (1), Paul Mourret (2), K. Murata (18), Konstantinas Norkus (33), Eduardas Pačėsa (1), Mikas Petrauskas (1), Kazimieras Pilėnas (9), Karolis Vairas-Račkauskas (19), Albinas Rimka (23), Jonas Rimša (26), Kitty Rosenberg (11), Bronislava Šalčiuvienė (93), Antanas Rucevičius (3), Jonas Sekys (11), Eduardas Selenis (1), Klemensas Skabeika (2), Balys Sruoga (1), Pranas Stalmokas (1), S. Stapranas (8), Anicetas Strimaitis (4), Jonas Strimaitis (5), Juozas Šalčius (6), Povilas Šalčius (13), Tomas Šeinius (1), Stasys Šimkus (10), Jurgis Šlapelis ir Marija Šlapelienė (4), Jonas Šliūpas (8), Liudmila Šliūpienė (22), S. Šmolis (5), C. Tan (2 ), Stasys Tananevičius (2), Juozas Tysliava (5), Vincas Uždavinys (6), Juozas Vaitekaitis (7), A. Vaitkus (2), Antanas Valaitis (4), Stasys Vancevičius (6), Jonas Vasinauskas (6), Jonas Večkys (4), Bladas Vencius (15), Pranas Vikonis (3), Antanas Zimnickas (3), Jonas Žilinskas (8), Antanas Žymantas (13), Pijus Jonas Žiūrys (1) ir kt; Mato Šalčiaus susirašinėjimas su Lietuvos švietimo ministerijos pradžios mokslo departamentu, Beriso lietuvių katalikų savišalpos ir kultūros draugija “Mindaugas”, Latvijos rašytojų ir žurnalistų sąjunga, Valstybės radiofonu, Niujorko žemėlapių spausdinimo bendrove „C. S. Hammond & Company”, su įvairiomis Lietuvos ir užsienio laikraščių redakcijomis, organizacijomis „The Iraq automobile association, „Trad and commerce”; Manilos geležinkelio kompanijos, Kinijos generalinio konsulo ir kitų organizacijų rekomendaciniai raštai M. Šalčiui. Gausi pavienių asmenų vizitinių kortelių, įvairių organizacijų adresų kolekcija ir kt.

4. Šeimos, giminių rankraščiai. - 1907-1975

Žmonos Bronislavos Rožanskaitės-Šalčiuvienės pasas (1907), užrašų sąsiuvinis (1908), dukrų Aušros Šalčiūtės, Aldonos Šalčiūtės, Danutės Šalčiūtės keletas asmens ir buities dokumentų, Petro, Povilo, Juozo Šalčių paskiri asmens dokumentai, Almaus Šalčiaus straipsniai: „Matas Šalčius”, „Mata-san-Matas Šalčius. Japans Aspiration in Asia Pasific”, Josifo Šalčiaus sąskaita už pirktą medieną, kvietimas Jonui Šalčiui dalyvauti Lietuvių švietimo draugijos „Saulė” 1906-1914 m. organizuotų pedagoginių kursų dalyvių visuotiniame susirinkime ir kt.

5.  Kitų asmenų, organizacijų rankraščiai. - 1839-1933
5.1. Kitų asmenų dokumentai. - 1915-1934

Kuršo gubernijos Vidaus reikalų ministerijos Mituvos skyriaus raštas Vilniaus gubernijos valdybai (1839); Žemės ūkio kursų mokykloms programa (1919); Kauno vartotojų bendrovės „Parama” įstatai (1919); Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos dokumentai (1920-1924); Dokumentai dėl Lietuvos metrikos grąžinimo Lietuvai (1921); Ambasadorių konferencijos išdirbtojo Klaipėdos krašto konvencijos projekto (1924) nuorašai; Miestų ir miestelių sienose ir jų 1-os zonos srityse Valstybės ir nusavintų činčo ir nuomos teisėmis valdomų žemių sutvarkymo įstatymo projektas; Lietuvos ūkininkų sąjungos keletas dokumentų; Savivaldybių įstatymo pakeitimo projekto aiškinamasis raštas (1928); Pieno perdirbimo bendrovėms steigti taisyklės; Argentinos lietuvių kolonijos draugijų atstovų pavienių asmenų pasitarimo, įvykusio 1936 m., protokolas; [Šaulių sąjungos choro] išlaidų ekskursijos metu vykstant į Tilžę paminėjimui 30 metų „Giedotojų Draugijos” jubiliejaus 1925 m. rugsėjo mėn. 20 d. apyskaita ir kt.

5.2. Kitų asmenų darbai. - [1910]-1996

Prano Stuko, N. Gintalo, Antano Armino ir kitų autorių straipsniai ir informacinės žinutės „Lietuvos aido”, „Lietuvos”, „Trimito” laikraščių redakcijoms; J. Andriušaičio eilėraštis „Giesmė neregio ubago”; O. Pilenienės „Miesto pagerinimai”; Jono Pinkevičiaus „Laiškas iš Argentinos”; Igno Pranulio „Garbingas jubiliatas”; G. Rutenbergo „Prancūzų-sovietų tarpusavio pagalbos sutartis”; Broniaus Tiškaus „Rašykime didžiąją Lietuvos chroniką”; Adolfo Grajevskio „Teisingumas ar teisėtumas”; „Po pirmu ištirkite” A. Moravskio „О необходимости приема у нас латвийских и эстонских журналистов”; A. Pivlevs „Писъмо из Латвии”; Nenustatytų autorių darbai, straipsniai: „Pažinkime ir branginkime laiką”, „Jonas Šimkus Lietuvos valstybės prekybos ir pramonės ministeris”, „Linų eksporto reikalu”, „Nuo teorijos lik praktikos”, „Apie pradinį mokymą”; „Das Genossenschaftswesen in Litauen”, „Die Agrarreform der Republik Estland in wirtschaftlichen und politischer Bedentung”, „Lithuanian emigration to the United States” (pranešimas); „Materjały do bilansu handlowego Litwy i Kurlandji”(Sudarė V. Bitner) ir kt.; spaudos iškarpų rinkinys apie Matą Šalčių ir jo giminę (1981-1996) ir kt.

5.3. Kitų asmenų korespondencija. - 1909-1979

Romualdo Adžgausko laiškas Jonui Strimaičiui (1), Stasio Dabušio raštelis N asmeniui, Viktorijos Gerbačiauskaitės laiškai Petrui Šalčiui (4), V. S. Jokubyno laiškas J. Strimaičiui (1), M. Marmos laiškas Bronislavai Šalčiuvienei (1), P. Meilučio laiškas Andriui Šalčiui (1), A. Mičiudo laiškas B. Blaveščiūnui (1), K. Norkaus laiškas K. Vairui-Račkauskui (1), J. Rimšos laiškas R. Šalčiūtei-Savickienei (1), K. Rožanskienės laiškai Bronislavai Šalčiuvienei (12), A. Stanley laiškas Petrui Šalčiui (1), M. Strukčinsko laiškas Bronislavai Šalčiuvienei (4), Prano Stuko ir Teofilės Stukienės laiškai Bronislavai Šalčiuvienei (9), Almaus Šalčiaus (3) ir Aušros Šalčiūtės (4) laiškai, Jono Šalčiaus (16), Bronislavos Šalčiuvienės ir jos šeimos laiškai (5), J. Šalčiaus laiškai Antanui Šalčiui (1) ir Petrui Šalčiui (1), Pauliaus Šalčiaus laiškas Andriui Šalčiui (1), Petro Šalčiaus laiškai Bronislavai Šalčiuvienei (6), Petro Šalčiaus laiškai Jonui Šalčiui (1) ir Povilui Šalčiui (5), Danutės Šalčiūtės (9) ir Bronislavos Šalčiuvienės (2) laiškai, Kazio Šalkauskio atvirlaiškis Petrui Šalčiui (1), Kestučio, Aldonos, Jono Šliūpų laiškai Liudmilai Šliūpienei (3); Andžejaus Zawadskio laiškas laikraščio „Mūsų rytojus” redaktoriui; kelionių agentūros „Thos. Cook & Son,Ltd” raštas Lietuvos generaliniam konsului Londone Kaziui Gineičiui, Panevėžio apskr. Milicijos viršininko raštas Kauno miesto kriminalinio skyriaus Taikos teisėjui ir kt.

6. Buities dokumentai. - 1909-1936

Sąskaitos, kvitai už įsigytas kanceliarijos, maisto, statybines medžiagas, laikraščių prenumeratą ir kitas atliktas paslaugas, Kauno miesto savivaldybės, Lietuvos banko, Liaudies mokytojų pensijų kasos valdybos, Kauno miesto įkainojimo komisijos ir kitų organizacijų liudijimai, pranešimai dėl žemės nuomos Kauno mieste, mokesčių už nekilnojamąjį turtą; M. Šalčiaus namo draudimo polisai, buto nuomos sutartys, pranešimai dėl mokesčių; pašto perlaidų kvitai ir kt.; Latvijos Argentinos, Italijos ir kitų pasaulio šalių įvairių transporto priemonių bilietai, surinkti M. Šalčiaus iš kelionių po pasaulį (1922-1936); Vokietijos, Bulgarijos, Izraelio ir kitų šalių technikos klubų, motociklų dirbtuvių savininkų, prekiautojų motociklais, pavienių asmenų įrašai knygelėje apie M. Šalčiaus ir A. Poškos lankymąsi jų šalyse, motociklo techninę apžiūrą ir kt.

7. Ikonografija. - 1908-1990

7.1. Mato Šalčiaus portretinės ir grupinės nuotraukos. - 1908-1936: M. Šalčius su Mosėdžio (?) mokyklos mokiniais, su JAV lietuviais, Arbatos gėrimo ceremonijos metu Japonijoje, su grupe studentų Didžiojoje Britanijoje, su Argentinos, Urugvajaus lietuviais, su dailininku Jonu Rimša; M. Šalčiaus kelionių po Lotynų Amerikos ir kitas pasaulio šalis nuotraukos ir jų negatyvai. Keletas M. Šalčiaus šeimos, giminių nuotraukų: Elenos Rožanskaitės, dukros Ramintos Šalčiūtės-Savickienės, dukrų Aušros ir Ramintos Šalčiūtės vaikystės nuotrauka.

7.2. Kitų asmenų pavienės ir grupinės nuotraukos. - 1908-1990: Amerikos lietuvių muzikantų, Šiaulių L.F.L.S. ir Radviliškio „Žiežirbos” futbolo komandos grupinės nuotraukos; J. Kerdiejaus, Jono Kulio, Konstantino Norkaus, Jono Strimaičio, Jono Šaučiūno, Antano Žymanto, brolio Petro Šalčiaus portretinės nuotraukos; Kosakovskių šeimos grupinė nuotrauka, giminaičių Petronių, Srukčinskų šeimų grupinės nuotraukos ir kt.; Politinių, kultūrinių, socialinių įvykių Didžiojoje Britanijoje nuotraukos, „The Times” laikraščio redakcijos, siųstos įvairiems Lietuvos laikraščiams.