Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 191 Zavadskių šeimos dokumentai

F 191, 56 saug. vnt., 1848-1939. Rankraštinių dokumentų originalai, mašinraščiai, mašinr. kopijos, autografai, rankr. nuorašai, spaudiniai, spaudiniai su rankraštiniais ir mašinraštiniais įrašais. Lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių, anglų k.

Rankraščiai gauti 1996 m. iš  BKC saugyklų.
Fondo sudarytojai – Jozefo Zawadzkio knygynas, leidykla, spaustuvė Vilniuje, Zawadzkių giminė.

Asmens ir istoriniai dokumentai (1891-1908). Vilniaus bajorų globos, Vilniaus apylinkės teismo, Rusijos senato haraldikos departamento raštai Felikso Zawadzkio vaikams, jų globėjams.

Leidyba. 1898. “Wszechswiat katolicki w obrazach” – knyga, paruošta spaudai 1899 m. Jozefo Zawadzkio spaustuvėje.

Korespondencija (1848-1939). Felikso Zawadzkio, Jozefo Zawadzkio, knygyno, leidyklos, spaustuvės Vilniuje laiškai, raštai privatiems asmenims; įvairių organizacijų, įstaigų, institucijų, asmenų raštai Zawadzkiams, Jozefo Zawadzkio knygynui, leidyklai, spaustuvei Vilniuje.

Finansiniai, buities, ūkio dokumentai. (1855-1939). Jozefo Zawadzkio knygyno, leidyklos, spaustuvės Vilniuje atsiskaitymų su kitais knygynais, leidyklomis, siunčiamų leidinių, pajamų ir išlaidų žiniaraščiai, Zawadskių giminės dokumentai.