Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 196 Šlapelių Marijos ir Jurgio šeimos dokumentai

F 196, 165 saug. vien., 1906-1944. Autografai, rankraščiai, spaudiniai su įrašais, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių k.

Rankraščiai gauti 1997 m. iš BKC saugyklų. Fondas sutvarkytas 1999 m.
Fondo sudarytojai M. Šlapelienės knygynas ir jo savininkai Marija ir Jurgis Šlapeliai.
M. Šlapelienės knygynas veikė nuo 1906 02 18 iki 1945 Vilniuje, šv. Jono 13. Knygyno steigėjai gydytojas, kalbininkas, visuomenės veikėjas Jurgis Šlapelis (1876-1941), visuomenės veikėja, lietuvių kultūros puoselėtoja Marija Šlapelienė-Piaseckaitė (1880-1977), Elena Brazaitytė (dirbo iki 1907). Pagrindinė knygyno reikalų tvarkytoja buvo M. Šlapelienė.

M. Šlapelienės knygyno veiklos dokumentai. Registracijos knygos (1907-1927) – pajamų, išlaidų, gautų ir parduotų prekių, nuolatinių pirkėjų registracija.Užsakymai knygoms (1906-1944) ir piniginių pašto perlaidų už knygas kvitai.Knygų pervežimo dokumentai (1908-1918) – lydraščiai, muitinės pažymėjimai, sąskaitos, važtaraščiai.Įvairios sąskaitos (1906-1927) – knygynų, spaustuvių, leidyklų, prekybos bendrovių sąskaitos už M. Šlapelienės knygynui siųstas knygas, kanceliarines ir kt. prekes bei paslaugas.Kiti dokumentai (1906-1944) – įvairūs su M. Šlapelienės knygyno veikla susiję dokumentai: knygų sąrašai, pranešimai, susirašinėjimas su valdžios įstaigomis ir kt.

Korespondencija (1908-1941) – įvairių asmenų laiškai Marijai ir Jurgiui Šlapeliams, draugijų kvietimai į renginius. Iš siuntėjų paminėtinos Tado Ivanausko, Miko Petrausko, Prano Mašioto, Onos Mašiotaitės, Aleksandro Mico, Helenos Romer, Klemenso Skabeikos ir kt. pavardės.

Buities dokumentai (1905-1944) – namų išlaidų knyga, pajamų, verslo, komunalinių mokesčių mokėjimo kvitai, teismo pranešimai.