Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 200 "Tėviškės aidų" redakcija

F 200, 123 saug. vnt. (1944 – 1996), rankraščiai, mašinraščiai, mašinraščių kopijos, spaudiniai, kserokopijos. Lietuvių, anglų, vokiečių, lotynų kalbomis.
Fondo sudarytojas žurnalistas, rašytojas Bronius Zumeris (1920 – 1997) buvo savaitraščio “Mūsų pastogė” (1952) ir savaitinio lietuvių katalikų laikraščio “Tėviškės aidai” (1957 – 1963) redaktorius. “Tėviškės aidai” savaitinis lietuvių katalikų laikraštis pradėtas leisti 1956.II.11 Melburne, Australijoje.
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo iš fondo sudarytojo 1993m.
Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

I. Savaitraščio “Tėviškės aidai” redakcijos medžiaga (1944 – 1989).

1.1 Publicistika (1961 – 1989).

Prano Alšėno, Prano Dauknio, K.J. Kemėžio, Vandos Sruogienės, J. Surmonto ir kitų autorių straipsniai; paruošiamoji medžiaga Melburno šaulių L.D.K. Vytenio kuopos biuleteniui “Lietuva – Lietuviams”.         

1.2 Informaciniai biuleteniai, kronikos, spaudos iškarpos (1945 – 1983).

Tautinio lietuvių komiteto Viurtemberge ir Lietuvių sąjungos Viurtembergo apygardos valdybos biuleteniai (1945); “Tremties kryžkeliuose”- Freiburgo studentų ateitininkų vienkartinis leidinys 1947; “Lietuviai studentai Freiburge 1945 – 1949”; “Sekmadienis”- Melburno lietuvių parapijos biuletenis (1951 – 1955); Australijos lietuvių bendruomenės Melburno apylinkės valdybos pranešimai – žinios (1953- 1954); išeivijos lietuvių laikraščių  “Draugas”, “Tėviškės Žiburiai”, “Darbininkas” iškarpos (1953 – 1958); Australijos ir JAV periodiniai leidiniai: “House News”, “The Maria Herald”, “Altona Star”(1956 – 1965); Eltos informacijos (VLIK’- as ); Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdybos informacijos; Niukaslio apylinkės lietuvių biuletenis ir kt. 

1.3 “Tėviškės aidų” redakcijos veiklos dokumentai (1944 – 1987).

“Tėviškės aidų” redaktoriaus B. Zumerio korespondencija tarnybiniais ir asmeniniais reikalais.Siuntėjai: Pranys Alšėnas, Juozas Binkevičius, N. Butkunas, Petras Butkus, Viktoras Dabušis, Pranas Gaida – Gaidamavičius, Juozas Girnius, A. Grinienė, Algirdas Gustaitis, Aleksandras Jakštas, Jurgis Janušaitis, Juozas Almis Jūragis, Petras Kaladė, Algirdas Jonas Kasulaitis, Birutė Kemėžaitė, Antanas Krausas, Mykolas Krupavičius, Stasys Lozoraitis, kun. Kazimieras Aloyzas Matulaitis, Aleksandras Mauragis, Juozas Mikštas, J. Motiejūnas, Pranas Pusdešris,
 Adolfas Šapoka, Vaclovas Šliogeris, J. Tallat –Kelpša, N. Vokas, Kęstutis Žemaitis ir kt.
B. Zumerio straipsnių iškarpos, lietuvių išeivių informacinių leidinių atskiri numeriai, spaudos ištraukos iš žurnalų “Naujasis žmogus”, “Aidai”, “Karys”, “Laivas”, laikraščių “Šviesa”, “Geelongo lietuvis”, “Darbininkas”, “Dirva”, “Draugas”, “Tėviškės Žiburiai”, “Mūsų pastogė” ir kt.
Kiti svarbesni dokumentai: VLIK’o 1945.IV.20 memorandumas; Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos biuletenis 1951.IX.29; Žmogaus teisių deklaracija 1948.XII.10; Australijos lietuvių katalikų federacijos įkūrimo istorija; Australijos lietuvių bendruomenės, Australijos lietuvių katalikų federacijos veiklos medžiaga, Melburno ateitininkų kuopos dokumentai( 1953 – 1956), Lietuvių žurnalistų sąjungos įstatai ir kt.

II. B. Zumerio – “Tėviškės aidų” redaktoriaus dokumentai (1946 –1996).
 
2.1 Kūrybinės veiklos dokumentai ( 1946 – 1994).

  Broniaus Zumerio straipsniai, recenzijos, humoreskos savaitraščiams “Laivas”, “Tėviškės Žiburiai”, laikraščiams “Lietuvos keliu”, “St. Mary’s Banner”, žurnalui
“Į laisvę”; citatos, B. Zumerio pastabos mokslo, filosofijos, religijos, istorijos, mitologijos, pasaulėžiūros ir kt. klausimais; knygų rankraščiai, paruošiamoji medžiaga Prūsijos istorijai, B. Zumerio sudaryti dokumentų ir kūrybos rinkiniai: “Atsakymai sau o gal ir kitiems”, “Pokalbis tarp savų”, “Satyriniai apmąstymai snobų alėjoje”, “Laisvei dienojant” ir kt.; atsiminimai.

2.2 Broniaus Zumerio ir Onos Zumerienės  korespondencija (1958 – 1996).

Susirašinėjimas su giminėmis Lietuvoje, su įvairių Lietuvos bibliotekų vadovais dėl B.Zumerio rankraštinio palikimo  perdavimo, Australijos lietuvių leidinių dovanojimo klausimais,  su leidyklomis dėl B. Zumerio raštų leidimo. B. Zumerio laiškų adresatai: vysk. Paulius Baltakis, Stasė Čiapkauskienė, Onutė Neiberkaitė, Danutė Skystinienė, Sigita Zumerytė – Arlauskienė. Siuntėjai: Paulius A. Baltakis, Algimantas Bartkus,
S. Buchaveckas, L. Budzinauskas, Teresė Čižauskienė, J. Dudkienė, S. Gaidelis, A. Grinienė, kun. Rapolas Krasauskas, Kazys Kvietelaitis, Antanas Lukošaitis, Antanas Martinionis, Mykolas Mikalajūnas, V. Milinkevičius, Irena Petrošienė, A. Skaisgirienė, Jonas Stankus, Gintautas Vėžys, Jonas Zonius, Kazys Žukauskas ir kt.

2.3 Broniaus ir Onos Zumerių šeimos, ūkio, turto dokumentai (1952 – 1993)

Namo pardavimo ir pirkimo dokumentai, nuomos sutartys, draudimo, mokesčių dokumentai, sąskaitos už medicinines paslaugas, komunalinių paslaugų sąskaitos, informaciniai biuleteniai apie įvairias gimnazijas.