Telefonas Klaustukas Sitemap

F 201 Jadvygos Karačevskos dokumentų rinkinys

F 201, 78 saug. vnt. (1815-1938). Rankraščių nuorašai, mašinraščių II kopijos, išrašai, keli autografai. Lenkų, rusų, prancūzų, lotynų kalbomis.

Apie fondo sudarytoją Jadvygą Karačevską žinome tik tiek, kad 1936 m. buvo Vilniaus Vrublevskių v. bibliotekos praktikantė, magistrė.

Rankraščiai gauti 1997 m. iš BKC saugyklų.

Fondo stovis geras.

Fondą sudaro Jadvygos Karačevskos surinkta medžiaga apie 1831, 1863 m. sukilimus, Vilniaus vyskupą Andrių Banediktą Klongevičių (1767.I.1-1841.XII.27) ir kariuomenės inžinierių, vieną iš 1863 m. sukilimo vadų, Sibiro tremtinį, vėliau beatifikuotą kunigą vienuolį Juozapą Rapolą Kalinauską (1835.IX.1-1907.XI.15).
Yra J. Kračevskos darbas apie Vilniaus vyskupo A.B. Klongevičiaus vaidmenį 1831 m. sukilime; A.B. Klongevičiaus susirašinėjimas su caro valdžios atstovais, dvasininkija dėl stačiatikių išpažinimo pakeitimo draudimų, 17 katalikų vienuolynų likvidavimo, Merkinės vienuolių dominikonų bylos, choleros epidemijos įveikimo Vilniuje, leidimų keliauti dvasininkams, dvasininkų arešto, dėl daiktų priklausančių Pažaislio kamaldulių vienuolyno bažnyčiai, dvasininkijos darbo parapijose ir kitų reikalų; kunigo Zamiechovskio ir 1831 m. tariamo sąmokslo organizavimo Vilniuje bylos.
Į rinkinį įeina J. Karačevskos korespondencija ir paruošiamoji medžiaga monografijai apie J.R. Kalinauską. Yra J.R.Kalinausko asmens dokumentai, byla dėl dalyvavimo 1863 m. sukilime, J.R. Kalinausko pamokslai, atsiminimai ir kt. kūryba; kitų asmenų kūryba apie J.R. Kalinauską ir kitus 1863 m. sukilimo dalyvius. Nemažą skyrelį sudaro J.R. Kalinausko susirašinėjimas su giminėmis, kitais asmenimis apie Sibiro tremtį, kelionę į tėvynę, Augusto Čertoriskio globojimą užsienyje, įstojimą į karmelitų ordiną, tolimesnį darbą, gyvenimą Lenkijoje, Černų ir Vadovicų karmelitų vienuolynuose. Yra įvairių asmenų susirašinėjimas, pradedant J.R. Klainausko beatifikacijos procesą ir kita 1863 m. sukilimo dalyvių, dvasininkijos, ... , įvairi medžiaga.