Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F229 Albertas Zalatorius

F229, 307 saug. vnt. (apie 1900–2007), autografai, autografų juodraščiai, rankraščiai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai, kserokopijos, spaudiniai, spaudinių kopijos, nuotraukos. Lietuvių, anglų, rusų, lenkų kalbomis.
Fondo sudarytojas –  literatūrologas, kritikas, pedagogas, visuomenininkas Albertas Zalatorius (1932–1999).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo 2020 m. iš Alberto Zalatoriaus dukros Eglės Zalatoriūtės (Dovanojimo sutartis Nr. TR–28, 2020 m. sausio 28 d. Vilnius).
Fondo būklė gera.
Fondo sudėtis.

1. Biografinė medžiaga (1956–1999)

Alberto Zalatoriaus kadrų įskaitos asmens lapas, darbo dokumentai, įvairių organizacijų narysčių bilietai ir leidimai. A. Zalatoriaus asmens dokumentai: paso kopija, pensininko knygelė, socialinio draudimo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, taupomosios ir indėlininko knygelės. Taip pat užrašų knygelė, curriculum vitae (gyvenimo aprašymas), autobiografija. Lietuvos TSR valstybinės ir V. Krėvės-Mickevičiaus premijos laureato vardo suteikimo diplomai, išduoti Albertui Zalatoriui. Sūnaus Manto Zalatoriaus užrašytas  pasakojimas  apie šeimos relikvijas.


2.  Mokslinė veikla (1956–2000)

Alberto Zalatoriaus aspirantūros studijų dokumentai (1956-1968). Filologijos mokslų kandidato laipsnio disertacija lietuvių kalba „Apsakymo žanro raida lietuvių literatūroje (iki 1917 m.)“ (1968) ir autoreferatas rusų kalba. Alberto Zalatoriaus daktaro disertacija  „XX amžiaus lietuvių novelė. (Ikisovietinis laikotarpis. Semantinis aspektas)“ ir autoreferatas rusų kalba, disertacijos  gynimo medžiaga (autogr., mašinr. nuor, mašinr.su patais. apie 1984-1985).

Straipsniai: „Siūlo galas – kamuolyje“ (1968); „Ieškant gyvenimo prasmės (1968); „Paprastai apie paprastus žmones“ (1969); „Kryptis - teksto meninis informatyvumas (1970); „1918-1940 metų literatūra (apie 1970-1980); „Ką sako vienerių metų kritika“ (1974), „Iš iliuzijų nubudus“ (1975); „Jautriai, meistriškai, savitai“ (apie 1979);           Straipsniai monografijai „XX amžiaus lietuvių novelė“ (1980); „Сдвиги и барьеры (Взгляд на литовскую прозу 70-х годов“ (apie 1980); Straipsnis apie Pedagoginio instituto jaunuosius poetus (apie 1980-1992); „Veiksmo vieta ir vertybių sistema“ (1984); „Žalčio žvilgsnio šaltis ir sugestija“ (1984); „Gimtinėje šiltai sutiktas“ (1986); „Kūrybos prigimtis giliai humanistinė (apie 1986); „Kančioj ir abejonėse gimstanti tiesa“ (apie 1987); „Laisvas žmogus, pririštas prie stulpo“ (1989); „Ar skaitysime Tarulį? (Keletas pasvarstymų tradicinio įvado)“ (1991); „Kultūros situacija ir kūrėjo situacija“ (1991); „Ką papasakojo Bronius? (Ezopinė kalba Juozo Apučio novelėje)“ (apie 1995); „Dviejų Biliūno novelių sugestyvumo paslaptis („Kliudžiau“, „Brisiaus galas“) (apie 1995-1997).                                   

Darbiniai užrašai: „Žemaitiu wiskupiste aprasze k. Motiejus Wałonczauskis“ (: A. Zalatoriaus nurašyti M. Valančiaus kūrinio fragmentai) (1960); „Žmogaus koncepcijų kitėjimas; Psichologizmo problema; Transformacijos priežastys; Pasakojimo formos“(1962-1986); „Prozos teksto gelmės ir seklumai“ (1970-1988);  S. Daukantas „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių" ir kt. užrašai. (apie 1976); IevosSimonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimas“ 1935 m. (apie 1980-1988); Prozos teksto analizė (apie 1980-1988); Užrašai apie S. Šaltenio ankstyvąsias noveles (apie 1980-1988); Rašytojų biografijos: Jurgis Jankus; Stepas Zobarskas; Nelė Mazalaitė (apie 1980-1993); „Spūdai“. Įžvalgos, pastabos apie apysaką (apie 1980-1995); Fabijonas Neveravičius 1900.VII.19 - 1981.IV.17. (apie 1981-1988); Lietuvių poetų eilėraščių fragmentiškos analizės (apie 1986-1998); Ortega y Gasetas „Masių sukilimas“ (1990-1995); P. Orintaitė „Paslėpta žaizda“ (apie 1991); Nelė Mazalaitė „Dvasia girioje“, „Odisėjo lankas“ kūrinių kopijos su A. Zalatoriaus rankraštinėmis pastabomis (apie 1995).     

Parengiamoji medžiaga: Antanas Vienuolis (apie 1970-1984); Medžiaga apie Juozą Grušą, kurią surinko A. Zalatorius (1976-1977); Petras Cvirka (1909-1947) (apie 1979-1980); Avangardistinis sąjūdis lietuvių literatūroje (apie 1980);  Jurgio Savickio kūryba (apie 1980); Lietuvių simbolistų ir ekspresionistų kūryba (apie 1980); Petras Tarulis (1896-1980) (apie 1980);             Parengiamoji medžiaga apie Antaną Vaičiulaitį (apie 1985-1990); Lietuvių rašytojų įvairių kūrinių kopijos (apie 1980-1990); J.A. Herbačiausko, J. Aisčio, V. Maciūno, J. Baltrušaičio, A. Vaičiulaičio laiškų kopijos (apie 1988-1995); Vilko dantų karoliai: medžiaga straipsniui (1991); Novelių sąrašas Lietuvių literatūros antologijai vokiečių kalba (1989); Lietuvių literatūros istorija (3 tomai): projekto apmatai (1989-1992); IV dešimtmečio prozos raidos tendencijos. (T. Tilvytis, Boruta, I. Simonaitytė, P. Cvirka) (1992); Antanas Vaičiulaitis „Valentina“: parengiamoji medžiaga (1993); Apysaka „Stiklo šalis“ su autorės V. Juknaitės paaiškinimais ir kt. pastabomis (1994);         Vaižgantas: parengiamoji medžiaga (apie 1994); Išeivijos rašytojų novelių rinktinė „Trys psichiatrai pienių lauke“ (1995); Igno Šeiniaus apsakymo „Naras“ kopija, pažymėta Alberto Zalatoriaus asmeninės bibliotekos antspaudu (apie 2000).  

Recenzijos: „Vertinga dovana lituanistui (1961)“; „Kai ateina išbandymai“ (1966); „Įdomus reiškinys lietuvių novelistikoje“ (1970); „Lietuvių novelės vengriškai“ (1970); „Rašymo ir kūrybos kryžkelėje“ (1972); „Drungni apsakymai“(1972); „Keistuolių mieste apsilankius“ (1973); „Apiblukusi vaivorykštė“ (1974); „Turime monografiją, laukiame sekančios“(1976); „Trapių jausmų ir santūrių žodžių proza“(1976); „Pravėrus duris į savo rojų“(1977); „Simboliškas grįžimas į tėvynę (1977); „Detalės ir visuma“ (1981); „Studija apie vidinį monologą“ (1984); „Sugrįžęs po ketvirčio amžiaus“ (1985-1996); „Už tamsaus lango blykčioja žaibai“ (1986); „Vesterno herojus su genijaus sindromu“ (1990); „Realybė – šiapus ir anapus“ (1990); „Viską išdeginti ironijos ir pasityčiojimo ugnimi“ (1994).

Interviu, pokalbiai: „Dešimt klausimų rašytojams“ (1984); Atsakymai į kultūros leidinių „Metmenys“, „Akiračiai“, „Švyturys“ ir kt. anketas (1989-1991);  Laisvės gundymai: „Pergalės“ žurnalo anketa ir atsakymai (1990); „Kūryba kaip išsigelbėjimas“ (1992); „Intymus pasišnekėjimas visiems girdint“ (1992); „Pokalbis be temos“ (1994).

Kita medžiaga: Straipsniai spaudoje apie A. Zalatoriaus mokslinę veiklą (1972-1998), bei įvairūs atsiliepimai spaudoje (1989-1995), mokslinių darbų, publikacijų, straipsnių, pranešimų 1962-1996 laikotarpiu sąrašai apie 1981-1996 m. Alberto Zalatoriaus mokslinė biografija, charakteristika bei pažyma ir ataskaita apie mokslinę ir pedagoginę veiklą 1990-1992. Alberto Zalatoriaus surinkti stažuočių į JAV įvairūs dokumentai (1986-1998). Dokumentai, spaudiniai, susiję su Alberto Zalatoriaus veikla Lietuvos mokslo taryboje (1992-1997). Literatūrinių premijų – Nelės Mazalaitės ir Antano Vaičiulaičio – steigimo ir kt. dokumentai (1994-1997). Pasaulio lituanistų bendrijos statutas, narių sąrašai, posėdžių užrašai (1994-1996) ir mokslinių konferencijų vykusių 1995-1997 m. „Priklausomybės metų (1940-1990) lietuvių visuomenė: pasipriešinimas ir/ar prisitaikymas (1995-1996), „Lituanistika XX amžiaus išvakarėse: tyrinėjimų prioritetai, metodai ir naujovės“ ir „Lituanistika pasaulyje šiandien: darbai ir problemos“ (1996-1997) įvairi medžiaga.

3. Dokumentai apie Vincą Mickevičių-Krėvę (1900–1997)

Vinco Krėvės-Mickevičiaus bei jo šeimos narių portretinės ir dokumentinės nuotraukos. Vincas Krėvė su rašytojais, JAV lietuviais išeiviais ir kt. asmenimis (daugiausia perfotografuotos nuotraukos). Fonde taip pat V. Krėvės paso fotokopija, laiškas nežinomam asmeniui (1, 1948) bei jam adresuotas laiškas iš Lituanistikos instituto JAV (1, 1953), Alfred Senn straipsnis „Vincent Krėvė and lithuanian folklore (1956). Fonde Vinco Krėvės, jo žmonos laidotuvių JAV pavienės ir grupinės nuotraukos, religinių paveikslėlių kolekcija bei visa su perlaidojimu Lietuvoje susijusi fotografuota medžiaga. Taip pat su rašytojo ir jo kūrybos įamžinimu susijusios nuotraukos: V. Krėvės vardo suteikimo Merkinės mokyklai renginio akimirkos, paminklo Merkinėje atidarymo ceremonijos grupinės nuotraukos, spektaklių, rodytų Šiaulių, Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre 1964-1966 m. pagal kūrinius „Žentas“, „Skirgaila“, akimirkos (iš viso per 100 fotografijų). Fonde Alberto Zalatoriaus sudaryta V. Krėvės kūrinių ir laiškų iš Baku Liudai Girai kartoteka (1980-1990). Straipsniai ir jų parengiamoji medžiaga apie Vinco Krėvės biografiją ir kūrybą (1980-1995), interviu su Ona Aldona Krėvaite-Mošinskiene „Šešiasdešimt klausimų Krėvės dukrai“ (1990). Gausu V. Krėvės asmens ir kūrybos dokumentų, spaudinių kopijų, kurias pats ar iš lietuvių išeivių surinko Albertas Zalatorius, memorialinių rašytojo daiktų JAV apžvalga (1988-1997), kreipimasis į Rašytojų sąjungą dėl Vinco Krėvės-Mickevičiaus atminimo įamžinimo ir kūrėjo memorialinio muziejaus įkūrimo dokumentai (1992-1995).         

4. Pedagoginė veikla (1956-1997)

Alberto Zalatoriaus visuotinės ir lietuvių literatūros pamokų planai, užrašai (apie 1956-1960); egzaminų klausimai lituanistams (1976–1982); Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių literatūros mokslo įvado ir klasikinės lietuvių novelės seminarų temos, planai (1977-1982); Vilniaus miesto liaudies universiteto Literatūros fakulteto organizuotos paskaitos „Realistinė lietuvių novelės tradicija (J. Biliūnas ir P. Cvirka)“ plakatas (1979);  1917-1940 lietuvių literatūra: kontrolinių darbų temos, planai (apie 1979); 1980/81 m. literatūros fakulteto klausytojų sąrašas (1980-1981);  Įvairi paskaitų, skaitytų VPU lituanistikos studentams medžiaga (apie 1980-1993); Kursinių ir diplominių darbų temos lituanistams (1980-1996); Seminaras universiteto IV kurso lituanistams 1982/83 m. Temos, planai, studentų grupių sąrašai (1982-1983); Rekomendacija rusų kalbos tobulinimui mokyklose (1985); VPI Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto Lietuvių literatūros valstybinių egzaminų klausimai, bilietai (1988-1995); Pratybos. XX a. prozininkai: seminarų užduotys, rekomendacijos (apie 1991); VPI rektoriaus S. Razmos kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl anglų kalbos mokymo centro įsteigimo (1991); Literatūros procesas (Nepriklausomybės laikai): kurso parengiamoji medžiaga (apie 1991-1992); Studentų nuomonių ir pageidavimų anketos (apie 1991-1992); VPI mokymo plano reformos dokumentai (1991-1992); Lietuvių literatūros seminarų apie V. Krėvę ir lietuvių novelę, skaitytų Vilniaus pedagoginiame universitete, užrašai (apie 1991-1993); Lietuvių novelė: nuo Valančiaus iki Radzevičiaus:  lietuvių literatūros seminarai (apie 1991-1993); 1918-1940 m. lietuvių literatūra: kurso parengiamoji medžiaga (apie 1991-1995); VPU Lituanistikos fakultete dėstomų dalykų aprašai (apie 1991-1998); VPU Lituanistikos fakulteto padėkos Petrui Jauniui ir Stepui Žaldokui (1992); Speckurso, skirto V. Krėvės-Mickevičiaus kūrybai, medžiaga (1992); Pratybos 1918-1940 metų lietuvių literatūra. 1992 pavasario semestras IV kursas (1992); VPU Literatūrologijos doktorantūros studijų steigimo medžiaga (1992-1997); Paskaita lituanistams „Smuikininkas Gariūnų turguje (1993); VPU Lituanistikos fakulteto bakalauro ir magistro studijų planai, priėmimo taisyklės (1993); VPU Lituanistikos fakulteto studentų darbų ir paskaitų lankomumo įvertinimai, seminarų temos, planai (apie 1993); Lietuvių kalbos egzaminas kitakalbiams ir tarpkultūrinių ryšių su Baltarusija mezgimas 

(1993-1994); Naujausi literatūros tyrinėjimo metodai: seminarų medžiaga (1993-1997); VPU Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros posėdžių protokolai, planai ir kt. medžiaga (1994-1996); A. Zalatoriaus vadovaujamų studentų kursiniai bei bakalauro darbai, įvairūs referatai iš V. Krėvės, R. Lankausko, R. Gavelio, J. Grušo, A. Škėmos. A. Vienuolio kūrybos (27 vnt., apie 1981-1996);  1918-1940 metų lietuvių literatūra. Pratybos. 1994 rudens semestras IV kursas. Užrašai (1994); Lietuvių prozos transformacija:  literatūros kurso medžiaga Ilinojaus universiteto Čikagoje literatūros fakulteto magistrantams ir doktorantams bei studentų įvairūs lietuvių literatūros tekstų analizės darbai (1995); Vilniaus pedagoginis universitetas. Doktorantūros, mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų teikimą reglamentuojantys dokumentai (1995); Dvimečių literatūrologijos magistrantų prašymas VPU Lituanistikos fakulteto dekanui (1996); VPU Lituanistikos fakulteto V kurso absolventų, laikančių valstybinį egzaminą ir literatūrologijos magistrantūros studentų, praktikantų sąrašai (1996-1997); Paskaitų kurso apie rašytojo asmenybę užduotys VPU Lituanistikos fakulteto Literatūrologijos magistrantūros studentams (apie 1997).

5. Visuomeninė veikla (1977-1993)

Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegato, LR Prezidento rinkimų komisijos pažymėjimai, išduoti Albertui Zalatoriui ir Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos medžiaga, kurią surinko A. Zalatoriaus (1988-1993). Dokumentai, spaudiniai, susiję su Alberto Zalatoriaus veikla Lietuvos rašytojų sąjungoje: įstatai, kvietimai į posėdžius, raštai, ataskaitos, narystės pažymėjimai (1977-1998).

6.  Korespondencija (1953-1999)

A. Zalatoriaus laiškai. Laiškų adresatai:

Alberto Zalatoriaus susirašinėjimas su Ona Aldona Krėvaite-Mošinskiene ( 2, 1989), Kostas Ostrauskas (1, 1989), Aldona Zalatorienė (5, 1991-1999).

Laiškai A. Zalatoriui. Siuntėjai: American Biographical Institute (5, 1998), America Center (1,1999.III.10), Juozas Aputis (1, 1999.VI.30), Vytautas Doniela (1, 1995), Educational Testing Service (1, 1998), Jurgis Gimbutas (1, 1998), Leonas Gudaitis (3, 1994), International Biographical Centre laiškai (2, 1998), Violeta Kelertas (1, 1998), Kisieliūtė A. (1, 1994), Lietuvių fondas (1, 1995), Vytautas Martinkus (3, 1999), Nelė Mazalaitė (2, 1988), Ilona Gražytė-Maziliauskienė (2, 1991-1995), Salomėja Narkeliūnaitė (1, 1994), Kostas Ostrauskas (1, 1998), Gediminas Pilaitis (1, 1989), Ramygalos vidurinė mokykla (1, 1998), Viktorija Skrupskelytė (1, 1994), Dalia Sruogaitė (2, 1995-1997), Alina Staknienė (1, 1995), Antanas Vaičiulaitis (1, 1990), Joana Vaičiulaitienė (1, 1997), Bronius Vaškelis (1, 1991), Aldona Zalatorienė (8, 1988), Aldona Zalatoriūtė (6, 1999), Eglė Zalatoriūtė (1, 1988), neišaiškinto asmens (Romo) (1, 1953).

Tušti vokai adresuoti Albertui Zalatoriui (10, 1981-1993).

Albertui Zalatoriui adresuoti įvairių asmenų sveikinimai 50 metų jubiliejaus proga, kvietimai į šventinius, iškilmingus renginius, Vilniaus pedagoginio universiteto, Rašytojų sąjungos renginius, Pasaulio lituanistų bendrijos mokslinių konferencijas (1982-1999).

7. Ikonografija (1951-2000)

Alberto Zalatoriaus portretinės nuotraukos bei fotografijos su artimaisiais, kolegomis literatūrologais, mokslininkais, studentais, lietuvių rašytojais įvairių kūrybos vakarų, renginių metu ir kitų asmenų pavienės, portretinės nuotraukos. Taip pat Alberto Zalatoriaus fotografijos viešnagių JAV metu su lietuviais išeiviais ir  įvairių susitikimų, konferencijų metu.  Pasaulio lituanistų bendrijos organizuotos konferencijos „Lituanistika pasaulyje šiandien: darbai ir problemos“ dalyvių grupinės ir pavienės nuotraukos. Lietuvos mokslo akademijos V. Krėvės premijos įteikimas Albertui Zalatoriui bei Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos, skirtos Albertui Zalatoriui, kurią iš Prezidento Valdo Adamkaus atsiėmė (po mirties) žmona Aldona Zalatorienė nuotraukos (iš viso 127 vnt.).

8. Kiti dokumentai (1928–2007)

Alberto Zalatoriaus tėvo Petro surinkti žemės ūkio kvitai, sutartys, įvairūs pažymėjimai (1928-1952), atsiminimai (1992). Įvairūs A. Zalatoriaus surinkti dokumentai: vizitinės kortelės, kalendorius, medicininiai raštai, telefono numeriai (apie 1968-1998) ir kitų asmenų paskiri dokumentai, užrašai, rašteliai (apie 1980-1990). JAV lietuvių nuotraukos, įvairūs spaudiniai, kopijos, kitų asmenų dokumentai, straipsniai, surinkti literatūrologo apie 1989-1999 m. Vaizdo medžiaga (CD), kuriame  užfiksuoti atsiminimai apie prof. A. Zalatorių (2007).