Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F225 Stasys Tomonis

 

 

F225,  438 saugojimo vienetai ( apie 1860–2008 m.), autografai, autografuoti mašinraščiai, mašinraščio kopijos, spaudiniai su rankraštiniais prierašais, spaudiniai, atvirlaiškiai, nuotraukos, piešiniai ir kt. Lietuvių, rusų, anglų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbomis.

Fondo sudarytojas –  Lietuvos kultūros veikėjas, bibliografas, vertėjas, literatūrologas, redaktorius, ilgametis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas Stasys Tomonis (1915–1992).

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo 2015 m. iš Stasio Tomonio dukterų Jūratės Jakimavičienės ir Giedrės Kulakauskienės (Dovanojimo sutartis Nr. TR-330, 2015 m. gruodžio 1 d. Vilnius). Stasio Tomonio filumenijos kolekcija 2016 m. perduota iš buv. Meno skyriaus. Dok. F225-342 perduotas iš LR Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriaus vyr. specialistės Audronės Svėrienės saugoti Nacionalinėje bibliotekoje.

Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

1. Biografinė medžiaga (1948–1995)

Stasio Tomonio mokslo baigimo dokumentai: VDU Teisių fakulteto išrašas apie baigtas studijas, Trijų mėnesių kultūros-švietimo darbuotojų kursų, Vakarinių marksizmo-leninizmo kursų prie LKP pažymėjimai, dokumentai stojimui į aspirantūrą  M.Saltykovo-Ščedrino viešojoje bibliotekoje Leningrade (17 dok., 1948-1969); Garbės raštai, padėkos bei jų kopijos Stasiui Tomoniui (1957-1985); Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo raštas apie suteiktą Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo garbės vardą (1 dok., 1960); Stasio Tomonio apdovanojimai ir įvairūs  su bibliotekomis susiję atminimo ženklai: LTSR kultūros žymūnas, nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo vardas, S. Tomonio žūvančiųjų gelbėjimo kryžius (apdovanotas po mirties), ženklai už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą, Medalis Veteran truda - darbo veteranas, Stasio Tomonio ekslibrisas, skaitytojo bilietas metalinėje plokštelėje, atminimo ženklas - molinis medalis LTSR Knygų rūmai, Vilniaus universiteto biblioteka (37 vnt., 1960-1995); Stasio Tomonio apdovanojimų, gautų iki 1965 m., sąrašas (apie 1965); Stasio Tomonio asmens dokumentai: Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimas, mirties liudijimas, Joanos Tomonienės mirties liudijimas (5 dok., 1975-1992); Proginė juosta S. Tomoniui nuo Kauno bibliografų (1 vnt., apie 1985); Nekrologas A. A. Stasys Tomonis: 1915.12.01–1992.01.08 (1992); Lietuvos Respublikos prezidento dekretas dėl Stasio Tomonio apdovanojimo žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (1 dok., 1995).

2. Kūrybinė, visuomeninė, darbinė veikla  (1939–1992)

Stasio Tomonio darbinės veiklos dokumentai: paskyrimai, išrašai, pažymėjimai, įsakymai iš darbo VDU, Vilniaus apygardos teisme, Gyvulių žaliavos paruošų kontoroje, Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, LTSR Valstybinėje respublikinėje bibliotekoje, MA bibliotekoje (22 dok., 1939-1991); Stasio Tomonio profsąjungos bilietai ir darbo knygelė     (6 dok., 1944-1992); D. Defo. „Robinzonas Kruzas“ pirmojo vertimo papildymas (fragmentas), vertė Stasys Tomonis (apie 1949); Stasio Tomonio įvairių organizacijų narystės pažymėjimai: Lietuvos TSR Politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos, Laisvanoriškos sporto draugijos „Žalgiris“, savišalpos kasos nario, kraštotyros draugijos, Savanoriškos talkinimo aviacijai organizacijos (DOSAV) nario pažymėjimai (8 dok., 1952-1963); Įvairūs Stasio Tomonio straipsniai bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimais (1953-1988); Laikraščiai ir laikraščių iškarpos su S. Tomonio straipsniais, taip pat laikraščiai su užuojautomis mirus žmonai ir sūnui (1953-1990); Kortelės su bibliografiniais ir kitais užrašais, įvairūs darbiniai užrašai (1953-1989); Viljamas Tekerėjus „Tuštybės mugė“. Vertė J. ir S. Tomoniai (2 dalys, apie 1957); Užrašų knygutės: Pasitarimas bibliografijos klausimais Maskva 1959.II.9-II.12, Kelionė į Bulgarijos bibliotekas (2 kn., 1959-1965); S. Tomonio Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos darbuotojo pažymėjimai, skaitytojo bilietas, LTSR Mokslų akademijos bibliotekos skaitytojo bilietai (6 dok., 1959-1991); Darbinės pastabos: Stasio Tomonio užrašų knygutės (3 kn., 1960-1977); Stasio Tomonio įvairių organizacijų nario knygelės: Raudonojo Kryžiaus draugijos, Lietuvos Sodininkystės dr-jos, Laisvanoriškos liaudies draugovės viešajai tvarkai palaikyti, LTSR Savanoriškos knygos bičiulių draugijos, Savišalpos kasos nario, LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos nario bilietai (6 dok., 1964-1984); Stasio Tomonio filosofijos, politikos, mokslų ir marksizmo-leninizmo, civilinės gynybos kursų konspektai (3 dok., 1964); Leidiniai, susiję Lietuvos ir užsienio bibliotekomis (1965-1985); Brošiūros, ekslibrisai, susiję su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis (1966-1983); Pastabos rašytos konferencijoje bei komandiruotėse Bulgarijoje ir Armėnijoje [: Stasio Tomonio užrašų knygutės] (2 kn., 1968-1969); Stasio Tomonio užrašų knygutė: Pastabos apie įvairias Lietuvos bibliotekas (1 kn., 1974-1977); Stasio Tomonio darbų bibliografija (1975); Stasio Tomonio užrašų knygutės: Pastabos seminaruose Molėtuose ir Kaune (2 kn., 1982); Stasio Tomonio užrašų knygutės: Pastabos seminaruose (3 kn., 1983-1984); Stasio Tomonio vertimų medžiagos fragmentai: grožinės literatūros vertimo pataisymai, papildymai, L. Vanagienės rašyta V. Tekerėjus romano „Tuštybės mugė“ II dalies vertimo recenzija, romano iškarpa ir kt. (1986); Įvairūs dokumentai, susiję su Akademiniu skautų sąjūdžiu, kuriame dalyvavo Stasys Tomonis: kortelės su S. Tomonio surinkta literatūra apie skautus, kvietimas į renginį, skautų informaciniai biuleteniai „Laužas“ Nr. 1, 2, 4, skautų sąrašai, dainos ir kt. žinios apie skautus (1989-1992).

3. Memuarai (1929–1992)

Kalendorius-užrašų knygelė su Stasio Tomonio prierašais „Almanacch Pestalozzi“ (1929); Stasio Tomonio vaikystės eilėraščiai ir piešiniai (1931-1946); Stasio Tomonio dienoraščiai (5 vnt., 1938-1948); Stasio Tomonio užrašų knygutės: pastabos apie darbą, šeimą ir sodą (2 kn., 1960-1970); Stasio Tomonio šeimos kolekcijų, pajamų suvestinės (2 kn., 1961-1991); Kolekcijų aprašymai ir darbinės pastabos (2 kn., 1967); Įvairūs darbo ir šeimos suvestiniai duomenys (1 kn., 1969-1974); Kišeniniai kalendoriai su S. Tomonio pastabomis apie komandiruotes, keliones (3 kn., 1969-1976), Stasio Tomonio asmeniniai užrašai (1973-1989); Stasio Tomonio užrašų knygutės: pastabos apie darbą ir šeimą (2 kn., 1975-1983); Nuotrupos: S. Tomonio dienoraščio fragmentai, atsiminimai, eilėraščiai žmonai (2 kn., 1975-1979); Kišeniniai kalendoriai su S. Tomonio mintimis, pastebėjimais (5 kn., 1977-1981); J. ir S. Tomonių užrašai apie iš šios planetos iškeliavusius artimus žmones (1 kn., 1979); Dienoraštiniai užrašai (2 kn., 1981-1985); Atsiminimų „Gyvenimo vingiais“ rankraštis (1990-1991) ir spausdintas tekstas su autoriaus pataisymais (2 dalys, 1990-1991); „Tomonių šeimos Antakalnio Sodadaržio dienoraščiai“ (7 vnt., 1966-1975); „J. ir S. Tomonių sodų, kapų, amžinos meilės dienoraščiai“ (153 sąs., 1975-1992); „J.ir S. Tomonių Amžinos Meilės, begalinio Skausmo ir neblėstančios Vilties užrašai prie Kriaušės“ (4 kn., 1979-1991), Kapų lankymo knygutės (3 kn., 1982-1989); „Kapų darželių užrašėlių knygutė“ (1 kn., 1990-1991). 

 

4. Korespondencija (1915–1993)

S. Tomonio laiškai. Laiškų adresatai: Benediktas Tomaševičius (4, 1940), Jonė Tomonienė (30, 1944-1969), sūnaus Mindaugo Tomonio šeima, Gražina Natkevičienė (7, 1964-1990), K. Birulis (1, 1991).

Laiškai S. Tomoniui. Siuntėjai: Akademikų skautų filisterių sąjunga (4, 1989-1990), LTSR ŽŪM Respublikinė Augalų apsaugos stotis Signalizacijos ir prognozių sektorius (3, 1974-1975), Bulgarijos nacionalinė Kirilo ir Metodijaus biblioteka (14, 1970-1989), Eliza Daugirdienė (1, 193[6]), Daugirdai Jerzis, Elena ir kt. (10, 1952-1990), Barbara Eyehler (1, 1973), Estijos nacionalinė biblioteka (1, 1989), Jacques Gilles (2, 1958), Aidis Jakimavičius (20, 1988-1989), B. ir E. Jakimavičiai (6, 1970-1984), Jūratė Jakimavičienė (45, 1968-1991), anūkai Saulius, Aidas Jakimačius ir kt. (7, 1978-1985, b.m.), Vladas Kazimieras Jaskevičius (4, 1975-[1978]), Birutė Knizikevičienė (1, 1966), Ernst Knocz (14, 1965-1975), Bronislava Kolniževska (Bronisława Kolnirzewska) (3, 1933-1952), Giedrė Kulakauskienė (9, 1957-1976 ir b.m.), Elena ir Vytas Kulakauskai (6, [1971-1976.XII.29]), Dorothy Kulik (8, 1975-1989), Marija Macijauskienė (4, 1979-1983), [Irena] Marcinkevičienė (7, apie 1990-1991), Jadwiga Matelska (19, 1972-[1993]), Gražina Natkevičienė (19, 1977-1991), E. Paleckienė (3, apie 1971-1979), Juozas Petrulis (3, 1972-1980), Jolanta Pochodowicz-Maj (9, 1979-1983), Rolf Tobis (3, 1969-1971), Lillian Sutkevich (12, 1975-1990), Małgorzata Szarowa (4, 1976-1990), Andrius Tomonis (39, 1983-1990, b. m.), sūnaus Mindaugo Tomonio šeima (25, 1962-1990), Rytis Tomonis (6, 1985-1991), Romualdas Tupčiauskas (1, 1990), Petras Vasinauskas (1, 1989), Vanda Vilimavičienė (27, 1970-1989), Vokietijos valstybinė biblioteka ir kt. pavieniai asmenys (14, 1973-1986).

Kita S. Tomonio korespondencija. Stasio Tomonio ir kitų asmenų vizitinės kortelės (apie 1953-1983), vokai nuo neišlikusių laiškų (1955-1991), „Komjaunimo tiesos“, „Tėvynės balso“, „Vakarinių naujienų“ redakcijų laiškai (3, 1956-1964), įvairių asmenų-kolekcionierių bei įvairių šalių bibliotekų laiškai ir vokai iš Rusijos, Čekoslovakijos, Gruzijos, Latvijos, Lietuvos (1959-1972), kvietimai į renginius, konferencijas, posėdžius (1964-1991) bei kvietimai į Respublikinės bibliotekos renginius, ekslibrisai, gairelės (apie 1966-2008), kolegų ir kitų asmenų sveikinimai Stasiui Tomoniui jubiliejinėmis ir kitomis progomis (1965-1992), įvairių asmenų užuojautos S. Tomoniui (1975), LTSR Kultūros ministerijos, LTSR Knygų rūmų raštai (1980-1987), „Knygotyros“, Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos, „Vagos“ laiškai (1985-1988).

Jonės Tomonienės korespondencija. Laiškų adresatai: Bronislava Kolniževska (Bronisława Kolnirzewska) (1, apie 1960-1970), Mindaugo Tomonio šeima (15, 1961-1967), Gražinos Natkevičienės susirašinėjimas su Jone Tomoniene (14, 1962-1975), Vanda Vilimavičienė (2, 1965-1970), Jadvyga Žilapauskienė (3, 1973-1974), Jonės Tomonienės neišsiųsti laiškai  giminėms į Ameriką (3, apie 1972).

Laiškai J. Tomonienei. Siuntėjai: Liuda Dushko (33, 1958-1963, b. m.), Patricia Francis (10, p.a. 1959-1975, b. m.), Sarah Heaton (22, 1958-1975, b. m.), Dorothy Kulik (26, 1959-1975 ir b. m.),  Lidija Meškaitytė (8, 1971-1973), Lietuvos sodininkų draugijos Vilniaus miesto Gėlininkystės skyrius (2, 1974-1979), Ida Sutkevich (5, 1958-1972), Lawrence Anthony Sutkevich (20, 1958-1972), Lillian Sutkevich (24, 1959-1975), Žurnalo „Švyturys“ redakcija (2, 1951-1952), M. Okuličienė (1, 1964), R. Velsina (1, 1972), T. Zubavičienė (1, 1971), giminaičių sveikinimai, adresuoti Jonei Tomonienei (5, [1967]-1974.III.8 ir b. m.), tušti vokai, adresuoti Jonei Tomonienei, ir įvairūs spaudiniai (40 lap., 5 vok., apie 1960-1979).

Šeimos korespondencija. Elizos Daugirdienės laiškas šeimos auklei Bronislavai Kolniževskai (Abai) (1, 1915), Kristinos Daugirdaitės-Tomaševičienės laiškas nenustatytam asmeniui (moteriai) (1, [1916]), Jurgio Karnavičiaus laiškas Kristinai Daugirdaitei-Tomaševičienei (1, 1941), Bronislavos Kolniževskos (Abos) laiškas S. Tomonio tetai Vandai Daugirdaitei (Vilimavičienei) (1, 1915), Bronislavos Kolniževskos (Abos) laiškas Elizai Daugirdienei (?) (1, 1915), Sauliaus Kriščiūno laiškas Mindaugui Tomoniui (1, 1960), Leonard J. Sutkevich laiškas Theodore Dushko (1, 1958), Jonės Žebrytės laiškas Stasio Tomonio dukrai Jūratei Jakimavičienei (1, 1993).

5. Šeimos medžiaga (apie 1888–2008)

Stasio Tomonio išsaugoti auklės Abos (Bronislavos Kolniževskos?) užrašų knygelė, dienoraštis (2 sąs., 1888-1931); Lietuvos žemės ūkio draugijos diplomas sidabro medaliui, išduotas Benediktui Tomaševičiui (1923); Daugirdų giminės genealoginis medis (XIV-XX a.) (apie 1925-1935); Straipsniai iš spaudos ir kitų leidinių apie Stasio Tomonio tėvus, gimines, šeimą (1926-1996); LR Švietimo ministerijos Valstybinės muzikos mokyklos pažymėjimas Kristinai Tamoševičienei, kuriame pažymima apie išlaikytus muzikos istorijos ir enciklopedijos kursus (1927); Padėkos raštai inž. Benediktui Tomaševičiui - Lietuvos Respublikos pašto, telegrafo ir telefonų valdybos direktoriui (2 dok., 1927); Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino diplomas inž. Benediktui Tomaševičiui „Už nuopelnus Lietuvai“ (1 dok., 1939); Stasio Tomonio atsiminimai ir „Kai kurios žinios apie Tadą Daugirdą (apie 1940); Jonės Tomonienės literatūriniai bandymai ir kiti rankraščiai lietuvių kalba (apie 1950); Jonės Tomonienės literatūriniai bandymai  ir kiti rankraščiai anglų kalba: literatūriniai etiudai, santraukos bibliografijos, archeologijos, zoologijos, istorijos mokslo straipsniams (apie 1950-1960); Jonės Tomonienės kišeniniai kalendoriai su įvairiomis buitinėmis pastabomis (4 kn., 1958-1971; 1973-1974); Stasio Tomonio žmonos Jonės Tomonienės sudėvėta rankinė su užrašytais adresais ant kartoninių šonų (1 vnt., apie 1958); J. Tomonienės įvairūs sodo veiklos aprašymai ir planai (1 sąs., 1964-1975); Leidiniai ir straipsniai apie Stasį Tomonį ir jo šeimą (1965-2008); Jonės Tomonienės „Sodų planai“ (1966-1967); Jonės Tomonienės užrašų knygelės: apie gėles, įvairių asmenų telefonų numeriai, adresai, giminaičių gimtadieniai (3 kn., apie 1966-1973); Jonės Tomonienės „Žinios apie gėles“: įvairios žinios apie gėlių dauginimą, žydėjimą, gėlių pavadinimai (1 sąs., 1966-1975); Leidiniai sodininkystės tematika priklausę Jonei Tomonienei su jos pastabomis (3 vnt., 1970-1974); S. Tomonio akiniai su įdėklu (apie 1970); Jonės Tomonienės rankraštiniai anglų kalbos žodynėliai (1970); Telefonų knyga su J. Tomonienės pastabomis (1971); Stasio Tomonio pažįstamų žmonių  rašteliai su adresais ir telefonų numeriais (apie 1973-1991); Žydų fondo krikščionims gelbėtojams anketa, užpildyta S. Tomonio dukters J. Jakimavičienės, po S. Tomonio mirties (apie 1993-1994); Tomonis Mindaugas. Žinia. Весть. Философический очерк (nenustatyto asmens vertimas į rusų k.) (po 1995 m.).

6. Finansiniai, ūkio dokumentai (1944–1992)

Stasio Tomonio buities dokumentai: Orderis butui, atsisakymas skirti S. Tomoniui personalinę pensiją, buto atsiskaitymų knygelės, kvitai, kardiogramos ir kt. (1944-1983); Stasio Tomonio autorinės sutartys su Lietuvos rašytojų sąjunga, leidyklomis „Vaga“, „Šviesa“ ir kitomis, darbo sutartis su LTSR  valstybine respublikine biblioteka ir kt. sutartys; leidyklos „Vaga“ pakvitavimai už priimtus darbus (1946-1990); Stasio Tomonio taupomosios knygelės (3 dok., 1959-1992); Jonės Tomonienės buities dokumentai: sodininkystės draugijos nario bilietas, kvitai už gėles, draudimo polisas, medicininiai išrašai (22 dpk., 1964-1975); Kolektyvinio sodo „Liepa“ dokumentai, užrašai (1966-1988); Stasio Tomonio mediciniai dokumentai, įvairūs kvitai už prekes bei paslaugas (1968-1990); S. Tomonio žmonos ir sūnaus kapų tvarkymo projektai ir dokumentai (1975-1976).

 

7. Ikonografija (1860–2008)

Daugirdų ir Tomaševičių giminių bei pažįstamų įvairios nuotraukos (1 nuotr. albumas, 62 nuotr. apie 1860-1915); Nežinomų asmenų grupinės ir pavienės nuotraukos (33 nuotr., apie 1860-1931); Daugirdų šeimos ir giminių nuotraukos (1 nuotr. albumas, 61 nuotr., apie 1862-1938); Kristinos Daugirdaitės-Tomaševičienės ir Elenos Daugirdaitės piešiniai (3 vnt., XX a. prad.), Stasio Tomonio senelio Mykolo Tomaševičiaus(?) portretinė nuotrauka (apie 1900-1924); Tomaševičių šeimos nuotraukos (1 nuotr. albumas, 497 nuotr., apie 1903-1937); Stasio Daugirdo šeimos, giminių, draugų nuotraukos (1 nuotr.albumas, 215 nuotr., apie 1905-1925); Nenustatytų asmenų nuotraukos (1 nuotr. Albumas, 24 nuotr., apie 1907-1936);  LRV VIII ir XIII Ministrų kabineto vinjetė ir grupinė nuotraukos bei Benedikto Tomaševičiaus portretinė nuotrauka (3 lap., apie 1910-1926); Elenos Daugirdaitės-Sivickienės portretinė nuotrauka (1911); Stasio Tomonio nuotraukos (1 nuotr. albumas, 66 nuotr., 1916-1990); S. Tomonio tėvų Kristinos Tomaševičienės ir Benedikto Tomaševičiaus portretai (apie 1927); Jonės Tomonienės (Sutkevičiūtės) giminių, gyvenančių JAV, nuotraukos (, 1930-1981); Stasio Tomonio žmonos Jonės Tomonienės portretinės ir grupinės nuotraukos su šeimos nariais, giminaičiais ir kt. nuotraukos (nuotr. albumas, 73 nuotr., apie (1930-1975);  Benedikto Tomaševičiaus  šaržai (2 lap., apie 1934-1935); Jonės Tomonienės perfotografuotos portretinės nuotraukos (2 lap., apie 1935-1965); Stasio Tomonio šeimos, vaikų nuotraukos (nuotr. albumas, 156 nuotr., apie 1937-2008); VDU Teisių fakulteto Teisių skyriaus XVI laidos absolventų nuotrauka-vinjetė (1939); Stasio Tomonio portretas, atliktas pieštuku (apie 1940); Stasio Tomonio darbo, jubiliejinės ir kitų švenčių grupinės, pavienės nuotraukos (apie 1950-1990); Jonės Tomonienės ir Mindaugo Tomonio laidotuvių ir kapų nuotraukų albumas (1975 ir kt.); Ekslibrisai su Stasio Tomonio pavarde (apie 1960-1980); Mindaugo Tomonio portretinė perfotografuota nuotrauka (apie 1970-1975); Sauliaus Ikamo pieštas „Lietuvos TSR Respublikinės bibliotekos exlibris. Tarptautiniai knygos metai 1972 m.“; Stasio Tomonio perfotografuotos portretinės nuotraukos (2 lap., apie 1990); Medžiaga ir plakatas iš S. Tomonio  80-mečio proga rengtos parodos (1995); S. Tomonio atminimui įamžinti skirti proginiai vokai [portreto dailininkas Antanas Rimantas Šakalys] (4 vok., 2008).          

8. S. Tomonio kolekcijų fragmentai ([1930]–1992)

Lietuviškų ir pasaulio degtukų dėžučių etikečių kolekcijos likučiai (apie 1930-1978); Pramoninių, buities, maisto prekių, tabako etiketės bei Lietuvos ir užsienio viešbučių reklamos etiketėse, loterijos bilietai ir kt. ([1957-1990]); Vėliavėlės, kalendoriai su lietuviška simbolika (18 vnt., apie 1988-1992); Lietuviški ir kitų tautų ženkliukai (apie 1961-1975); S. Tomonio surinkti pasaulio geografiniai ir kt. žemėlapiai (apie 1953-1969); Lietuvos TSR atvirukų bibliografija (apie 1940-1976); Stasio Tomonio atvirukų, pašto ženklų, monetų kolekcijų apskaita bei įvairios pastabos (apie 1957-1974); Stasio Tomonio dukters - Giedrės Tomonytės vokų iškarpos (281 lap., 21  sąs., apie 1958-1968); Proginių vokų rinkinys, kurį surinko S. Tomonis: Lietuvos miestai, žymūs žmonės, naujametiniai, kovo 8-osios proga, sporto, saugos, įvairių įstaigų ir organizacijų, atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmieji vokai (374 vok., apie 1958-1992); Stasio Tomonio surinkti atvirukų komplektai (34 aplankai, 1971-1990).