Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Teisė naudoti edukaciniais tikslais

InC-EDU, In Copyright-Educational Use Permitted

LR ATGTĮ nustato tam tikras autorių (ir atlikėjų) teisių išimtis, t. y. atvejus, kai kūrinį ar atlikimą galima panaudoti „neatsiklausus leidimo“. Viena iš tokių išimčių – kūrinio naudojimas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais. Pagal Lietuvoje galiojantį įstatymą be atskiro autoriaus leidimo kūrinius nekomerciniais tikslais galima, pvz., atgaminti, viešai skelbti ir viešai rodyti, jei jie (nedideli kūriniai, ištraukos) naudojami mokymosi procese kaip iliustruojantys pavyzdžiai, jais leidžiama naudotis studentams bibliotekose, vidiniame (ribotos prieigos) tinkle (jei jų nėra prekyboje ir autoriai to nedraudžia) ir kt.

Įstatymas nustato gana nedaug atvejų, kaip ir kokia apimtimi kūrinius (jų atlikimus) galima naudoti mokymui(si). Taigi šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas neleidžia be apribojimų skaitmeninti ir kelti į laisvai prieinamą interneto svetainę viso kūrinio, net ir edukaciniais tikslais.

Be to, reikėtų nepamiršti, kad internetas „neturi sienų“ ir skirtingose valstybėse galiojančių įstatymų nuostatos gali skirtis, taip pat gali skirtis ir taisyklės, nustatančios, ar galima, kaip ir kiek galima naudoti edukacijai autorių ir gretutinių teisių saugomus objektus.

Tačiau pasitaiko atvejų, kai pats autorius (ar atlikėjas) sutinka, kad visas jo kūrinys (atlikimas) būtų skaitmeninamas ir keliamas laisva prieiga į internetą, jei bus naudojamas mokymui(si), mokslui – edukaciniais tikslais. Tai reiškia, kad naudotojas galės mokytis ir mokyti naudodamasis visu šiuo laisvai prieinamu objektu.

Kai autorius (kitas teisių turėtojas) sutinka su tokiu panaudojimu edukacijai, naudotina Europeanos teisių pareikštis InC-EDU (angl. In Copyright-Educational Use Permitted), reiškianti, kad kūrinys yra saugomas autorių teisių, tačiau edukaciniais tikslais jį galima naudoti laisvai.

Atmintinė

PAREIKŠTIES InC-EDU TAIKYMAS

• Priskirti pareikštį InC-EDU (leisti laisvai naudoti kūrinį ar atlikimą edukaciniais tikslais) galima tik tada, kai autoriaus (atlikėjo) teisės tebegalioja ir negalima pritaikyti daugiau teisių suteikiančios licencijos, pvz., teisės naudoti kūrinį be jokių apribojimų ar pan.

• ! Svarbu atsiminti ir nepainioti: pareikštis InC-EDU leidžia kūrinį naudoti edukaciniais tikslais daug plačiau nei LR ATGTĮ, kuris dažniausiai nesuteikia teisės į viso kūrinio atgaminimą ar teisės į neribotą prieigą internetu.

• Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą aplinkybę, panaudoti pareikštį InC-EDU galima tik tuo atveju, jei autorius (ar kitas teisių turėtojas) su institucija yra sudaręs atitinkamą sutartį.

• Sutartis su teisių turėtoju ir turi leisti bent jau skaitmeninti objektą (jei jis nėra skaitmeninis) ir padaryti jį prieinamą internetu, pareikštimi InC-EDU suteikiant interneto bendruomenei leidimą jį naudoti visais galimais būdais edukaciniais tikslais. Paprasta formuluotė, kad autorius „suteikia institucijai teisę naudoti kūrinį mokymo, mokslo ir mokslinių tyrimų tikslais“ nėra pakankama, nes neapima visų pirma skaitmeninimo ir padarymo objekto prieinamo internete (plačiau apie sutarčių sąlygas – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“).

• Pareikšties InC-EDU panaudojimas reiškia, kad interneto bendruomenės nariai ženklintą objektą gali naudoti tik edukaciniais tikslais (ne plačiau). Daryti išvestinius objektus (adaptacijas, perdirbinius ir pan.) taip pat leidžiama tik edukacijai.

• Pareikšties InC-EDU panaudojimas reiškia, kad iš esmės objektas negali būti naudojamas siekiant pelno (tarkime, išleidžiamas, platinamas ir pan.), tačiau pareikštis InC-EDU neskirsto edukacijos į privačią ar viešą, mokymo įstaigų – į valstybines ar privačias. Taigi iš esmės ši pareikštis nedraudžia naudoti objektą, tarkime, privačios mokyklos auklėtinių edukacijai ar pateikti kūrinį kaip pavyzdį mokamoje paskaitoje.

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Muziejus su archeologinius objektus nufotografavusiu fotografu turi sutartį, kuri leidžia skaitmenines nuotraukas padaryti viešai prieinamas kompiuterių tinklais (internete) ir naudoti muziejaus  nuožiūra muziejaus pasirinktais būdais ir tikslais. Fotografijas skelbiant muziejaus interneto svetainėje, reikia pritaikyti tinkamiausią licenciją (teisių pareikštį). Kaip matyti, sutartis neriboja kūrinio skelbimo tikslų, todėl teisių pareikštis InC-EDU nebūtų tinkamiausia, nes leistų mažiau, nei leidžia sutartis su autoriumi. Institucija turėtų naudoti licenciją, kuri leidžia kūrinį naudoti ne tik edukaciniais, bet ir kitais tikslais (priklausomai nuo kitų sutartyje numatytų leidimų ir įpareigojimų, tai galėtų būti, pvz., CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-SA, o jei sutartyje daugiau jokių susijusių sąlygų nėra, rekomenduotina taikyti CC BY).

2 pavyzdys. Biblioteka su autoriumi turi sutartį, kuri leidžia jo knygą skaitmeninti, įgarsinti ir bet kuriuo iš šių formatų padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), leidžiant interneto bendruomenei naudoti ją neribotai edukaciniais tikslais. Šiuo atveju tiek skaitmeninis knygos tekstas, tiek audioknyga turėtų būti paženklinta pareikštimi InC-EDU. Be to, didžiausiai bibliotekos interesų apsaugai rekomenduotina sutartyje su autoriumi pateikti edukacinių tikslų sąvoką, aiškiai nurodant, jog tai visi su mokslu, mokymu (mokymusi), išsilavinimu ar kvalifikacijos kėlimu susiję veiksmai, kai bet kokiais būdais naudojamas visas kūrinys ar jo dalys, t. y. aiškiai sutartyje apibrėžti, jog joje vartojama „edukacinių tikslų“ sąvoka nėra tapati LR ATGTĮ apibrėžtajai „mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais“ (plačiau apie sutarčių sąlygas – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“). Be to, sutartyje rekomenduotina įrašyti aiškią nuostatą, jog kūrinys bus paženklintas InC-EDU pareikštimi ir bus viešai prieinamas internete.