Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Jūsų sutartis su teisių turėtoju

Ankstesniuose skyriuose aptarta, kad norėdami skaitmeninti ir (ar) naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus, turite gauti teisių turėtojų sutikimus, t. y. raštu sudaryti sutartis su teisių turėtojais. Autorinės sutartys gali būti dviejų rūšių, t. y. sutartys dėl teisių perdavimo (perduodamos visos ar dalis teisių) ir licencinės sutartys (suteikiama teisė kūrinį panaudoti). Esminis šių sutarčių skirtumas yra tas, kad pagal teisių perdavimo sutartį, autorius savo turtines teises į kūrinį perduoda kitam asmeniui negrįžtamai, o licencine sutartimi autorius kitiems asmenims tik suteikia teises laikinai pasinaudoti kūriniu.

6 lentelėje pateikiame sąrašą ir pavyzdžius nuostatų, kurias privaloma įtraukti į autorines sutartis pagal LR AGTGĮ reikalavimą, o taip pat ir kitas nuostatas, kurios gali būti naudingos siekiant ženklinti ir licencijuoti objektus pagal Creative Commons licencijų sąlygas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tokios nuostatos taikytinos sudarant sutartį ne tik su autoriumi ar jo turtinių teisių turėtoju, bet ir su atlikėju, fonogramų gamintoju ar kitu asmeniu, įvardytu skyriuose „Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“ ir „Kam priklauso gretutinės teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“.

6 lentelė

NUOSTATA     PAAIŠKINIMAS     KOMENTARAI     PAVYZDYS
                   
Privalomos sutarčių sąlygos
 
Kūrinio pavadinimas           Užsienio autorių kūrinių pavadinimai nurodomi ir originalo kalba.      
                   
Kūrinio apibūdinimas     Nurodoma kūrinio rūšis, pavadinimas, pagrindiniai reikalavimai kūriniui.     Būtina tiksliai ir detaliai nurodyti, dėl kokio kūrinio sudarote sutartį.     „2009 m. Vaidos Striaupaitės-Beinarienės muzikinis kūrinys „Protėvių laiškai“, skirtas obojui, balsui ir orkestrui“.
                   
Perduodamos ar suteikiamos turtinės teisės     Nurodomi visi pageidaujami kūrinio panaudojimo būdai (žr. skyrių „Ar egzistuoja autoriaus teisės ir kokios jos?“).     Labai svarbu yra nurodyti, kokiu tikslu sudarote sutartį ir kokius veiksmus planuojate atlikti su tuo kūriniu.     „[Autorius/Atlikėjas/kt.] [teisių perėmėjui] suteikia teisę [objektą] skaitmeninti, viešai skelbti, viešai rodyti jo originalą“ [galima vardinti ir kitas suteikiamas teises, žr. pvz.  skiltyje „Teisės naudoti neribotai suteikimas“].
                   
Licencijos rūšis     Nurodoma, licencija išimtinė ar neišimtinė.     Nuostata įrašoma tik tada, kai sutartis yra licencinė.
Jei sutartimi suteikiama neišimtinė licencija, kūriniu galės naudotis ir pats autorius, ir vienas ar keli kiti asmenys. Jei sutartimi suteikiama išimtinė licencija, kūriniu sutartyje numatytomis sąlygomis galės naudotis vienintelis licenciatas.
    „Šia sutartimi [Autorius/Atlikėjas/kt.] suteikia Institucijai išimtinę licenciją [versti, adaptuoti, skaitmeninti ir rodyti] [objektą] šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.“
                   
Teritorija     Nurodoma teritorija, kurioje galioja teisių perdavimas ar licencija, suteikianti teisę naudoti kūrinį.     Kadangi skaitmeninami kūriniai gali būti dedami internete, siūlome savo sutartyse teritorija įvardinti visą pasaulį.     „Suteikiama licencija galioja neribotoje teritorijoje (visame pasaulyje).“
                   
Teisių perdavimo ar licencijos galiojimo terminas     Nurodomas laiko tarpas, kuriuo Jūs galite naudoti kūrinį sutartais būdais.     Siūlome sutartyje nustatyti kuo ilgesnį teisių perdavimo laikotarpį, pageidautina – visą teisių galiojimo laikotarpį.     „Suteikiama licencija galioja visą [autorių/gretutinių] turtinių teisių galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei [70/50/kitas metų skaičius] metų nuo sutarties įsigaliojimo.“
                   
Atlyginimo dydis, mokėjimo tvarka ir terminai           Siūlome sutartyse nurodyti, kokios teisės yra suteikiamos neatlygintinai. Jei toks susitarimas negalimas, siūlome nustatyti vienkartinį mokestį.     „Šia sutartimi šalys susitaria, kad [autorius] suteikia [Institucijai] sutartyje nustatytas teises neatlygintinai.“
                   
Ginčų sprendimo tvarka     Sutartyje būtina nustatyti, kaip ir kur bus sprendžiami ginčai.     Sutartyje siūlome nustatyti, kad ginčai būtų sprendžiami pagal LR teisę LR teismuose, pagal atminties institucijos ar švietimo įstaigos buveinės ar autoriaus gyvenamąją vietą.     „Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme, teismingumą nustatant pagal [Įstaigos] buveinės vietą.“
                   
Atsakomybė     Sutartyje būtina nustatyti pažeidimus, už kuriuos Šalis yra atsakinga.     Tokie pažeidimai iš teisių turėtojo pusės galėtų būti:

– perduotas nekokybiškas kūrinys;

– perduotas kūrinys pažeidžia kitų asmenų teises ar teisės aktų reikalavimus;

– atskleidžiama konfidenciali informacija;

– perduotas kūrinys yra neoriginalus ar netikras (padirbtas, kopija).

             

Neprivalomos nuostatos, kurios gali būti naudingos Jūsų situacijoje

Teisės naudoti atvaizdus suteikimas     Aktualu, kai perduodamos fotografijos ar kiti asmenis vaizduojantys objektai     Apie atvaizdo naudojimą, poreikį gauti sutikimus ir išimtis (kai sutikimas nėra reikalingas) žr. skyriuje „Teisė į atvaizdą“.
Jei nuotraukos skelbiamos internete ir suteikiami leidimai jas naudoti interneto bendruomenei, reikėtų paminėti, kad nuotraukų pateikėjas suteikia ir teisę leisti nuotraukomis naudotis tretiesiems asmenims.
    „[Pateikėjas] patvirtina, kad turi visas autorių teises į perleidžiamas fotografijas [kt. kūrinius] ir teisę naudoti jose vaizduojamų asmenų atvaizdus savo nuožiūra. [Pateikėjas] suteikia [gavėjui] teisę neatlygintinai, neribotoje teritorijoje ir neterminuotai naudoti pateiktas fotografijas (ir jose vaizduojamų asmenų atvaizdus) visais kūrinių panaudojimo būdais, įskaitant teisę leisti juos naudoti savo nuožiūra tretiesiems asmenims.“
                   
Teisės naudoti neribotai suteikimas     Aktualu, kai teisių turėtojas teisių gavėjui (ir interneto bendruomenei) leidžia objektą ne tik skaitmeninti, skelbti internete, bet ir atlikti bet kokius veiksmus, atlikti pakeitimus (modifikacijas), naudoti komerciniams ar nekomerciniams tikslams, ir pan.     Apie neribotą naudojimą žr. skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“.
Aktualu, kai taikoma CC-BY licencija (o taip pat ir kitos Creative Commons licencijos, tačiau tokiu atveju gali būti reikalingos papildomos nuostatos – viena ar kelios iš išvardintųjų žemiau lentelėje).
Jei objektai bus skelbiami internete ir bus leidžiama juos naudoti interneto bendruomenei, reikėtų nurodyti, kad nuotraukų pateikėjas suteikia teisę leisti nuotraukomis naudotis tretiesiems asmenims.
Nepamirškite nurodyti, kaip minėta lentelėje aukščiau, (neribotos) teritorijos, termino ir (ne)atlygintinumo.
    „[Autorius/atlikėjas/teisių turėtojas] [neatlygintinai] suteikia [gavėjui] teisę [objektą] naudoti visais galimais būdais, įskaitant, teisę [objektą] atgaminti bet kokia forma ar būdu, kopijuoti, įrašyti, išleisti, versti, adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar bet kaip kitaip perdirbti ar keisti kūrinį, bet kokiais būdais platinti, viešai rodyti originalą ar kopijas, viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis, transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti [objektą], įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete), taip pat suteikti teisę atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų tretiesiems asmenims.“
                   
Draudimas atlikti modifikacijas     Aktualu, kai teisių turėtojas draudžia bet kokius objekto pakeitimus.     Apie modifikacijas žr. skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“.
Aktualu taikant CC BY-ND, CC BY-NC-ND licencijas.
Jei naudosite aukščiau lentelėje pateiktą sutarties sąlygos dėl neriboto naudojimo pavyzdį, reikėtų nepamiršti išbraukti iš suteikiamų teisių sąrašo teisės daryti pakeitimus („versti, adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar bet kaip kitaip perdirbti ar keisti kūrinį“).
    „Suteikdamas aukščiau nurodydamas teises, [autorius/atlikėjas/teisių turėtojas] nesuteikia teisės [objekto] pakeisti, bet kaip modifikuoti, kurti jo pagrindu bet kokių išvestinių kūrinių jo pagrindu (įskaitant draudimą versti, adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį)“.
                   
Draudimas naudoti komerciniais tikslais     Aktualu, kai teisių turėtojas draudžia naudojimą komerciniais tikslais.     Apie komercinį ir nekomercinį naudojimą žr. skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“.
Aktualu taikant CC BY-NC, CC BY-NC-ND licencijas arba NoC-NC pareikštį.
    „Aukščiau nurodytos teisės suteikiamos tik [objekto] naudojimui nekomerciniais tikslais, t.y., kai naudotojas nesiekia jokios tiesioginės nei netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos iš [objekto] panaudojimo“.
                   
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais     Aktualu, kai teisių turėtojas leidžia objektą modifikuoti su sąlyga, kad išvestiniais kūriniais bus dalijamasi analogiškomis sąlygomis.     Apie įpareigojimą dalintis išvestiniais kūriniais žr. skyriuje „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“.
Aktualu taikant CC BY-SA, CC BY-NC-SA licencijas.
    „Aukščiau nurodyta teisė [objektą] pakeisti, bet kaip modifikuoti, kurti jo pagrindu bet kokius išvestinius kūrinius ir teisė leisti tai daryti tretiesiems asmenims suteikiama tik su sąlyga, kad išvestiniais kūriniais (objektais) bus dalijamasi (tretieji asmenys bus atitinkamomis licencijų sąlygomis įpareigojami dalintis) analogiškomis sąlygomis, analogiškai ženklinant ir išvestinius objektus bei nurodant pradinio [objekto] autorių/ius [ir atlikėjus].“
                   
Teisės naudoti edukaciniais tikslais suteikimas     Aktualu, kai teisių turėtojas leidžia objektą naudoti tik edukaciniais tikslais.     Apie naudojimą edukaciniais tikslais žr. skyriuje „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“.
Aktualu taikant InC-EDU pareikštį.
    „Aukščiau nurodytos teisės suteikiamos tik [objekto] naudojimui (visa apimtimi ar bet kurių dalių) edukaciniais tikslais, t.y., visais aukščiau nurodytais būdais [objektą] naudoti (ir leisti jį naudoti tretiesiems asmenims) leidžiama tik mokymui, mokymuisi, kvalifikacijos kėlimui, mokslui ar moksliniams tyrimams. [Jei [objektas] bus padarytas viešai prieinamu kompiuterių tinklais, jis bus ženklinamas InC-EDU pareikštimi].“
                   
Perdavimo ir priėmimo aktas
 
Su kiekviena sutartimi rekomenduotina sudaryti ir Perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuo abi šalys patvirtintų, kad sutarties objektas (piešinys, įrašas, filmas ar kitas objektas) buvo pateiktas, patikrintas ir priimtas.
 

 

REKOMENDACIJOS

• Jeigu sudarote sutartį su fiziniu asmeniu – autoriumi, atlikėju, pastarasis yra laikomas silpnesniąja sutarties šalimi, o visi sutarties neaiškumai ar netikslumai yra aiškinami jo naudai. Dėl šios priežasties labai svarbu lentelėje nurodytas nuostatas išdėstyti aiškiai ir tiksliai, neparmiršti paminėti visų norimų objekto naudojimo būdų (suteikiamų teisių), aiškiai įvardinti teritoriją, terminus, atsiskaitymo sąlygas (ar neatlygintinį sutarties pobūdį).

Pavyzdys. Jeigu sutartyje nėra tiksliai įvardijama, kurios turtinės teisės yra perduodamos, perduodamos teisės apibrėžtos neaiškiai laikoma, kad objektą galima naudoti tik sutartyje įvardintiems tikslams ir buvo perduotos tik tos teisės, kurios buvo tiesiogiai įvardytos. Taigi tokiame punkte apie perduodamas teises labai svarbu tiksliai įvardyti, ką ketinate daryti su kūriniu ir, atitinkamai, kokias teises galėsite suteikti interneto bendruomenei.

• Jeigu jau esate sudarę kūrinio (ar gretutinių teisių objekto) perdavimo (naudojimo) sutartį, bet joje nėra tinkamai apibrėžtas autorių (gretutinių) teisių perleidimas, nėra išdėstyti galimi objekto panaudojimo būdai, turėtumėte sudaryti dar ir sutarties priedą ar atskirą susitarimą, kur būtų tinkamai ir detaliai išdėstyti ir teisių perleidimo aspektai.

• Jeigu naudojamame objekte yra žmogaus atvaizdas (nuotrauka, filmas, vaizdo klipas), turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, ar susidūrėte su teisių į atvaizdą klausimu (skyrius „Teisė į atvaizdą“). Jeigu nustatysite, jog turite gauti leidimą naudoti tokį atvaizdą, turėsite sudaryti su asmeniu atitinkamą sutartį arba įtraukti į kūrinio naudojimo sutartį skyrių apie atvaizdo naudojimą.

• Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad suskaitmeninus kūrinį ir (ar) paskelbus jį internete ir padarius jį prieinamą interneto bendruomenei (tai, žinoma, gali būti atliekama tik jei sutartis su teisių turėtoju tai leidžia), naudotojams negali būti suteikiama daugiau teisių, nei patys esatę gavę pagal sutartį su teisių turėtoju (skyrius „Ką galiu leisti naudotojui?“).