Telefonas Klaustukas Sitemap

F 16 Mašiotas Jonas

F 16, 76 s. vien., 1890-1944. Autografai, mašinraščiai. Lietuvių, latvių, prancūzų ir kt. k.

Fondo sudaryt. Jonas Mašiotas (1897-1953), pedagogas matematikas.
Priimta apie 1944-1945 m.

Asmens ir šeimos dokumentai (1922-1944). J. Mašioto asmens dok. (1922-1942), matematikos studijų užrašai (b. m.), žmonos V. Mašiotienės-Pukštytės, dukterų Gražinos, Marijos-Baniutės Mašiotaičių asmens dokumentai (1929-1944).
J. Mašioto rengtų matematikos vadovėlių medžiaga (b. m., autogr. juodr.), pora straipsnių dėl matematikos mokytojų rengimo, mokyklų reformos Lietuvoje; medžiaga iš J. Mašioto veiklos Lietuvos skautų s-goje (1931-1940): įstatai, įvairios taisyklės, instrukcijos, protokolai, sąmatos, susirašinėjimas su asmenimis, organizacijomis ir kt. skautų s-gos reikalais.

Korespondencija (1923-1937). J. Mašioto laiškai žmonai V. Mašiotienei-Pukštytei (4, 1929-1935), Siuntėjai (1923-1937): J. Baltmaitis (5, 1935-1936), V. Čepas (4, 1924-1939), S. Jakštys (2, 1924), R. Melngailienė-Markelytė (1926), E. Rulis (Rullis) (4, 1934-1937), T. Šemeta (1932), V. Zaunienė-Jonuškaitė (1924), Paukščių laiškai (2, 1890-1891) ir kt.

Ikonografija (1924-1930). J. Mašioto šeimos ir Lietuvos skautų veiklos nuotraukos; iliustr. medžiaga skautų leidinėliams (per 122 nuotr.)

Kituose fonduose: U. Babickaitės (F 12), P. Mašioto (F 13), J. Rimanto (F 47), J. Šliūpo (F 1), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14), J. Urbšio (F 15).