Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 22 Būga Kazimieras

F 22, 303 s. vien., 1909-1943. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai su įrašais, iškarpos, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Kazimieras Būga (1879-1924), kalbininkas.
Primta apie 1944 m. iš G. Būgaitės per J. Rimantą.

Asmens dokumentai (1912-1924). Permės m. valdybos kvietimas į Steigiamąjį susirinkimą (1917), įv. mokslo įstaigų pažymėjimai, d-jų nario bilietai, pora pareiškimų (1912-1924), Lietuvos un-to pranešimas apie K. Būgos patvirtinimą Sociologijos fak. socialinių m. profesorium ir kt., spaudos iškarpos apie K. Būgos mirtį, jo palikimo mokslinę vertę.

Kalbos moklso darbai (1909-1924). “Lietuvių kalbos žodyno” (1924) nepilnos brošiūruot. ir skilt. korekt. su K. Būgos, P. Sragio, S. Naginsko pastabomis, “Lietuvių tautos ir kalbos artimieji giminaičiai” ir “Die Metatonie im Litauischen und Lettischen” darbų nepilnos spaud. korekt. su pataisomis, “Lietuvių kalbos žodyno redaktoriaus pranešimas” (1921), “Aistiškų studijų” autorecenzija (1909), šiek tiek paruošiamosios medž. “Aistiškai studijai”.

Korespondencija (1910-1924): Adresatai (1911-1924): J. Būgienė-Stankūnaitė (25, 1911-1924), J. Edzelynas (8, 1921-1923), Juozas Otas Širvydas (1924). Siuntėjai (1910-1924): K. Andruška (1924), A. Arminas (1924), K. Augulis (8, 1924), K. Bajerčius (1923), J. Bajoras (3 1924), M. Barkus (1924), J. Baronas (1924), J. Bertulis (1924), A. Becenbergeris (1921, vizit. kort.), A. Becenbergerio šeima (1922), K. Bizauskas (1922), V. Brizgys (1924), P. Bugailiškis (1924), J. Būgienė- Stankūnaitė (12, 1912-1924), J. Bukontas (1923), N. Bučas (Busch) (1923), V. Čaplinskas (1921), A. Čegys (3, 1922), V. Čepinskis (1922?), S. Česūnas (2, 1923), S. Dabušis (9, 1918-1923), J. Elisonas (6, 1922-1924), M. Endziulaitis (1924), P. Genys (1924), A. Giedraitis (15, 1921-1924), L. Gižinskas (1924), A. Gravrogkas (1923?), N. Grigas (2, 1924?), M. Grigonis (5, 1921-1923), O. Griunentalis (Grünenthal) (2, 1923), S. Gudmonas (1924), P. Gugas (1923), S. Guzevičius (1924), J. Yčas (3, 1922-1923), G. Iljinskis (1924), P. Jakubėnas (1923), V. Jokubynas (1923), P. Karevičius (1924), A. Kirtiklis (2, 1922), P. Klimas (1922), A. Klumbys (2, 1922, 1924), A. Koncė (1924), V. Krėvė (1923), J. Laukaitis (1922), J. Lazauskas (1924), S. Meilus (1921?), J. Miliauskas (Miglovara) (1923), P. Morkūnas (2, 1923-1924), L. Murelis (1924), S. Naginskas (4, 1918, 1922-1923), B. Paukštys (1923), A. Pavalkis (1924), J. Petkevičius (1924), V. Pryšmantas (1924), B. Raila (1924), J. Sabaitis (1921), K. Sakalauskas (Vanagėlis) (2, 1923), A. Salys (3, 1924), P.Stragys (17, 1920-1924), A. Stabingis (1924), K. Stankevičius (2, 1924), I. Stankus (2, 1922-1923), A. Staselis (3, 1921), J. Stasiukaitis (3, 1923-1924), P. Stašys (2, 1922, 1924), J. Strimaitis (1924), A. Sutkus (3, 1922), M. Šalčius (1921), J. Šaulys (2, 1922, 1924), P. Šikšnys (1924), A. Šileika (1924), J.O. Širvydas (12, 1922-1924), F. Špechtas (Specht) (1924), J. Šveistys (1923), J. Tarvydas (2, 1923-1924), M. Untulis (1923), B. Urbanas (2, 1923), V. Vaišnoras (1923), A. Varnas, dail. (2, 1923), P. Veitas (1924), A. Venclova (1924), A. Verkietis (1923), E. Volteris (1923), P. Žadeikis (1924), K. Žebrys (3, 1910), J. Žilinskas (1922) ir kt.; Lietuvos un-to, Švietimo m-jos bendrųjų reikalų departamento ir knygų leidimo komisijos raštai lietuvių k. žodyno leidimo ir kitais reikalais, knygynų, leidyklų sąskaitos, įvairūs kvietimai; spaudiniai su K. Būgos pasižymejimais, dedikacijomis K. Būgai, tarp jų leid. “Trakiečių dzūkų dainos” (1899) su K. Būgos lyginm. kalbotyros pastabomis.

Žmonos J. Būgienės asmnes dokumentai (1919-1939): M. Biržiškos (1925), E. Frenkelio (1925), J. Gerulio (7, 1924-1925), E. Hermano (1924), F. Špechto (Specht) (1924), V. Štreitbergo (Streitberg) (1924), R. Trautmano (1924), E. Volterio (4, 1922-1925) ir kt. laiškai, telegramos dėl K. Būgos mirties ir kt. reikalais.

Dukters Gražinos Būgaitės asmens dokumentai (1932-1943): M. Biržiškos lietuvių literatūros metodologijos, istorijos bei tautosakos, A. Salio apie baltų asmenvardžius, V. Mykolaičio (Putino) lietuvių literatūros paskaitų užrašai ir kt. (1933-1941).
K. Būgos portretinės, su šeima ir kt. nuotraukos (1906?-1940).

Kitose fonduose: F. Bortkevičienės (F 68), S. Naginsko (F 116), E. Volterio (F 17).
Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus.