Telefonas Klaustukas Sitemap

F 23 Jaunius Kazimieras

F 23, 80 s. vien., 1862-1906. Autografai, šapirogr. mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių ir kt.k.

Fondo sudaryt. Kazimieras Jaunius (1848-1908), kalbininkas, dvasininkas.

Priimta 1941m. iš Kauno metropolijos kunigų seminarijos (be akto), 1976-1977 m. - iš pil. J. Toliušio ir kt. asmenų.

Asmens dokumentų byla (1862-1906). Gimimo (1862) liudijimo nuorašas, vusk. A. Beresnevičiaus raštas dėl K. Jauniaus įšventinimo į kunigus, Peterburgo dvasinės akad. baigimo diplomas (1880), kvietimas užimti Kauno katedros vikaro pareigas (1879) ir kt.

Lingvistikos ir kiti darbai, užrašai (apie 1870-1903). "Lietuviszkas kalbomokslis" (b.m., apie 1880-1892), "Homiletika. (Lietuviszkas kalbomokslis) (1889, J. Vizbaro nuorašas, be pab.), ["Lietuviškas kalbamokslis"] (1892, dviejų asm. rankr.), ["Lietuviškas kalbamokslis"] (1892, įv. asm. rankr.), ["Lietuviškas kalbamokslis"] (apie 1880-1892, įv. asm. rankr.), "De stirpibus inij exeuntibus" (b.m.), "Kurjosnekurjos Panevėžio lietuvjų tarmės" (1903, K. Būgos rankr., be pab.), "Pamiatnik litovskogo jazyka XIV veka. Prisiaga Keistuta 1351 g. (Čtenie i objesnenija prof. K.Javnisa)", "Lietuviškai-suomiškas etimologinis žodynėlis" (b.m.), "Gudiški dalykai ir lybiški" (b.m.); įvairūs lietuvių k. tyrinėjimai, užrašai, be pavadinimų; lietuvių k. fonetikos, morfologijos, sintaksės ir kt. išrašai (b.m.), lietuvių k. gramatikos studijos, etimologijos, tarmių tyrinėjimai ir kt. užrašai (apie 1878), lietuvių k. tyrinėjimai ir užrašai (b.m.), suomių-vokiečių-lietuvių k. žodynėlis (b.m.), prūsų k. tyrinėjimai ir lietuviškų žodžių išrašai (b.m.), lietuvių k. tyrinėjimai ir tautosakos tekstai (b.m.) lietuviškų, turinčių atitikmenų ugrofinų kalbose, etimologinis žodynėlis (b.m.), lietuviškų žodžių etimologijos (b.m.), įvairūs kiti kalbiniai užrašai, išrašai; spaudiniai su K. Jauniaus pastabomis, įrašais; bibliotekos katalogas.

Korespondencija (1872-1906). Laiškų rinkinys (14, 1877-1896) ir atskiri laiškai. A d r e s a t a i: A. Šyfneris (b.m.), anon. adresatas (b.m.), laiškų rink. adresatai: A. Juška (b.m.), A. Šyf-neris (3, 1878 ir b.m.), J. Šmitas (b.m., fragm.), Hūgas Vėberis (1878), caras Nikolajus II (b.m., po 1893), archivyskupas N (1896) ir kt. S i u n t ė j a i: Kl. V. Čaplinskis (1906), H. Vėberis (1878), E. Volteris (1905); laiškų rinkinyje ir darbų sąs., F. Sosiūras (1889), A. Šyfneris (7, 1877-1879), E. Volteris (2, 1885-1887), H. Vėberis (1878).

Kitų asmenų rankraščiai (1866-1903). "Iszguldimaj Szwentu Evangeliju..." (1866), kun. Pranciškaus "Mienou Saldžiauses Szirdies..." (1876) ir Katekizmas, arba Iszguldimas... Kataliku Tikieima..." (1878), P. Januševičiaus "Lietuviškas kalbamokslis" (apie 1903), B. Klapatauskio laiškas-kreipimasis į Mogiliovo dvasiškius ir tikinčiuosius (1901) ir kt.

Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune.
Plačiau žr.: Kalbininko Kazimiero Jauniaus rankraštinis palikimas. Parengė S. Skrodenis.-V.,1972.-368 p.