Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 24 Kašarauskas, Kosaževskis, (Kossarzewski) Ambraziejus Pranciškus

F 24, 23 s. vien., 1851-1881. Autografai. Lietuvių, lenkų, prancūzų, lotynų k.

Fondo sudaryt. Ambraziejus Pranciškus Kašarauskas, Kosaževskis (1821-1882), kunigas, gamtininkas, kraštotyrininkas.
1883 m. A. Jakšto-Dambrausko rūpesčiu rankraščiai po A. Kašarausko mirties atgabenti iš Tomsko ir perduoti Kauno metropolijos kunigų seminarijai. A. Jakštas-Dambraskas rankraščius sutvarkė į vienetus, įrišo ir įvardino. Į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyrių priimta 1941 m. iš Kauno metropolijos kunigų seminarijos, į RGK įrašyta 1949 m.

Atsiminimų fragmentai (1851-1863).

Mokslinio-kraštotyrinio pabūdžio rankarščiai (1851-1881). Rankraščių rinkinys, pavad. “Litvanica czyli wiadomosci o Litwie zebrane przez s. p. ks. Ambrozego Kossarzewskiego” (1857-1880, kuriame botanikos vadovėlio “Botanika trumpaj iszraszita…” vert. iš lenkų k., “Nowe lub mniej znane gatunki … roslin … na Zmudzi” – žodžių išrašai iš Jumskio lenkų-lietuvių k. ir Kazimiero Kristupo Daukšos lietuvių-lenkų k. rankraštinių žodynų, Žemaitijos vietovardžiai, pavardės, padavimai ir kita tautosakinė, etnografinė medžiaga; A. Baranausko laiškas ir jo užrašyti Anykščių apyl. 11 liaudies dainų pradžios posmai su natomis, daiktavardžių linksniavimo pavyzdžiai, šiek tiek anykštėnų papročių ir burtų; rankraštinis rinkinys “Pisma” (1851-1881), kuriame straipsniai prieš protestantizmą ir masonus, gamtamoksliniai straipsniai (“Dar keletas žodžių apie sausą miglą ir kitus elektromagnetinius reiškinius”, apie gravitacijos teoriją ir kt.), dalis dingusio veikalo “Gamtos stebėtojo užrašai ir etiudai”; “Wiadomosci naukowe zebrane z rozmaitych galęzi…”, T. 1-3 (1858-1881) – išrašai iš įvairių šaltinių apie etnografiją, archeologiją, filologiją, mitologiją, filosofiją, botaniką, chemiją, geologiją, kristalografiją, minerologiją, meteorologiją, kosmogoniją ir kt.; A. Kašarausko kalbos, pasakytos Telšių bajorų m-klos moksleiviams (1851) ir atidarant Bijsko katalikų koplyčią (1867, juodr., yra ir rink. “Pisma”), išsp. straipsnių sąrašas, straipsnių nuotrupos, Telšių bajorų m-klos mokinių 1850-1852 m. sąrašas, buitinių išlaidų 1851-1863 m. įrašai, sąskaitos už knygas.

Korespondencija (1858-1881). Adresatai (1860-1881): Ignotas Bučinskis (1863, nuorašas rink. “Litnavica”), Marcijonas Giedraitis (1860, juodr. ir nuorašas rink. “Litvanica”), Henrikas Kosakovskis (1879, juodr. ir nuorašas rink. “Pisma”), Andrius Stafurskis (1868), “La science pour tous” redakcija (1876), “Przegląd Katolicki” redakcija (1879, 2 juodr. ir nuorašas rink. “Pisma”), “Vestnik Evropy” red. (1881), III Rusijos gamtininkų suvažiavimas Kijeve (1871, juodr. ir nuorašas rink. “Pisma”), laiškų juodr. fragm. Pranciškui Ambraziejui Kosakovskiui (1881), Simonui Žukovskiui, Grinevskiui, Pavandenės klebonui, kitiems vardais teįvardintais asmenims (13, 1863-1881 ir b. m.). Siuntėjai (1858-1879): A. Baranauskas (1858, autogr. rink. “Litvanica”), I. Bušinskis (apie 1863, nuorašas rink. “Litvanica”), J. Dovydavičius (1863, rink. “Litvanica”), P. Ivinskis (1862, autogr. rink. “Litvanica”), J. Kosilovskis (Kossilowski) (1879), Antanas Valentas iš Pabiržės (2, 1861, autogr. rink. “Litvanica”), J. Zaleckis (1869), S. Žukovskis (1875).

Kituose fonduose: V. Biržiškos (F 32), K. Jauniaus (F 23), M. Valančiaus (F 42)