Telefonas Klaustukas Sitemap

F 25 Steponaitis Vytautas

F 25, 586 s. vien., 1854-1979. Autografai, mašinraščiai,spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų k.

Fondo sudaryt. Vytautas Steponaitis (1893-1957), karo istorikas, bibliografas.

Priimta 1949 m. iš V.Steponaičio ir 1959-1980 m. - iš A.Steponaitienės.

Biografinė medžiaga (1893-1956). Autobiografija, gimimo metrikų ištraukos, atestatas, studijų knygelė, įvairūs darbo pažymėjimai, tarnybos charakteristika ir kt.; 1956-1957 m. dienoraštis.

Bibliografiniai ir kiti darbai (1928-1957). 1912-1927 m. darbų bibliografija. "Bibliografinių žinių" (1928-1943) papildymai ir pataisos", "Lietuvių bibliografijos" 2-ieji papildymai" (1911-1926, 1935-1940), "Bibliografijos žinios" (1944), "Knygos" (1928-1944), "Lietuvos TSR knyga" (1940, 1941, 1945-1946), "Lietuvos TSR knyga" (1940, 1941, 1945-1946), "Lietuvos TSR knyga ir lituanika" (1940-1941, 1944), "Lietuvos knyga vokiečių okupacijos metais" (1941-1944), "Lituanika užsienio kalbomis" (1897-1940, 1912-1924, 1917-1945, 1918-1940), "Lituanika" (1912-1924), "Lietuva užsienio spaudoje" (XIX a. 2-oji pusė - 1944), "Lituanikos bibliografija. Knygos lenkų k." (1901-1939), "Vokiečių okupacijos metų lituanika, išleista Tarybų sąjungoje" (1942-1944), "Tarybinė lituanika, išleista Tarybų Sąjungoje" (1942-1944), "Tarybinė lituanika. Žurn. ir laikr. straipsniai" (1941-1947), "Lietuva tarybinių tautų spaudoje. Žurn. ir laikr. straipsnių analizinė bibliografija" (1942-1946), "Ikitarybinė lietuvių muzikinė literatūra. Knygos" (1901-1938), "Kartografiniai leidiniai' (1925-1940), "Komunistinių ir antifašistinių spaudinių, išleistų Lietuvoje ir užsienyje 1929-1944 m., bibliografija', "LKP(b). Lapeliai" (1918-1939), įvairūs bibliografiniai užrašai, išrašai; keletas straipsnių iš bibliotekos darbo, kultūros istorijos.

Korespondencija (1908-1957). Adresatai (1914-1957): K.Korsakas (1947), žmona A.Steponaitienė-Ambraziejūtė (27, 1918-1920 ir b.m.), K.Račkauskas (Vairas) (3,1947), A.Ulpis (2,1955-1956), A.Venclova (1948); susirašinėjimas su įvairiais asmenimis dėl "Bibliografinių žinių" papildymo (1943-1944), su respublikos spaustuvėmis, redakcijomis dėl lietuviško privalomo egzemlioriaus MB (1943-1944), su Lietuvos TSR knygų rūmais dėl "Knygų metraščio" ir kitų valstybinės bibliografijos leidinių rengimo. Siuntėjai (1908-1957): E.Achmanas (1938), K.Bizauskas (1911), P.Galaunė (1924), M.Grigonis (1949), S.Yla (1941), A.Jonaitis (16, 1909-1910), M.Jonaitis (4,1909-1910), I.Kisinas (1950), K.Korsakas (2,1949,1957), Z.Kutorgienė (1954), J.Nazarenko (19,1948-1957), L.Radzevičius (82, 1908-1911, 1948), K.Račkauskas (Vairas) (2,1947), A.Ružancovas (1939), A.Sodeika (1921), B.Sruoga (6,1933), A.Steponaitienė-Ambraziejūtė (2,1927) brolis A.Steponaitis (34, 1909-1920), sesuo A.Steponaitytė (3, 1909 ir b.m.), R.Šarmaitis (2, 1946 ir b.m.), I.Šlapelis (1910), J.Šliūpas (1913), J.Šteinertas (1927), K.Tallat-Kelpša (1911), A.Ulpis (19,1946-1957), M.Urbšienė-Mašiotaitė (49, 1921-1957), J.Urbšys (46, 1930-1957), A.Venclova (2, 1947), anon. siuntėjai (42, 1908-1954), Šakių jaunimo ratelio laiškeliai (1911-1917); kvietimai.

Šeimos, giminių rankraščiai (1906-1979). Žmonos Agnės Steponaitienės-Ambraziejūtės rankraščiai (1918-1979). Grožinė kūryba (1918-1979); eilėraščiai, apsakymai, apysakos. Radijo paskaitos higienos, vidaus ligų profilaktikos klausimais (1928-1938). Medžiaga A.Steponaitienės rengtai knygai apie žymias Lietuvos moteris (1928-1937): G.Petkevičaitės -Bitės, M.Nemeikšaitės, A.Kazanavičienės-Didžiulytės, P.Rusecko ir kitų straipsniai apie Barborą Radvilaitę, Liudviką Didžiulienę, L.Šliupienę -Malinauskaitę, F.Bortkevičienę, Žemaitę ir kt., Marijos Mašiotienės atsiminimai. A.Steponaitienės atsiminimai apie V.Steponaitį (1967). Laiškai broliui kun. V.Ambraziejui (3, 1919-1929); V.Ambraziejaus (4, 1925-1940, S.Kolupailos (1940), G.Petkevičaitės-Bitės (10,1936-1937), J.Šliūpo (1937), J.Totoraičio (1940) laiškai A.Steponaitienei.

Brolio poeto Edmundo Steponaičio (1892-1908) rankraščiai. Eilėraščių rinkinėlis "Per aspera ad astra" (1907-1908), eil. "Jaunavedžiai" (b.m.), "Kelyje" (1907); K.Jasiukaičio "Senio" vert. į rusų k. (apie 1907), L.Tolstojaus "Trys mirtys"vert.fragm.; eilėraščių, liaudies dainų užrašų fragm., užrašai, išrašai, laiško Vaižgantui nuorašas (1908).

Rankraščių rinkinėlis (1854-1955). J.Čiuldos "Pomysły o prawidłach gramatycznych języka Źmudzkiego…" (1854), Mikalojaus Godlevskio "Žine isz łocno dasiekimo apej nekurias Ligas Žmonių… (1880, J.Staugaičio nuorašas), S.Matulaičio "Mano atsiminimų dalis" (apie 1940-1943), A.Povyliaus "Atsiminimai (1937), A.Garmaus "Caro kalėjimuose" (apie 1941), keletas K.Sakalausko (Vanagėlio) eilėraščių (1920-1921), "Literatūros almanachas" (1936, nelauž.korekt.), "Literatūros metraštis" (1941, lauž. korekt.), S.Vaineikienės "Pabėgėlės užrašai" (1940, skilt. Korekt.), M.Šolochovo "Sukelti dirvonai" (neišleistas spaud.), gyd. J.Staugaičio straipsniai, paskaitos, surinkta medžiaga apie Vincą Kudirką (1924-1935), atskiri V.Biržiškos, V.Burkevičiaus, B.Sruogos, K.Šimonio straipsniai; Amerikos lietuvių brigados rankraščiai.(1919-1920), keletas "XXVII knygos mėgėjų" d-jos ir narių rankraščių (1935-1945), Raseinių apskrities laikinosios komisijos 1915-1916 m. protokolų byla, pogrindinės komunistinės spaudos rinkinėlis (1939-1942); rankr. ir hektogr. laikraštėliai: "Atbalsis", Panevėžys,1915, Nr.2; "Drausmiečių balsas", Kaunas, 1927, Nr.1-3; "Inkaras", Voronežas, 1915, Nr.5; 1916, Nr.9; "Išvien", 1938, Nr.4; "Jaunas darbininkas", Kaunas, 1933, Nr.4; "K. A. K. Biuletenis", 1927-1928?, 1927-1928?, Nr.3-4, 8; "Kalavijas", 1921, Nr.1-8; "Komjaunuolis", Panevėžys, 1928, Nr.3; "Laisvoji Tėvynė", 1919, Nr.127; "Liaudies tribūna", Čikaga, 1930, t.2, Nr.14; "Lietuvos filatelistų d-jos žinios", Kaunas, 1940, Nr.1-3; "Naš trud", 1909, Nr.1-4; "Naujas Kelias", Vilkaviškis, 1939, Nr.58; "Rasa", Vilnius, 1920, nr.1-2; "Sietynas', Kupiškis?, 1914, Nr.1; "Tėvynės gynėjas", 1921; "Žygis, Kaunas-Freda, 1932 ir kt. Įvairių asmenų laiškai, tarp jų J.A.Herbačiausko - B.Sruogai (5,1933 ir b.m.), V.Putramento - K.Puidai (1931).

Nuotraukos (1900-1957). V.Steponaičio, A.Steponaitienės, brolių Aleksandro ir Edmundo Steponaičių portretinės, buitinės ir kitų asmenų nuotraukos.

Kituose fonduose: K.Bizausko (F61), J.Bukėno (F123), J.Kirlio (F46), J.Rimanto (F47), J.Urbšienės (F14), J.Urbšio (F15).