Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 39 Graičiūnas Jonas

F 39, 76 s. vien., 1925-1988. Autografai, autografuoti spaudiniai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, rusų k.

Fondo sudaryt. Jonas Gračiūnas (1903 06 10-1994 08 01), poetas, vertėjas.

J. Gračiūno rankraščiai įsigyti 1979 metų sausio mėn. dokumentų vertinimo-pirkimo aktu Nr.1. 1989 metų vasario 15 d. aktu iš Pavienių rankraščių fondo į J. Gračiūno fondą perkeltas J. Graičiūno išverstas A. Puškino “Boriso Godunovo” rankraštis.

Kūrybinė veikla (1926-1978): J. Graičiūno autobiografija “Aš savojo tėvų kelmo atžala” leidiniui “Tarybinių rašytojų autobiografijos” (1976);
Fragmentiški užrašai apie lietuvių literatūrą, poezijos rinkinį “Akių ganyklose”, paskaita apie rusų rašytoją I. Krylovą. Eilėraščiai, baladės (1926-1978). Poezijos rinktinė “Prie Hipokrenės versmės” (1977-1978); vertimai: Aleksandro Grigojedovo “Vargas dėl proto” (1960), Aleksandro Puškino “Borisas Godunovas” (1946), Važa Pšavela “Giglija” (1977). Surinktos įvairių laikraščių, žurnalų iškarpos su J. Graičiūno eilėraščiais, straipsniais apie jį ir kt. (1937-1978).

Kitų asmenų medžiaga apie J. Gračiūno kūrybą: Vytauto Skripkos recenzija apie poezijos rinkinį “Vilniaus kontraforsai” (1976), Lygijos Jasadavičiūtės diplominis darbas “Poetas J. Graičiūnas” (1975).

Korespondencija (1957-1978): J. Gračiūno laiškai: Irenai Adomavičienei (1978), žmonai Kamilei Gračiūnienei (1959), laiškų juodraščiai Juozui Rimantui (1964), Liudui Truikiui (1978), susirašinėjimas su Gruzijos valstybinio Tautų draugystės muziejaus direktoriumi Teimurazu Badurašviliu (1977-1978), šio muziejaus darbuotoju Igoriu Bogomolovu (1976-1978), kitais asmenimis: Semionu Botviniku (1978), Karlo Ckitišviliu (1977-1978). Laiškai J. Gračiūnui: Adomo Lasto (1957), Eugenijaus Matuzevičiaus (1978), įvairių asmenų sveikinimai J. Gračiūnui 75-ojo jubiliejaus proga (1978).

Ikonografija (1925-1988): J. Graičiūno portretinės (1925-1978), pavienės (1939-1978), grupinės nuotraukos: su Antanu Miškiniu (1976), Kaziu Šimoniu (1973-1975), Eugenijumi Matuzevičiumi (1973-1975), Robertu Antiniu (1973), Juozu Paukšteliu (1976), Teofilija Vaičiūniene (b. m.) ir kt., Kauno studentų Humanitarų dragijos literatų sekcijos valdyba (1927), J. Graičiūnas su grupe asmenų 1938 m. Kauno saloje išlydi Vydūną, J. Graičiūnas su šeimos nariais (1962-1978), J. Graičiūnas “Poezijos pavasario” renginiuose (1970-1976), įvairių susitikimų, suvažiavimų, plenumų, autorinių vakarų nuotraukos (1970-1976), J. Gračiūno 70-čio minėjimas Rašytojų sąjungoje ir kt. Yra dailininkų Igno Budrio, Vytauto Mačiukos, Juozo Kėdainio, Broniaus Uoginto tapytų portretų, bareljefų ir kt. nuotraukos (1964-1975).

Kitų asmenų ikonografinė medžiaga: J. Graičiūno žmonos Kamilės portretinės nuotraukos (1936-1938), dailininko Igno Piščiko autoportretas (1957), Mikalinos Glemžaitės grupinė (1978), Unės Babickaitės ir Vytauto Graičiūno grupinės nuotraukos (b. m.), Juozo Keliuočio portretinė nuotrauka (1988).