Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 61 Bizauskas Kazys

F 61, 536 s. vien., 1910-1940. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, latvių, lenkų, anglų, prancūzų k.

Fondo sudaryt. Kazys Bizauskas (1892-1941), Lietuvos Respublikos valstybės veikėjas.

Priimta apie 1945 m.

Asmens ir buities dokumentai (1914-1940). Taupomoji knygelė (1914), Maskvos un-to studento bilietas (1915), Lietuvos užsienio reikalų m-jos raštai dėl paskyrimo įvairioms pareigoms, užsienio vizos, asmeninės ir pasiuntinybių reikalų sąskaitos, kvitai (1928-1940).

Medžiaga apie veiklą Lietuvos Respublikos vyriausybės pasiuntinybėse (1927-1940). Lietuvos pasiuntinybės įgaliotinio K. Bizausko 1927-1939 m. tarnybiniai pranešimai iš Rygos, Londono Lietuvos užsienio reikalų m-jai apie Lietuvos užsienio padėtį, santykius su Pabaltijo ir kitomis V. Europos valstybėmis. Pavieniai kitų įgaliotinių Berlyne, Vašingtone, Maskvoje 1925-1936 m. dokumentai, keletas 1928-1932 m. pasiuntinybių darbą organizuojančių dokumentų K. Bizausko straipsniai apie žurn. :Naujoji vaidilutė", "Ateitis" (1933), vertimai, tarp jų V. Sirokomlės "Kelionė Nemunu" vert. fragm.

Korespondencija (1918-1940). A d r e s a t a i (1930-1939): J. Aukštuolis (1930), V. Juodeika (1935), J. Kajeckas (1932), J. Savickis (1937), D. Zaunius (1929), laiškai žmonai P. Bizauskienei, dukroms ir kt. S i u n t ė j a i (1918-1940): J. Aukštuolis (12, 1931-1939), M. Avietėnaitė (7, 1934-1939), S. Bačkis (11, 1931-1939), F. Baluodis (2, 1929), B. Balutis (38, 1932-1939), V. Bartuška (2, 1932-1936), V. Bičiūnas (1934), J. Birzniekas (1939), M. Biržiška (5, 1934, 1938-1939), V. Biržiška (1935), J. Budrys (3, 1933-1935, 1939), B. Bumšas (3, 1933-1935), V. Čarneckis (2, 1933-1935), V. Čečeta (3, 1933-1934), S. Čiurlionienė (1936), S. Dabušis (1939), P. Dailidė (2, 1933, 1939), P. Dogelis (4, 1934-1935, 1938-1939), E. Galvanauskas (2, 1931-1932), P. Gaučys (1935), V. Gylys (25, 1931-1938), S. Girdvainis (2, 1934, 1936), M. Grahamas (Graham) (5, 1932, 1935), K. Graužinis (17, 1932-1939), E. Harisonas (13, 1931-1937), M. Yasaka (1935), A. Janulaitis (1931), J. Janulionis (2, 1932-1933), E. Jatulis (1932) J. Kajeckas (19, 1931-1939), K. Karečka (2, 1936), F. Kemešis (7, 1934-1939), P. Kilmas (20, 1933-1939), V. Krėvė-Mickevičius (1938) M. Krupavičius (2, 1939), S. Kuzminskis (6, b.m., apie 1933-1939), E. Laucevičius (3, 1939 ir b.m.), M. Lipčius (1935), S. Lozoraitis ir V. Lozoraitienė (6, 1933-1939), A. Maceina (1936), J. Maciejauskas (2, 1938-1939), M. Macuda, japonų pasiunt. (1934), P. Mačiulis (9, 1931-1939), P. Mantvydas, red. (1933), K. Matulaitis (16, 1939-1939), S. Maziliauskas (1935), J. Montvila (1937), L. Natkevičius (2, 1939 ir b.m.), K. Poškus (1934), J. Purickis (1918), H. Rabinavičius (14, 1932-1939), M. Remeris (1936), J. Savickis (66, 1931-1939), V. Sidzikauskas (2, 1931), J. Skvireckas (1940), J. Sruoga (2, 1935-1936), J. Staugaitis (1936), A. Steponaitis (1939), V. Steponaitis (1939), J. Strazdas (1936), A. Stulginskis (2, 1934, 1939), J. Šaulys (28, 1931-1939), I. Šeinius (Jurkūnas) (1934), K. Škirpa (3, 1933-1937), E. Turauskas (38, 1931-1938), M. Urbšienė-Mašiotaitė (2, 1933 ir b.m.), J. Urbšys (11, 1934-1939), A. Vasiliauskas (1935), J. Vileišis (1938), D. Zovas ir V. Zovienė (4, 1932-1939) bei kt. siuntėjai; žmonos P. Bizauskienės ir dukterų laiškai; Vakarų Europos valstybių pasiuntinybių, įv. Lietuvos organizacijų, d-jų raštai, kvietimai.

Šeimos rankraščiai (1910-1940). Žmonos Paulinos Bizauskienės pora asmens dokumentų ir asmeniška korespondencija (1915-1940), dukterų Algės ir Primos Bizauskaičių keletas asmens dokumentų ir laiškai asmeniškais reikalais (1928-1940); motinos Agotos Bizauskienės pora dokumentų (1910-1912).

Pavieniai Lietuvos Tarybos 1918 m. dokumentai dėl kaizerinės vokiečių valdžios rekvizicijų, Lietuvos sienų, teismų organizavimo.

Nuotraukos (1919-1939). K. Bizausko portretinės, grupinės šeimos, diplomatinės veiklos bei kitos nuotraukos (yra neidentifikuotų).

Kituose fonduoseT. Balandos (F 115), K. Būgos (F 22), V. Steponaičio (F 25), J. Urbšio (F 15).