Telefonas Klaustukas Sitemap

F 62 Dirmantas Stasys

F 62, 226 s. vien., 1899-1944. Autografai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių, latvių k.

Fondo sudaryt. Stasys Dirmantas (1887-1975), geodezininkas, Lietuvos Respublikos kariuomenės veikėjas.

Priimta apie 1944-1945 m., RGK įrašyta 1950 m.

Asmens, buities dokumentai (1903-1940). Peterburgo Labdariškosios Lietuvių ir Žemaičių d-jos kvietimas į vakarą (1903), Lietuvos krašto apsaugos ministerijos įvairių metų atestacijos, šeimos išlaidos, sąskaitos.

Iš tarnybinės ir visuomeninės veiklos (1920-1944). Matematiniai apskaičiavimai ir brėžiniai rengiant Šniukštų apyl. topografinį žemėlapį (1920), Lietuvos-Rusijos tam tikrų vietovardžių kartoteka (apie 1927-1929), studentų išvykos po Merkinės apyl. kraštotyrinė apybraiža (apie 1911), kalbos Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų kursantams ir kt.
Korespondencija (1906-1944). Susirašinėjimas su Lietuvos karo mokyklos valdyba, Aukštesniąja technikos mokykla (1923-1927), su Vytauto Didžiojo universitetu (1924-1944) tarnybiniais reikalais. Adresatai (1907-1941): H. Bonsdorfas (Bonnsdorf) (1941), D. Dirmantienė-Olšauskaitė (87, 1907-1935 ir b. m.). Siuntėjai (1906-1944): A. Banėnas (2, 1930-1931), A. Bucholcas (Buchholtz) (2, 1927, 1931), J. Deksnys (2, 1924, 1940), D. Dirmantienė-Olšauskaitė (73, 1907-1940), E. Kolšiuteris (Kohlschüter) (1932), K. Laugalys (1910), A. Merkys (1932), K. Olšauskas (3, 1912-1920), A. Salys (1932), A. Uspenskis (1932), anon. siuntėjų laiškai; sveikinimai vizit. kortelėse, kvietimai.

Šeimos ir giminių rankraščiai (1899-1944). Žmonos D. Dirmantienės-Olšauskaitės asmens dokumentai (1935-1938), asmeninė korespondencija (1899-1944), joje K. Olšausko (4, 1900-1931), A, Salio (12, 1926-1943) laiškai. Dukters A. Dirmantaitės asmens dokumentai (1925-1943), paskaitų konspektai, rašiniai, eilėraščiai (1933-1937), asmeninė korespondencija (1922-1944). Siuntėjai (1922-1944): J. Aleksandriškis (Aistis) (1938), E. Damijonaitienė (13, 1934-1940), G. Juodvalkytė (21, 1931-1938 ir b. m.), J. Lingis (57, 1933-1942), J. Senkus (2, 1937-1940), V. Šimaitis (41, 1934-1940) ir kt.

K. Olšausko, D. Dirmantienės brolio rankraščiai (1910-1933). K. Olšausko bylos dėl S. Ustjanauskienės mirties pora dokumentų (1930-1933), laiškas A. Saliui (1931); N. Butkevičiaus (1914), P. Dvaranausko (1928), M. Miežinio (1914), P. Žadeikio (1914) ir kt. laiškai; keletas nuotraukų.

S. Dirmanto portretinės su šeima, giminaičiais nuotraukos, stiklo negatyvai (1908?-1936).