Telefonas Klaustukas Sitemap

F 93 Lietuvos evangelikų reformatų sinodas

F 93, 2021 saug.vnt. 1413-1938 m. rankraštiniai dokumentų originalai, rankraštiniai nuorašai. Kanceliarinė slavų, lenkų, lotynų, vokiečių, rusų k.

Lietuvos evangelikų reformatų sinodo archyvą sudarė šis sinodas, gyvavęs XVI-XX a, Vilniuje, Biržuose, Kėdainiuose, Slucke. Rankraštinį istorinių aktų ir dokumentų rinkinį Lietuvos nacionalinė biblioteka gavo apie 1946 m. ir sudarė atskirą fondą. Fondas nenuoseklus, neišsamus. Archyvo medžiaga susijusi su daugiau kaip šimtu Lietuvos ir dabartinės Baltarusijos vietovių.

PRIVILEGIJOS, FUNDACIJOS LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ BENDRUOMENĖMS (1557-1766)

Žygimanto Augusto (1557), Vladislavo IV (1633), Jono Kazimiero (1649), Mykolo Kaributo Višnioveckio (1669), Jono Sobieskio (1674) Augusto II (1699), Augusto III (1739), Stanislovo Augusto (1766) privilegijų dėl tikėjimo laisvės, tolerancijos, LDK didikų ir bajorų funkcijų Vilniaus, Žemaitijos, Užnerio, Baltarusijos distriktų evangelikų bendruomenėms nuorašų, išrašų iš Vyr. tribunolo, įvairių teismų, pilies aktų knygų rinkiniai. Radvilų fundacijos ir kuraciniai raštai Užnerio, Baltarusijos, Žemaitijos distriktų ER bendruomenėms (1631-1743). (Fundacijas atskiroms Lietuvos ir Baltarusijos reformatų bendruomenėms žr. pagal vietoves).

LER VEIKLOS NUOSTATAI, INSTRUKCIJOS (1638 m.-XX a.)

LER PROVINCIJOS SINODO IR DISTRIKTŲ SINODŲ SESIJŲ AKTAI, PROTOKOLAI (1640-1862). 1676-1709, 1766-1785, 1786-1800, 1801-1811, 1813-1823, 1824-1862 m. provincijos sinodo unikalūs rinkiniai ir jų nuorašai. Distriktų sinodų sesijų aktai (1640-1744). Žemaitijos distrikto sinodo 1640-1692 m. sesijų, įvykusių Šiluvoje, Kelmėje, Kėdainiuose, ir 1719-1744 m. sesijų, įvykusių Kėdainiuose, aktų unikalūs rinkiniai. Baltarusijos distrikto sinodo sesijų, įvykusių Minske ir Žiupronyse, pavieniai aktai (1668-1670). Naugarduko distrikto sinodo sesijų atskirų memorialų nuorašai (1705-1774). Kiti pavieniai aktai (1691-1799).

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BAŽNYČIŲ VIZITACIJŲ AKTAI (1667-1835). Aktų rinkiniai ir pavieniai aktai. (Atskirų vietovių bažnyčių vizitacijų aktus žr. pagal vietoves).

ŠVIETIMAS MOKYKLOS. Bendrieji klausimai (1682-1829). Liudvikos Karolinos Radvilaitės nurodymai Užnerio distrikto superintendentui Mikalojui (Samueliui) Minvydui dėl reformatų tikėjimo skleidimo mokyklose, bažnyčiose, lietuviško katekizmo panaudojimo (1682); Augustos Radvilaitės raštas dėl algų nustatymo Užnerio distrikto mokyklų tarnautojams ir Augsburgo konfesijos Užnerio ir Žemaitijos distrikto kunigams (1736). Reformatų mokyklų veiklos tvarka ir istorija XVII-XVIII a. (1775, fragm., be pabaigos). LER edukacinės komisijos pranešimas ir kiti dokumentai apie pajamas iš valdų ir išlaidas Kėdainių, Švobiškio, Biržų, Salamiesčio, Nemunėlio Radviliškio, Zabludovo mokykloms (1786-1788). Mokyklų nuostatų projektas (1788), mokyklų mokytojų sąrašas (1802). Vladislavo Kurnatovskio pranešimas sinodui apie mokyklų būklę (1804). Vilniaus universiteto potvarkiai ir raštai dėl reformatų mokyklų (1809-1818). (Atskirų vietovių mokyklų dokumentus žr. pagal vietoves).

VALDŲ ADMINISTRAVIMAS. PAJAMOS IR IŠLAIDOS (1690-1842). Lietuvos evangelikų reformatų pajamų ir išlaidų suvestinių rinkiniai ir pavieniai aktai (1731-1821). Žemės valdų administravimo, išnuomojimo nuostatai, projektai, pranešimai apie surinktus mokesčius (1691-1842).

Pagal vietoves:

BALBIERIŠKIS (1612-1644). Jaroslavo Rapalovskio Golovčinskio fundacija, pagal kurią Balbieriškio reformatams pastatydina bažnyčią ir mokyklą, užrašo žemes iš Balbieriškio dvaro (1612). ER atstovų byla su J.R.Golovčinskio įpėdiniais dėl evangelikų bažnyčios priklausomybės ir funduotų žemių; bylos su kalatlikų klebonu Stanislovu Vitkevičium dėl ER klebonijos žemių savinimosi atskiri aktai (1632-1644). Bažnyčios 1642 m. dokumentų sąrašas. Klebonijos ir Nešeikių, Obalkiškių k. inventorius (1612).

BIRŽAI (1589-1931). (Žr. taip pat fundacijas , valdų administravimo dokumentus). LDK lauko etmono Kristupo Radvilos privilegija, suteikianti Magdeburgo m. ir turgų teises Biržams (1589); fundacija, kuria Augsburgo konfesijos pamokslininkui Stanislovui Sudrovijui dovanoja Meilūnų ir Šalnakandžių k. žemes, pinigų sumas Biržų kalvinistų mokyklai, bažnyčiai, prieglaudos namams (1592). LDK etmono Kristupo II Radvilos raštas Biržų Augsburgo konfesijos tikintiesiems dėl teisės turėti savo bažnyčią, pamaldų tvarkos lietuvių, lenkų ir vokiečių k. (1636). Jonušo Radvilos potvarkis Biržų kunigaikštystės ir Biržų m. gyventojams ir Augsburgo konfesijos tikintiesiems dėl bažnyčios lankymo, prievolių ir duoklių bažnyčiai atidavimo (1650). Jonušo Radvilos ir Liudvikos Karolinos Radvilaitės kuraciniai raštai dėl mokyklos, prieglaudos, pamokslininko išlaikymo (1668, 1686, 1692); fundacija Biržų katalikų bažnyčiai (1692). Lukėnų dvaro laikytojo Kristupo Davidavičiaus (1653), Upytės raštininko Jono Vizgirdos (1683), Rygos pirklio Distono (1700, 1709) ir kitų asmenų fundacijos Biržų reformatams. Biržų, Pabiržės, Papilio reformatų bendruomenių atstovų raštai Radvilų ekonomui Jonui Jurgiui Chvalkovskiui, Noiburgo kunigaikščiui Karoliui Pilypui dėl Radvilų fundacijų nevykdymo, tikėjimo reikalų (1697-1718). Biržų reformatų santykiai su katalikais (1674-1801). Vilniaus vyskupo sufragano Mykolo Paco, Vilniaus vysk. Mykolo Zenkovičiaus ir Pabiržės klebono Andriaus Maciejevičiaus susirašinėjimas dėl katalikų bažnyčios teisėtumo Biržuose (1674-1675). Jono Jurgio Chvalkovskio raštas Vilniaus sinodui dėl Biržų ir Salamiesčio kalvinistų menko religinių teisių žinojimo (1687). Biržų kalvinistų atstovų, Radvilų laiškai Vilniaus sinodui, Vilniaus vysk. Mykolui Zenkovičiui dėl bažnyčios varpo, atiduoto restauruoti į Vilnių, ir katalikų mėginimo jį konfiskuoti (1732-1740). Bylos dėl 1749 m. katalikų pasisavintų dviejų kalvinistų bažnyčios varpų aktai (1750-1801). Biržų kalvinistų atstovų Jokūbo Felicijono Bukovskio, Nemunėlio Radviliškio pamokslininko Mykolo Čeravskio ir kitų asmenų byla su Papilio katalikų bažnyčios klebonu Andrium Omiecinskiu dėl Papilio kavinistų kun. Andriaus Močiulskio mirtino sumušimo (1751-1757). Paskiri aktai dėl katalikų ir evangelikų abipusių skriaudų, neteisėtų tikybinių paslaugų teikimo, evangelikų bažnyčios uždarymo, abipusė sutartis dėl tikėjimo statuso. (1692-1797). LDK kardininko Kkarolio Radvilos potvarkis Biržų seniūnui Pranciškui Komarovskiui dėl Augsburgo konfesijos , liuteronų ir kito tikėjimo Biržų kunigaikštystės ir miesto gyventojų dalyvavimo katalikų bažnyčios pamaldose, atvykus domininkonams (1762). Biržų reformatų prašymai Vilniaus sinodui dėl teisės išsispausdinti giesmyną, katekizmą, Senąjį ir Naująjį testamentą lietuvių kalba (1837, 1840). Mokykla, švietimas (1827-1853). Biržų parapinės mokyklos mokytojų pranešimai (1827-1846), mokinių sąrašai, jų žinių žiniaraščiai (1834-1853). Pajamos ir išlaidos, kiti ūkio dokumentai bažnyčioms, mokyklai, prieglaudoms, dvarų tarnautojams išlaikyti. Biržų ER bendruomenės 1809-1925 m. pajamų ir išlaidų, bažnyčios 1905-1914 m. pajamų ir išlaidų apskaitos knygos. Raštvedybos ir kiti dokumentai (1887-1907). Pamokslai (1862-1931). Bažnyčios, klebonijos ir žemės valdų inventoriai (1688-1821).

DAINIŲ k. Raseinių pav. (1583-1798). Raseinių reformatų valdos - Dainių k. žemės įkeitimo, pardavimo įvairiems lankytojams dokumentai (1586-1790). Daratos Šemetienės Dainių k. fundacija Raseinių kalvinistams (1601). Raseinių regento Dionyzo Mikuckio byla su evangelikų įgaliotiniu Adomu Zabiela dėl Dainių k. priklausymo evangelikams (1785-1798). Inventoriai (1583-1768), valdos planas (b.m., XVIII a.?).

DELTUVA (1615-1848). Merkelio Šemetos ir Kristinos Šemetienės dovanų aktas, kuriuo Deltuvos evangelikams užrašo Deltuvos dvarą (1615). Bresto maršalkos Jurgio Samsono Podbereskio (1629) ir jo žmonos Daratos Podbereskienės (1638) fundacijos, pagal kurias Deltuvos evangelikams pastatydino mūro bažnyčią, mokyklą, prieglaudos namus, pamokslininkui ir mokyklai išlaikyti užrašė Kermužės (Kermuž) kaimą Naugarduko paviete. Zacharijaus Rimvydo (1650), Jono Nezabitauskio (1720), Daratos Nezabitauskienės (1733), Jono Gruževskio (1756) ir kitų asmenų fundacijos. Fundacijų 1629-1836 m. Deltuvos bažnyčiai apyrašas (1839). Deltuvos evangelikų, jų globėjų raštai sinodui dėl bažnyčios priežiūros, remonto (1727-1848). Deltuvos bažnyčios, klebonijos, mokyklos ir žemės valdų inventoriai, pajamų apyskaitos (1650-1789).

DUBINGIAI (1650-1693). Boguslavo Radvilos ir Dubingių kalvinistų kunigo Motiejaus Krasnovskio laiškai pinigų ir ūkio reikalais (1650-1668). Evangelikų bažnyčios reikmenų sąrašas (1688). Vilniaus vysk. Konstantino Bžostovskio raštas (pagal Dubingių klebono Samuelio Adomavičiaus laišką), kuriuo diecezijos kunigams įsako trukdyti kalvinistams atlikinėti apeigas (1689). Liudvikos Karolinos Radvilaitės dovanų aktas Dubingių ir Svėdasų evangelikų bendruomenėms (1693). Bažnyčios inventorius (1684).

GĖLUVA (1620-1701). Gėluvos kalvinistų globėjos Kristinos Kenstortienės byla su Žemaičių vyskupu Stanislovu Kiška dėl Gėluvos reformatų bažnyčios sudeginimo (1620). ER raštai Vilniaus sinodui dėl bažnyčios užpuolimo, pamokslininko (1646). Byla su Eufrozija Kenstortiene dėl bažnyčios priklausymo kalvinistams, bažnyčiai padarytos žalos (1677-1701). Bažnyčios žemės ir klebonijos inventoriai (1634-1655).

GRUZDŽIAI (1624-1769). (Žr. taip pat Krasnagališkę-Paraudžius, Šiluvą.) Kristupo Gruzdžio ir jo žmonos Onos Kiaunorytės-Gruzdienės fundacija, pagal kurią pastatė Kiaunorio evangelikų bažnytėlę, užrašė 4 valakus Mižučių k. žemės ir bažnyčią paskyrė Gruzdžių evangelikų globai (1625). Jokūbo Jacevičiaus Kiaunorio Pašišmės žemių fundacija kalvinistams (1626). Gruzdžių ir Krasnagališkės-Paraudžių kalvinistų bažnyčių sudeginimo bylos paskiri aktai (1698-1700). Gruzdžių ir Šiluvos ER atstovų byla su Gruzdžių dvaro laikytojais Jonu Vaitiekum, Jonu ir Dominyku Bagdonavičiais dėl skolos Gruzdžių ir Šiluvos kalvinistams (1664-1731). Gruzdžių dvaro inventorius (1769).

KAREIVIŠKĖS arba KAPCIŠKĖS, Trakų pav. (1491-1840). (Žr. taip pat Šilėnus). Vilniaus ER valdos - Kareiviškių žemės - priklausymo Andrejui Aleksandravičiui, Jurgiui Chreptavičiui, Onai Chreptavičiūtei -Podcentskovskienei, Bogušiui Kapčiui dokumentai (1491-1581). Onos Petkevičiūtės-Kapčiuvienės Kareiviškių dvarelio fundacija Vilniaus evangelikams (1606). Kareiviškių dvarelio įteikimo pagal užstato teisę dokumentai, nuomos sutartys (1660-1806). Kapciškių palivarko, Šilėnų evangelikų valdos, nuomos sutartys, bylų dėl žemės ribų su Šilėnų dvaru, Žaslių seniūnija aktai, mokesčių kvitai (1776-1840). Kareiviškių-Kapciškių dvaro su Beičiūnų, Mančiūnų, Kapciškių kaimais inventoriai (1631-1811).

KĖDAINIAI (1596-1847). (Žr. taip pat fundacijų, privilegijų, sinodo sesijų rinkinius). Kėdainių evangelikų bendruomenės 1628-1663, 1664-1717 m. sesijų aktų unikalūs rinkiniai, 1729-1731 m. sesijų protokolų nuorašai, pavieniai 1695, 1731 m. sesijų aktai. LDK etmono, Vilniaus vaivados Kristupo Radvilos ir Vilniaus vysk. Eustacho Valavičiaus sutartis (1627), kuria Kėdainių katalikams grąžinama bažnyčia ir jos valdos, ir kiti dokumentai tuo reikalu (1627-1629). 1629 m. įrašo Kėdainių senosios evangelikų bažnyčios varpe ir virš bažnyčios durų apie fundatorių Kristupą Radvilą nuorašas. Boguslavo Radvilos raštai, patvarkymai evangelikų ir katalikų reikalais (1666-1668); Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacija vokiečių liuteronų bažnyčiai (1687). Jeronimo Karolio Liaudanskio 1731 m. fundacija Kėdainių, Svėdasų evangelikų ir Žeimių katalikų bažnyčioms iš Žeimeliškių-Pažeimių Palankesių dvaro, Kauno pav., ir Panemunio dvaro, Ukmergės pav., ir ER atstovų byla su Ona Liaudanskiene ir jos sūnumis dėl fundacijų (1745-1754). Evangelikų bažnyčios dviejų varpų įrašų apie Jurgį Radvilą, varpų išliejimą 1764 m. ir jų meistrą Mikelį Dortmanį nuorašai (XIX a. pab.?). Evangelikų ir katalikų santykiai (1701-1743). ER pastangos neleisti įsikuri karmelitams Kėdainiuose; Žemaičių vysk. Antano Tiškevičiaus raštas, kuriuo draudžiamas evangelikų tikėjimas; abipusiai smurto aktai ir kt. ER kasos išlaidų apyskaita (1792). Evangelikų bažnyčios švininių daiktų, paimtų karo reikalams, sąrašas ir sinodo aktas dėl bažnyčios varpo dovanojimo karo reikalams (1794). Švietimas, mokykla (1646-1847). Boguslavo Radvilos ir Žemaitijos distrikto superintendento Jono Božimovskio laiškai Kėdainių mokyklos reikalais (1660-1668). Kėdainių gimnazijai 1732-1736 m. išmokėtų pinigų revizijos aktas. Pranešimai apie mokyklų darbą, pamokų tvarkaraščiai, mokinių sąrašai ir jų žinių žiniaraščiai (1785-1846). Kėdainių pavieto mokyklos istorija nuo įkūrimo iki 1821 m., parašyta Rapolo Daunoro (po 1821 m.). Trumpa Kėdainių ir Slucko mokyklų istorijos apžvalga (fragm.,po 1824 m.). Atsiminimai apie Kėdainių pav. mokyklą (1803 ?). Įvairūs kiti aktai ir dokumentai (1596-1827). Kėdainių magistrato sprendimas plėšikavimo byloje (1596). Boguslavo Radvilos raštas Kėdainių magistrui dėl namo paskyrimo turgaus mokesčiams rinkti (1666). Kėdainių vaistinės įsteigimo privilegija (1691). Raštai Kėdainių stačiatikių cerkvės reikalais (1809,1827). Kėdainių miestiečių parodymai apie mūro name rastą lobį (1753). Aktas apie auksinių dukatų radimą Kristupo Radvilos karste evangelikų bažnyčioje (1827). Klebonijos inventorius (1623).

KELMĖ (1610-1843). Kelmės kalvinistų bažnyčios 1768-1797 m. sesijų ir 1738-1764 m. vizitacijų pavieniai aktai. Jurgio Gruževskio ir jo žmonos Sofijos Gruževskienės nuostatai valdų gyventojams dėl priverstinio kalvinistų bažnyčios ir mokyklos lankymo (1610); dovanų aktai, kuriais dovanoja du dvarus Laukuvoje (1615). Teodoros Gruževskienės-Oginskaitės, Uršulės Gruževskienės, Jokūbo, Jono, Marcijono Gruževskių, Stanislovo Progulbickio dovanų aktai (1695-1843). 1615-1754 m. fundacinių dokumentų sąrašas (1795). ER atstovų Sofijos Gruževskienės, Jurgio Jokūbo, Marcijono, Juliaus ir kitų Gruževskių raštai, laiškai Vilniaus sinodui Kelmės kalvinistų bažnyčios konfesiniais, kuraciniais, bažnyčios remonto reikalais (1624-1832). Bažnyčios pajamų aprašymas (1767), reikmenų sąrašas (1816), mokesčių kvitai (1802-1838). Bažnyčios, klebonijos, Kelmės dvaro ir jo palivarkų inventoriai (1622-1832).

KRASNAGALIŠKĖ arba PARAUDŽIAI (1584-1835). (Žr. taip pat Gruzdžius.) Stanislovo Šemetos fundacija, kuria Šaukėnų pamokslininkui užrašo 6 valakus žemės Krasnagališkėje (1584). Kotrynos Karpienės Rimučių k. (1631) ir Krasnagališkės palivarko (1639) fundacijos Krasnagališkės kalvinistams. Kotrynos Karpaitės-Šemetienės piniginė fundacija bažnyčiai, mokyklai, našlaičių namams (1649), Šilo Padubysio palivarko dovanų aktas (1655), Andriaus Pžistanovskio ir jo žmonos (1634, 1644, 1647), Jono Pžistanovskio (1694), Magdalenos Valatkevičienės (1710) dovanų aktai. Jono Šemetos, Krasnagališkės pamokslininko Kasparo Jonavičiaus, Danieliaus, Samuelio ir Gideono Goiskių Kasperavičių, Jono Serpskio ir kitų asmenų Krasnagališkės dvaro, jo ūkių pardavimo, įkeitimo pagal užstato teisę dokumentai (1597-1642). ER byla dėl Krasnagališkės ir Gruzdžių reformatų bažnyčių sudeginimo (1697-1699). Bažnyčios 1584-1639 m. ir bylų dėl žemės valdų 1584-1826 m. dokumentų sąrašai (1644, 1834-1835). Pranešimai, raštai Vilniaus sinodui apie Krasnagališkės palivarko ūkinę padėtį, nuomos sutartys (1732-1821). Trumpa bažnyčios istorija (b.m., XIX a.?), Krasnagališkės palivarko su Rimučių, Čeprečiškės kaimais inventoriai, revizijų aktai (1631-1803), palivarko planai (1823-1828).

LINKUVA (1635-1716). Jeronimo Puzinos fundacija, kuria Linkuvos ir Plonėnų kalvinistų bažnyčioms užrašo kasmetinę duoklę iš Linkuvos dvaro, Jaciūnų ir Burniškių kaimų dovanų aktas Lietuvos evangelikams (1674). Upytės pav. pataurininkio Jeronimo Puzinos byla su ER atstovais dėl funduotų Jaciūnų ir Burniškių k. (1690-1697). Bažnyčios ir klebonijos inventorius (1663).

MANKIŠKIAI (1644-1706). Vilniaus, Šiluvos sinodų, Kelmės pamokslininko Jono Litomirskio raštai Mankiškių kalvinistų koplyčios fundatoriui Krizostomui Gorskiui dėl konfesinių ir ūkio reikalų (1644-1650). K.Gorskio fundacija, pagal kurią bažnyčiai užrašo Antininkų palivarką ir 500 zlotų (1649). Bažnyčios reikmenų 1665 m. apyrašas. Jono Gruževskio, Kazimiero Haslerio laiškai, raštai dėl Mankiškių bažnyčios tikybinių reikalų, ekonominės padėties, bažnyčios remonto (1706).

MINSKAS (1596-1838). Kunigaikščio Jarošo Žižemskio fundacija, kuria Minsko evangelikams užrašo namą, žemės sklypą Minske (1596). Aleksandro Masalskio, Jono Janovskio fundaciniai aktai (1637,1638). Stanislovo Augusto privilegija, kuria Minsko vaivadai Jonui Hilzenui dovanoja Tulenmuizės (Tulenmuyza) žemes Infliantuose (1768). Minsko evangelikų bažnyčios žemės sklypų, namų pardavimo, įkeitimo pagal užstato teisę dokumentai (1606-1795). 1515-1836 m. jurisdikcijų žiniaraštis (1838). Bažnyčios žemės inventoriai (1785, 1789).

NAUJAMIESTIS (1583-1877). (Žr.taip pat Nociogalą, fundacijas). LDK kanclerio Eustacho Valančiaus potvarkis dėl privalomo kalvinistų bažnyčios lankymo, neturtingų mokinių šelpimo (1583), fundacija Naujamiesčio mokyklai steigti (1592). Kristupo Radvilos raštas dėl kalvinistų mokyklos ir klebonijos Naujamiestyje statybos (1604). Boguslavo Radvilos raštas dėl piliečių prievolių kalvinistų bažnyčiai (1640). Jono Sicinskio (Sisinskio) Nociogalos k. ir pinigų mokyklai, prieglaudos namams fundacija (1615). Jonušo Radvilos (1649), Jono Lukianskio (1702) ir kitų asmenų fundacijos kalvinistų mokyklai, bažnyčiai, senelių prieglaudai. LDK etmono Mikalojaus Kazimiero Paco universalas, draudžiantis karines rekvizicijas Naujamiesčio evangelikų valdose, raštas dėl Pamūšio ir Naujamiesčio bažnyčių turto globos (1677). Liudvikos Karolinos Radvilaitės kuraciniai raštai (1681, 1686) ir fundacija (1687). Evangelikų santykiai su katalikais (1681-1766). Skundas dėl tikybos apeigų pažeidimų, mišrių tikybos požiūriu vedybų, raštai dėl smurto veiksmų, draudimo remontuoti kalvinistų bažnyčią ir kt. Valdų nuomos sutartys, padūmės, rekrūtų mokesčiai (1807-1877). Mokyklos mokinių žinių žiniaraščiai (1843-1847). Bažnyčios reikmenų ir žemės valdų - Nociogalos k. - inventoriai, revizijų aktai (1670-1816), valdų planas (1857).

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS (1667-1899). (Žr. taip pat Biržus, Svėdasus, fundacijas). Boguslavo Radvilos raštas, nustatantis algą Nemunėlio Radviliškio kalvinistų bažnyčios pamokslininkui (1667). Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacija Biržų ir Nemunėlio Radviliškio evangelikams (1687). Evangelikų santykiai su katalikais (1690-1786). Katalikų smurto aktai kalvinistų bažnyčioje, tikybinių santykių pažeidimai, ER atstovų (Adomo Zabielos ir kt.) byla su Biržų katalikų bažnyčios klebonų Prancišku Rubavičium dėl evangelikų kapinių užėmimo ir priklausymo ir kt. Vilniaus sinodo kreipimasis į evangelikų bendruomenes dėl rinkliavos sudegusiai Nemunėlio Radviliškio bažnyčiai atstatyti (1790). Mokyklos mokinių žinių žiniaraščiai (1826-1853). Bažnyčios turto ir jos valdų inventoriai (1705-1844), planai (1785, 1834).

NOCIOGALA (1691-1886). (Žr.taip pat Naujamiestį.) Užnerio distrikto evangelikų prokuratoriaus Jurgio Kaminsko ir kitų evangelikų atstovų byla su LDK etmono Kazimiero Sapiegos Paškonių valdos valdytoju dėl Nociogalos palivarko žemės ribų (1691-1695). Rekrūtų ir kitų ūkio mokesčių kvitai, valdos nuomos sutartys (1797-1886). Nociogalos palivarko ir kaimo inventoriai, revizijos aktai (1777-1826).

PAMŪŠIS arba BALSIAI (1509-1826). Žemės laikytojų Mikalojaus ir Petro Butkevičių, Baltramiejaus Levono, Jurgio Jaugėlio ir kitų asmenų Pamūšio dvaro įkeitimo pagal užstato teisę, pardavimo dokumentai (1509-1688). Sebastijono Jaugėlio (1623), Jurgio Jaugėlio (1649) fundacijos Pamūšio ir Vilniaus reformatų bažnyčioms, prieglaudos namams. Kalvinistų bažnyčios, klebonijos inventorių, revizijos aktų, nuomos sutarčių rinkinys (1649-1826).

PANOTERIAI (1584-1700). Žemės laikytojų Povilo Liutkevičiaus, Simono Senkevičiaus, Mykolo Žvakelevičiaus Panoterių dvaro įkeitimo pagal užstato teisę, pardavimo dokumentai (1584-1596). Simono Senkevičiaus fundacija, kuria Panoterių dvare steigia kalvinistų bažnyčią ir užrašo dvaro žemių (1600, 1610). Byla su Zacharijum Senkevičium dėl fundacijų (1625-1643). Kiti pavieniai aktai (1639-1700).

PAPARČIAI (1564-1807). (Žr. taip pat Šilėnus.) Paparčių žemės laikytojų Kasparo Stanevičiaus, Aleksandro Radziminskio, Mykolo Zaleskio žemių pardavimo, įkeitimo pagal užstato teisę dokumentai (1564-1787). Stanislovo Sorokos fundacija pinigais iš Paparčių dvaro Šilėnų evangelikų bažnyčiai (1645). Bylos su M.Zaleskiu ir kitais asmenimis dėl Paparčių dvaro žemės ribų aktai (1799-1800). Bažnyčios valdų inventorius (1693).

PAPILYS (1687-1880). (Žr.taip pat Biržus, Svėdasus, Nemunėlio Radviliškį.) Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacija Papilio ir Salamiesčio kalvinistams (1678). Kalvinistų santykiai su katalikais (1718-1782). Byla su Biržų katalikų bažnyčios klebonu Baltramiejum Antanu Rybinskiu ir kitais dėl katalikų pastangų atimti iš Kalvinistų bažnyčią (1718-1782), smurto aktai bažnyčioje (1766). Pamokslininko Petro Balceravičiaus pranešimai sinodui apie Papilio bažnyčios ūkinę padėtį (1722,1723). Parapinės kalvinistų mokyklos žiniaraščiai (1829-1853). Žemės sklypų pirkimo, įkeitimo pagal užstato teisę ir kiti ūkio dokumentai (1825-1880), klebonijos inventoriai (1696-1821). Papilio bažnyčios piešinys (b.m., XIX a. pr.?).

PAŠUŠVYS (1563-1704). Žemaičių tijūno Mykolo Šimkevičiaus fundacija Pašušvio reformatų bažnyčiai (1563). Sofijos Vnučkienės dovanų aktai, kuriais Pašušvio kalvinistams užrašomi Bagdoniškių palivarkas, Minaičių-Pagumerčių, Kaščiukiškių, Vedreikių kaimai, įvairios pinigų sumos (1573, 1589, 1593, 1602). Klebonijos su Vedreikių, Minaičių kaimais inventoriai (1622-1664).

PLONĖNAI arba NOREIKIAI (1568-1829). (Žr.taip pat Linkuvą.) Upytės pav. kompromisinio teismo dekretas Ploniauskų byloje dėl smurto akto Plonėnų dvare (1568). Upytės maršalkos Jeronimo Puzinos ir jo žmonos Esteros Puzinienės dovanų aktai, kuriais Plonėnų kalvinistų bažnyčiai užrašomos pinigų sumos iš Linkuvos dvaro, Noreikonių k. (1655, 1672). Infliantų pakamorio Jono Borcho, medžioklio Oto Grotaus bylos su Užnerio distrikto evangelikų bažnyčių kuratoriais dėl Plonėnų dvaro ir Noreikonių k., Noreikų palivarko žemės ribų (1743-1799). Noreikų palivarko - evangelikų valdos - nuomos sutartys (1797-1835). Bažnyčios, klebonijos ir Noreikų palivarko inventoriai (1682-1829).

RASEINIAI (1629-1798). (Žr. taip pat Dainius.) Raseinių ER sinodo 1616-1784 m. kanonų, memorialų sąrašas (XVIII a.?). Jono ir Jurgio Bilevičių, Mikalojaus Minvydo, Jono Zarembos ir kitų asmenų raštai, pranešimai Vilniaus sinodui apie konfesinius reikalus, bažnyčios ūkinę padėtį (1629-1747). Žemės sklypų, namų pardavimo, įkeitimo pagal užstato teisę dokumentai (1630-1798). Klebonijos su Dainių, Žalpių k. inventorius (1700).

SALAMIESTIS (1650-1838). Jonušo Radvilos raštas dėl Salamiesčio reformatų pamokslininko Kasparo Lachnickio algos (1650). Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacija Papilio ir Salamiesčio evangelikams (1687). Žemių apmatavimo aktai, nuomos sutartys, mokesčių kvitai (1792-1838). Salamiesčio bažnyčios, klebonijos, dvaro inventoriai, revizijų aktai (1688-1810).

SEIRIJAI (1729-1799). Seirijų reformatų susirašinėjimas su Prūsijos valdžios atstovais dėl paramos, bažnyčios restauravimo ir naujos statymo, teisių į Pramiežių valdą (1729-1796). Frydricho Vilhelmo potvarkis dėl Seirijų evangelikų valdų - Šventažerio, Kardamakščių ir kitų žemių - prijungimo prie Prūsijos (1799).

SELCAI, Bresto pav. (1476-1803). Mišos Vištartovičiaus fuudacija, kuria steigiama Selcų katalikų bažnyčia (1476). Lucko vysk. Boguslavo Radošovskio, Boguslavo Radvilos laiškai, raštai dėl katalikų bažnyčios steigimo ir aprūpinimo turtais, dėl evangelikų bažnyčios globos (1635-1669). Kazimiero Sapiegos garantinis raštas dėl Selcų reformatų bažnyčios veiklos laisvės (1693). ER bendruomenės atstovų raštai Vilniaus sinodui dėl paramos bažnyčios ekonominės padėties (1754-1803).

SERVEČIUS, Ašmenos pav. (1622-1678). Minsko žemės teisėjo Levo Ragozos ir jo žmonos Katerinos dovanų aktas, palikimas testamentu Servečiaus bažnyčiai (1622-1624). ER atstovų byla su L.Ragozos įpėdiniu Miroslavu Ragoza ir kitais asmenimis dėl L.Ragozos fundacijų (1632-1678). Bažnyčios inventoriai (1653, 1654 ir b.m.).

SVĖDASAI (1664-1802). (Žr.taip pat fundacijas, Biržus). ER atstovų raštai Boguslavui Radvilai, Liudvikai Karolinai Radvilaitei konfesiniais ir ūkio reikalais (1664-1670). Svėdasų katalikų klebono Laurencijaus Jonavičiaus ir Radvilų dvarų ekonomo Stanislovo Nezabitauskio susitarimas dėl katalikų ir kalvinistų prievolių bažnyčioms, tarpusavio ginčų sprendimo, katalikų pretenzijų į kalvinistų bažnyčią (1670, 1673). Bažnyčios reikmenų sąrašas (1700) ir žemės aprašymas (1802).

SVIRONYS, Ašmenos pav. (1413-1642). Kunigaikščio Petro Pecko fundacija, kuria Svironių dvare steigiama katalikų altarija (1413). Povilo Progulbickio dovanų aktas, kuriuo kalvinistų mokyklai ir prieglaudos namams užrašo Ašmenos pav. Soročės palivarką, Jackūnų (Jackuny), Paškūnų (Paszkuny) ir Pigalės (Pigalie) kaimus. ER atstovų byla su katalikais dėl kalvinistų bažnyčios apiplėšimų, katalikų bažnyčios turtų, teisės į Jackūnų k. ir kt. (1564-1626).

SVISLOČĖ Ašmenos pav. (1636-1741). Dacigo miestiečių Rudolfo ir Danieliaus Vonder Rėnenų raštas, kuriuo Pajūrio seniūnui Krišpinui Kiršenšteinui pagal užstato teisę įkeičia Svislošės miestelį ir dvarą (1636). Plungės seniūno Kazimiero Krišpino Kiršenšteino Dobra Volios palivarko įkeitimo raštas (1707); jo ir jo žmonos bylos su Volkovysko pav. valdytojais dėl mokesčių už prekybą pilstomais gėrimais Svisločės miestelyje (1723-1741).

ŠILĖNAI (1574-1839). (Žr. taip pat Daumantiškius, Medinus, Kareiviškes, Mančiūnus.) Brolių Foltyno ir Mikalojaus Tolvaišų tarpusavio susitarimo raštas dėl Paparčių, Šilėnų, Dainavos žemių pasidalijimo (1574). Žemaičių kašteliono Adomo Tolvaišos ir jo žmonos Marijos fundacijos, kuriomis Šilėnų ir Vilniaus reformatams dovanoja Šilėnų dvarą su Paparčių, Daumantiškių, Gegužinės palivarkais, Petrušonių k. ir įpareigoja steigti evangelikų bažnyčią, išlaikyti mokytoją (1628,1629,1635). Marijos Tolvaišienės Šilėnų dvaro žemių sukeitimo su Jono Alfonso Liackio ir jo žmonos Joanos Tolvaišaitės Dritvos dvaro žeme Lydos pav. aktas (1629). ER bendruomenės atstovų bylos su Žaslių seniūnija, Gegužinės, Mančiūnų, Beičiūnų, Zubiškių dvarų valdytojais dėl Šilėnų dvaro žemės ribų (1683-1825), dėl pabėgusių valstiečių (1778). Byla su Joana Liackiene dėl teisių į Šiluvos dvarą ir jo palivarkus (1647). 1720-1734 m. išlaidų Šilėnams po maro atstatyti apskaita (1734 ?). Dvaro nuomos sutartys, činčo ir padūmės mokesčių kvitai (1741-1839). Dvaro 1519-1788, 1805 m. dokumentų sąrašai (1788, 1805). Petrušonių k. bityno sunaikinimo aktas (1796). Šilėnų dvaro ir jo palivarkų, kaimų inventoriai, rekvizicijos aktai (1629-1825).

ŠILUVA (1591-1722). (Žr. taip pat Griežę, Gruzdžius, sesijų aktus.) Merkelio Zavišos Šiluvos palivarko ir miestelio su bažnyčia pardavimo Sofijai Vnučkienei aktas dvarą, miestelį ir Pašakarnio palivarką, steigia parapinę mokyklą (1592). Lydos iždininko Kristupo Kenstorto fundacija, kuria užrašoma Minaičių k. (1698). Vilniaus sinodo raštai, įgaliojimai Henrikui Putkameriui dėl Griežės, Šiluvos ir Krasnagališkės reformatų bažnyčios globos (1712, 1722). ER santykiai su katalikais (1602-1706). Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio bylos su Sofija Vnučkiene aktas; Varnių kanauninko, Raseinių ir Šiluvos klebono Jono Kazakevičiaus byla su Šiluvos kalvinistais dėl užimtos katalikų bažnyčios ir jos turtų (1602-1625), keletas bylos dėl katalikų kryžiaus peršovimo aktų (1669). Šiluvos dvaro ir Pašakarnių palivarko inventoriai (1664, 1686).

ŠVENTONIŠKIS (1682-1839). Liudvikos Karolinos Radvilaitės dovanų aktas, kuriuo Kėdainių raštininkui Petrui Kochanskiui ir jo žmonai dovanoja 3 valakus žemės Šventoniškyje (1682). Šventoniškio palivarko nuomos sutartys, mokesčių kvitai (1705-1839), revizijos aktai (1705-1829).

ŠVOBIŠKIS (1579-1897). ER sinodo sesijos nutarimas dėl ūkio ir konfesijos (1737). Martyno Švobos ir jo sesers Elžbietos Kelpšienės Pamūšio, Paįstrio, Švobiškio, Rodų dvarų pasidalijimo aktas (1579). Martyno Švobos dovanų aktas, kuriuo Švobiškio dvarą užrašo Švobiškio kalvinistų mokyklai, bažnyčiai ir prieglaudos namams (1606). Jarošo ir Kasparo Švobų raštas, patvirtinantis Martyno Švobos fundaciją (1611). Užnerio distrikto atstovų Jono Puzinos ir kitų asmenų byla su Mikalojum Švoba, nepripažintu Martyno Švobos sūnumi dėl teisių į Švobiškį. Aktų rinkinys ir pavieniai aktai (1606-1612). Paskiri Jeronimo Puzinos bylos aktai su ER atstovais Simonu Zabiela, Samueliu Bitneriu dėl Švobiškio dvarui daromos materialinės žalos (1692-1696). Evangelikų persekiojimai dėl tikėjimo ir jo išpažinimo (1701-1762). Bylos aktai dėl Švobiškio valstiečių, pabėgusių pas Kražių jėzuitus (1712-1718). Švobiškio dvaro įkeitimo pagal užstato teisę, bylų dėl žemės ribų aktai, nuomos sutartys (1708-1881). Gabrieliaus Balčiausko ir kitų kalvinistų siūlymai Vilniaus sinodui valstiečių ekonominei padėčiai gerinti, dėl galimybės parapijos žmones gydyti Joniškėlio ligoninėje (1820, 1824, 1832). Parapinės mokyklos mokinių žinių žiniaraščiai (1826-1852). Pamokslai (1895-1897). Švobiškio dvaro, klebonijos, bažnyčios inventoriai ir rekvizicijos aktai (1606-1841), planai (1824,1827).

VENCAVAI (1633-1713). Jono ir Fabijono Švykovskių fundacija, kuria Vencavų reformatų bažnyčiai dovanoja žemę, ant kurios pastatyta bažnyčia, 4 valakus Kroviškių palivarke, 6 valakus Mužvilų k. (1633). Bylos dėl bažnyčios ir klebonijos užpuolimo aktai (1696-1713)). Klebonijos ir jos žemės valdų inventoriai (1664, 1693).

VILNIUS (1562-1875). Žygimanto Augusto raštas, kuriuo Vilniaus burmistrui Frydrichui Šulineskiui perduoda Šv.Trejybės vienuolyną su valdomis (1562). Reformatų santykiai su katalikais (1581-1739). Stepono Batoro raštas dėl tikybų tolerancijos (1581). Reformatų ir katalikų skundai Vilniaus vyskupui ir ER sinodui dėl tarpusavio tikybinių nesutarimų, persekiojimų, pamokslininkų užpuldinėjimų, trukdymų atlikti apeigas; Vilniaus akademijos rektorių Jono Gruževskio, Merkelio Šilingo, Vilniaus vysk. Abraomo Vainos raštai tais reikalais. Bylos dėl Vilniaus evangelikų bažnyčios 1591, 1611, 1682 m. sudeginimo (1591-1688). Žemės sklypų, namų pardavimo dokumentai (1562-1671). Vilniaus ER sinodo istorija, sąs. 2-4 (XIX a.?). Pamokslai (1872-1875). Bažnyčios inventorius (1716).

VITEBSKAS (1562-1673). Žygimanto Augusto raštas Vitebsko vaivadai Steponui Zbaravskiui dėl Vitebsko evangelikų prašymo pasistatyti evangelikų bažnyčią ir mokyti vaikus tikėjimo teisių (1562.) Vilniaus, Baltarusijos ER sinodų susirašinėjimas su Vitebsko ER atstovais dėl paramos evangelikų kunigams, bažnyčios padėties (1615-1644). Bažnyčios reikmenų (XVIII a.?) ir sinodo 1562-1643 m. bylų sąrašai ir kt.

ŽEIMELIAI, Kauno pav. (1595-1707). Daratos Zavišienės fundacija, kuria Žeimelių evangelikams užrašo Žeimelių dvaro Žebrių k. 7 valakus žemės (1595). Dovydo Naravkino Žeimelių dvaro dalies fundacija (1634). Vladislovo Komaro ir Onos Komarienės fundacija, kuria užrašo Žeimelių dvaro Žebrių k. ir kitas žemes (1667). Evangelikų bažnyčios ir parapijos 1634-1681 m. steigimo aprašymas. Bylos su katalikais dėl bažnyčios priklausymo evangelikams (1706-1707). Bažnyčios, klebonijos ir Nacevičių palivarko inventorius (1650).

ŽEMAITIŠKĖS arba NARKUŠKIAI, Lydos pav. (1690-1840). Evangelikų reformatų atstovo Simono Zabielos raštas, kuriuo Žemaitiškių arba Narkuškių palivarką ir kloninių k. įkeičia Steponui Taraškevičiui už 5000 timpų (1694). LDK etmono Liudviko Konstantino Pociejaus raštas dėl atlyginimo žalos, kariuomenės padarytos dvarui, ir potvarkis, atleidžiantis Žemaitiškes nuo prievolių kariuomenei (1713,1715). Stepono Taraškevičiaus ir Jono Vaidagos bylos aktai dėl Žemaitiškių ir Giniūnų žemių ribų (1714-1742). Antano ir Sofijos, Jurgio ir Ievos Chmieliauskų, Stepono Taraškevičiaus giminių, byla su ER atstovais dėl teisės į Žemaitiškių palivarką ir Klonių k. (1757-1766). Žemaitiškių palivarko įkeitimo pagal užstato teisę dokumentai, nuomos sutartys (1768-1822), 1608-1827 m. dokumentų sąrašas (sud. 1834), mokesčių kvitai (1838-1840), inventoriai ir revizijų aktai (1768-1821).

ŽIUPRONYS, Ašmenos pav. (1640-1818). Samuelio Tšeceskio fundacija, kuria Žiupronių ER mokyklai ir bažnyčiai užrašo 2000 auksinų (1640). Boguslavo Radvilos raštas dėl namo pastatymo Žiupronių pamokslininkui (1661). Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacija Dubingių, Žiupronių ER bažnyčioms (1687). Žiupronių ER laiškai Radviloms dėl paramos (1668, 1684). Mykolo ir Onos Lanevskių Volkų fundacijos pinigais Žiupronių ir Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioms iš Žiupronių ir Narbutovščiznos dvarų Ašmenos pav. (1744, 1758). Vilniaus vysk. Kazimiero Bžostovskio raštas, draudžiantis įkurti Žiupronių ER parapiją (1693). LDK lauko etmono Mykolo Servacijaus Višnioveckio raštai, kuriais Žiupronys atleidžiami nuo karinių prievolių, rekvizicijų (1702). Bylos aktai dėl Žiupronių ir Naujakaimio palivarkų užpuolimo, turto sunaikinimo (1702-1708). Vilniaus vysk. Karolio Petro Pancežinskio raštas, kuriuo draudžiama statyti naują kalvinistų bažnyčią (1727); Vilniaus vysk. Mykolo Zenkovičiaus, Krėvos parapijos kunigo Kazimiero Vitkovskio protesto raštai dėl katalikų vertimo dirbti švenčių dienomis Žiupronių dvare, dėl neleistinų civilinių aktų (1732, 1733). Bažnyčios reikmenų sąrašas (1745). Žiupronių dvaro įkeitimo pagal užstato teisę dokumentai, nuomos sutartys (1688-1809), klebonijos mokesčių kvitai (1779-1814), inventoriai ir revizijos aktas (168(4)?- 1816), valdų planas (1818).

Be išvardytų vietovių, po keletą, kartais tiktai po vieną dokumentą ar aktą yra apie šias vietoves: Ašmeną, Bagdoniškius, Bartkūniškį, Beičiūnus, Beinoravą, Breslaują, Čadovą, Daumantiškius, Gardiną, Gerulius, Griežę, Gružius, Izabelinę, Kermužę (Naugarduko pav.), Kurtuvėnus, Labūnavą, Lečną, Lintupį (Ašmenos pav.) Mackiškius (Lydos pav.), Mančiūnus, Mantvydus, Medinus, Narbutovščizną (Ašmenos pav.), Naugarduką, Omelėnus (Ašmenos pav.), Palkiškius, Pasvalį, Paškonis, Pelėdnagius, Perkūniškę, Pikelius, Pikeliškes, Pramiežius, Proščicus (Naugarduko pav.), Raguvą, Rogačius (Bresto pav.), Rykantus, Rimučius, Sibitiškius, Slucką, Smurgainis, Sokolovą (Drogičino pav.), Stebulius, Stonus, Svyrius, Supraslį (Ašmenos pav.), Šeduvą (Magdeburgo teisių 1654 m. dok.), Šilus, Vienžindžius, Vižainius (Suvalkų pav.), Vyžuonas, Zabludovą (Slonimo pav.), Žalpius, Žebrių k., Žerebėnus (Lydos pav.), Žižmą (Lydos pav.) ir kt.

PAMOKSLAI (1843-XIX a.pr.).
RAŠTVEDYBOS DOKUMENTAI (1833-1938). Lietuvos evangelikų reformatų kolegijos gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų knygos (1819-1922) ir kiti dokumentai.

Jono Cedrovskio, Radvilų dvariškio, 1617-1682 m. dienoraštinių užrašų apie Radvilas ("Pamiętnik Jana Cedrowskiego...") nuorašo fragmentas.

1948-1949 m. formuojant ER fondą, į jį pateko keletas aktų knygų, kurios nepriklausė sinodo archyvui, bet turi šio fondo šifrą (F 93). Tai Šiaulių ekonomijos 1636 m. pajamų knyga, apimanti Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo, Gruzdžių, Padubysio, Pamūšio Lygumų, Joniškio, Krikštėnų vietoves, ir Žemaičių vyskupo stalo valdų 1622 m. generalinis inventorius, kuriame aprašyti Varniai, Viržuvėnai, Alsėdžiai, Žemaičių Kalvarija, Mosėdis, Papilė, Luknės, Kaltinėnai, Krakės, Viduklė, Surviliškis, Girkalnis.

Keliolika dokumentų, rašytų ant pergamento ir buvusių LER sinodo archyve, yra saugoma pergamentų rinkinyje (F 101). Pažymėtina LDK etmono Kristupo Radvilos ir jo žmonos Onos Kiškaitės-Radvilienės fundacija Kėdainių ir Beinoravos evangelikams (1631); Žygimanto Augusto privilegija, patvirtinanti LDK kitatikiams (nekatalikams) lygias teises su katalikais užimti valstybinias tarnybas, valdyti žemes (1568), Breslaujos maršalkienės Daratos Podbereckienės fundacija Lietuvos evangelikams (1638), Jono III privilegija, transumuojanti ir patvirtinanti ankstesnes LDK kunigaikščių privilegijas dėl reformatų tikėjimo laisvės (1638) ir kt.