Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 94 Daugirdas Juozas

F 94, 3247 s. vien., 1502-1911. Dok. originalai, nuorašai,išrašai, autografai, nuotraukos. Sen. slavų, lenkų, lotynų, rusų k.

Fondo sudaryt. Juozas Daugirdas (XIX a. pr.- 1899), Kauno apskr. ir Kauno gub. bajorų vadovas, Kėdainių apskr. Paliepių dvaro savininkas. Būdamas bajorų vadovu, surinko nemažą dokumentų ir istorinių aktų kolekciją, kurią po jo mirties globojo Stanislovas Daugirdas, paveldėjęs Paliepių dvarą, vėliau - jo dukra Kristina Daugirdaitė-Tomaševičienė. 1940 m. kolekcija buvo pervežta į Kampų kaimą, netoli Paliepių dvaro, pas buv. dvaro samdinį Edvardą Leonavičių. 1949 m. per S. Tomonį ir M. Čilvinaitę perduota (be akto) MB.

Istorinių aktų kolekciją sudaro Kauno, Ukmergės, Upytės ir šiek tiek kitų pavietų, apskričių įvairių dvarų savininkų turto paveldėjimo, perdavimo, įkeitimo dokumentai, mokesčių kvitai, teismų bylų aktai, savininkų autografai ir kt. Kolekcija daugiausia informacijos teikia vietovių istorijoms

Valstybės ir vietinių valdžios įstaigų atskiri aktai bei dokumentai be aiškesnės temos (1553-1871). Tarp jų Žygimanto Augusto raštas Mikalojui Radvilai, kuriam įsakoma atitaisyti skriaudą, padarytą matuojant ž emę bajorui kariui (15(5)3 ir dekretas dėl baudos bajorams, nedalyvavusiems karo žygyje (1568); LDK etmono Jonušo Radvilos potvarkis, kuriuo Jurgio Nemiros pėstininkų pulkui skiriama duoklė iš Merkinės, Onuškio ir kitų dvarų (1652); Žemaičių kunigaikštystės iždo teismo raštas dėl Baisogalos, Pašušvio ir kt. vietovių gyventojų, nemokančių valstybinių mokesčių (1699); Kauno pavieto senatorių ir pavieto seimelio nutarimai dėl atstovų į valstybės seimą (1778, 1786), Kauno pavieto vėliavininko išrinkimo (1784), dėl Teodoro Blinstrubo ir Aleksandro Lenkevičiaus paskyrimo administratoriais karo mokesčiams rinkti (1700), dėl gyventojų mokesčiais apdėjimo žmonėms iš nelaisvės išpirkti (1719); Kauno ir kitų pavietų bajorų seimelių sesijų protokolai, kalbos; Kuršo disidentų, dalyvavusių Panevėžio bajorų seimelyje, sąrašas (1735); Raseinių pavieto Žemės tvarkos komisijos potvarkis konfiskuoti nesančių žemvaldžių turtą, sumažinti dvarų tarnautojų skaičių, surašyti iždo skolininkus (1794); anoniminiai pranešimai iš Varšuvos apie Baro konfederacijos meto Lietuvos, Lenkijos ir kitų Europos valstybių politinius įvykius (1776-1779); valstybės seimo anon. atstovų kalbos, anon. pranešimas apie Rusijos (?) kariuomenės įžengimą į Poznanę, Žemaitiją ir neatnaujintas sutartis su Maskva; raštai dėl baudžiauninkų, rekrūtų ėmimo tvarkos, politinių tremtinių padėties ir kt. (1817-1881).

Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų atskiros vietovės (1502-1911).

APYTALAUKIS, Kauno pav. (1523-1892). Žygimanto I raštas, kuriuo Jurgiui Jonavičiui Iljiničiui įsakoma perduoti Gikovčinos ir kt. žemes Apytalaukyje Stančikui Butrimui (1523), Stančikų ir Šiukštų šeimų teismo bylų aktai dėl dalies Apytalaukio žemių (1568-1596); Apytalaukio bažnyčios su žemės sklypais perdavimo Vilniaus ir Kražių jėzuitams aktas (1642); Jeronimo Ivanausko (1683), Kauno pav. maršalkos Mikalojaus Z abielos (1739) testamentai dėl žemių Apytalaukyje, kilnojamojo turto paveldėjimo, atskiri Zabielų ir Karpių teismo bylų aktai dėl žemių ribų (1751-1804); pora Apytalaukio dvaro inventorių (1692, 1693).

ARISTAVA, Kauno pav. (1577-1875). Atskiri Šiukštų (1689-1695) Zabielų (1773-1808) dvaro valdymo aktai. Medekšos Aristavos dvare (1803-1875 ir b.m.): Juozapų Medekšų (1800-1874), Adomo Medekšos ir Adelaidės Medekšienės (1819-1873), Antaninos Medekšienės (1824-1838) laiškai dvaro valdymo, šeimos reikalais, tarp jų Adomo ir Klementinos Medekšų laiškai iš Sibiro tremties po 1863 m. sukilimo Adomo ir Adelaidės Medekšų dienoraščio fragmentai ir kt. Samuelio ir Teodoro Medekšų skolų, žemių įkeitimo aktai (1809-1823), Antaninos Jelenskytės-Medekšienės teismo bylų su Juozapu Zabiela, Kauno dominikonais aktai ir dokumentai (1824-1842). Aristavos dvaro (1803) ir gyvenamojo namo (1875) inventoriai.

AUKŠTADVARIS, Upytės pav. (1550-1883). Mikalojaus Rimvydo Mickevičiaus ir kitų Mickevičių žemės Aukštadvaryje valdymo, baudžiauninkų priklausomybės, smurto veiksmų pavieniai aktai (1593-1681); žemės laikytojų Jono, Stanislovo, Povilo, Ignoto Marcinkevičių palivarkų, ūkių (Juodžių, Kuršių ir kt.) įkeitimo, nuomos, teismo bylų pavieniai aktai, obligacijos (1593-1775); Emercijonos Marcinkevičiūtės sidabro taurės dovanų aktas Ramygalos bažnyčiai (1742), juvelyrinių daiktų sąrašas (1775) ir kt. Kozakauskų giminė Aukštadvaryje (1728-1830): Kauno pav. žemės teisėjo, žemės ribų pirmininko Adomo Kozakausko ir jo žmonos Teresės Marcinkevičiūtės-Kozakauskienės teismų bylos su Panevėžio pijorų vienuolynu, Pauslajo dvaro savininkais dėl žemės ribų, dvaro išlaidų ir pajamų apyskaitos, laiškai, Juškiškių palivarko žemių supirkimo aktai, karčemų būklės, gėrimų apyvartos aprašymas (1781); Adomo Kozakausko žemės sklypo ir 2000 auksinų fundacija Aukštadvario bažnyčiai pastatyti (1790) ir Vilniaus vyskupystės konsistorijos dekretas dėl bažnyčios pavadinimo parapijine (1791); keletas Pranciškaus Kozakausko dokumentų (1807-1830), Kozakauskų giminės - Mickevičių, Michnevičių, Blusių, Daukšų ir kt.- genealoginė schema (XVIII a.?) Aukštadvario dvaro ir Juškiškių palivarko inventoriai (1772, 1796)

BAJĖNAI, Kauno pav.(1544-1835). Jurgio Vitartavičiaus (1544), Povilo Vitkevičiaus (1620-1629), Zabielų giminės (1544-1835) žemių įkeitimo, pardavimo, perėmimo dokumentai, mokesčių kvitai. Bajėnų palivarko Dasiūnų k. inventorius (1800).

BARTONIAI, Kauno pav. (1562-1824). Žygimanto Augusto privilegija Andriui Ilgovskiui karčemai Bartoniuose laikyti (1562); Jurgio Kulvinskio, Onos Gruževskytės-Rajeckienės, Jono Oborskio, Mykolo Stepono Paco ir kitų žemės laikytojų žemių pardavimo, įkeitimo aktai (1621-1987); Pernaravos medžioklio Juozapo Barkausko byla su pamote Teofile Kolyškaite-Barkauskiene-Paškevičiene ir jos sūnumi pranciškonu Bonaventūra Paškevičium dėl tėvo Kazimiero Barkausko palikimo - Bartonių dvaro, T. Barkauskienės užrašyto Kauno pranciškonams ir kitų dvarų (1726-1755); Stanislovo Augusto privilegija Adomui Kozakauskui valdyti du Bartonių palivarko kaimus (1786). Bartonių palivarko inventorius (1795).

BELAZARIŠKIS, Upytės pav. (1723-1808). Mykolo Dominyko Bialozoro ir jo žmonos Elenos Aleksandravičiūtės-Bialozorienės testamentai, kuriais paskirstyti Belazariškio, Grinkiškio, Pagirių, Omniševo, Rosės, Popiernios ir kt. dvarai artimiesiems, aukos Vilniaus, Popiernios bažnyčioms (1723), pora teismo bylų aktų dėl palikimo (1726-1741); Anupro ir Jono Bialozorų obligacijos, skolų, mokesčių dokumentai, bylų aktai (1749-1782); dalies Belazariškio žemių perėmimas Kauno pav. maršalkos Ignoto Zabielos ir jo žmonos Onos priklausomybėn (1783-1797).

DELTUVA, Ukmergės pav. (1564-1870). Deltuvos dvaro Prūdų pievos ir kitų žemių pardavimo aktai (1564-1671), dvaro daiktų, paimtų švedų karo metais, sąrašas (1706); Jono Zabielos baudžiauninkų pardavimo-pirkimo dokumentai, teismo bylų aktai, raštas dėl dvaro palivarkų perdavimo sūnui Mikalojui Zabielai (1725-1758), Juozapo Zabielos teismo bylų dėl žemės ribų su Vilniaus dominikonais aktai laiškai (1784-1870). Deltuvos arba Skirpstų (Skirpsčių ?) dvaro inventoriai (1652, 1742).

GAIŽUVOS dvaras Kauno pav. (1593-1831). Grigorijaus ir Jono Gaižauskų apsikeitimo žemės sklypais su Jonu Gradausku Gaižuvoje raštas (1593); Dobrogato Pšistanovskio raštas, kuriuo sūnui Andriui užrašo Gaižuvos dvarą (1623); Antano Zabielos raštas, kuriuo Povilui Prižgintui ir jo žmonai užrašo Paliesės (Pamiškės) palivarką Gaižuvos dvare (1763); Juozapo ir Henriko Zabielų pavieniai ūkio dokumentai, teismų bylų aktai (1816-1831). Statistinės Gaižuvos dvaro žinios (1830) ir inventorius (XIX a. pr.?).

GALMINIAI, Upytės pav. (1607-1795). Pavieniai dvarų laikytojų Micevičių, Šalkauskų ūkio dokumentai ir Daukšių palivarko inventorius (1691).

GANYPROVA, Kražių pav. (1586-1786). Bielskių ir Ganyprovskių dvaro žemių perdavimo, įkeitimo, dovanų raštai ir dvaro dokumentų sąrašas.

GELVONAI, Vilniaus pav. (1502-1785). LDK d.k. Aleksandro rašto nuorašas, transumuojantis ir tvirtinantis Vytauto privilegiją, kuria Gabrieliui Daumantui Siesickiui pripažįstama teisė valdyti Siesikų ir Gelvonų dvarus (1502), atskiri Povilo ir Kazimiero Daumantų Siesickių (1603, 1648), Adomo ir kitų Bogušų dokumentai (1667-1785).

JUŠKIŠKIAI, Upytės pav. (1592-1775). Bajoro Stanislovo Blusiaus Aukštadvario dvaro Juškiškių palivarko žemės ribų aprašymas (1592), Juškiškių ūkio žemių pardavimo Tamošiui Frankui (1604), Barborai Blusiuvienei (1615, 1617), įkeitimo Erazmui ir Onai Zablockiams (1618), Esteros Blusiuvienės 6 kaimų Juškiškiuose išpirkimo (1620) dokumentai; Jono Galaunės ir Marcinkevičių giminės Juškiškių palivarko ir ūkių įkeitimo, išnuomavimo dokumentai (1674-1775) bei inventoriai (1703, 1741).

KAPLIAI, Ukmergės pav. (1559-1887). Kaplių žemių pasidalinimas tarp Markevičių ir Kapliauskų (1559), Adomo, Mykolo, Andriaus Kapliauskų ir jų giminių testamentai, dalies žemių, baudžiauninkų įkeitimo, pardavimo, teismo bylų aktai (1586-1700); Jono Kapliausko raštas, kad dvarą parduoda Upytės arklidininkui Jeronimui Krasauskui Bialkovskiui (1703); Saliamono Kapliausko žemės dovanojimo giminėms įkeitimo raštas (1711-1728), kitų Kapliauskų dokumentai (1728-1798). Šiukštų, Dovydavičių atskirų ūkių Kapliuose dokumentai (1647-1669), Dovydavičių žemės pasidalinimas tarp Simono ir Jono Zabielų (1669), Zabielos Kapliuose (1669-1795). Černigovo iždininko Jokūbo Kotarskio ir jo žmonos raštai, kad teises į dalį Kaplių perduoda Upytės arklidininkui Jeronimui Krasauskui Bialkovskiui ir jo žmonai Barborai (1697). Bortkevičiai Kapliuose (1723-1835). Dominyko ir Adomo Bogušų, Juozapo ir Adomo Vandalauskų, Mideltonų, Veličkų, kitų asmenų pavieniai žemės valdų Kapliuose dokumentai (1752-1887). Kaplių dvaro inventoriai (1669, 1768).

KAUNAS (1666-1870). Įvairių asmenų dokumentai dėl mokesčių mokėjimo Kauno pranciškonų, jėzuitų, karmelitų, dominikonų vienuolynams ir bažnyčioms (1666-1842); Kauno pav. bajorų, jų teismų bylų sąrašai (1795-1870); Rusijos švietimo m-jos ir kiti raštai Kauno apskr. mokyklų garbės inspektoriui Juozapui Zabielai (1822-1832?); pavienių asmenų namų, žemės sklypų mokesčiai (1706-1868), &quotlVokiečių kampo&quotl gatvės Noreikonių namo nuomininkų kaitos dokumentai (1786-1800).

KĖDAINIAI, Kauno pav. (1629-1848). LDK lauko etmono Kristupo Radvilos fundacija Kėdainių katalikų bažnyčiai (1629, išrašas), Kauno pav. žemės teismo dekreto išrašas dėl Simono Zabielos fundacijos katalikų bažnyčiai (1687); Antano, Juozapo ir kitų Ciolkevičių pavieniai turto, ūkio dokumentai (1758-1823); įvairių Kėdainių piliečių namų pardavimo raštai, asekuracijos, obligacijos (1697-1848).

KOJALONYS, Kauno pav. (1596-1785). Kauno pav. bajorų Kojalonių (Kojalancų, Kojalaniecų, Kojalavičių, Kojalanskių) žemių Kojalonyse (w Koelanach, Kojelanach, Koialanach) pardavimo, perdavimo, įkeitimo dokumentai (1596-1785). Kitų žemių laikytojų, savininkų - Semaškų, Mingailų, Ignoto Zabielos - dokumentai (1683-1785).

KULVA, Kauno pav. (1550-1877). Kulviečių, Kulvinskių ir jų giminių valdos (Dijokiškiai, Lakavičiai, Runcevičiai, Jonkučiai ir kt.) Kulvoje, valdų įkeitimo, pardavimo dokumentai, teismų aktai (1562-1822). Blinstrubai Kulvoje (1645-1833). Samuelio Blinstrubo ir jo žmonos Kotrynos Galmantaitės-Blinstrubienės (1645-1676), Mozės Blinstrubo ir jo sūnų Karolio, Samuelio, Teodoro bei kitų Blinstrubų paskiri asmens dokumentai; Jonkučių ir Jurkonių k., Dijokiškių ir Podleščiznos palivarkų valdų dokumentai (1684-1833). Bialozorų giminės Prozorai (1641-1740), Meištavičiai (1760-1788) atskiruose Kulvos ūkiuose. Lakavičiai Lakavičių ūkyje (1599-1640), dalies Lakavičių ūkio pardavimas Jonui Parcevskiui (1630). Jono Parcevskio ir jo žmonos Onos Žaltytės-Parcevskienės dalies Jonkučių k. bei Gelgudų, Runcevičių ūkio dokumentai (1614-1696). Andriaus, Augustino ir kitų Gelgudų bei jų giminių raštai, kuriais dalį Gelgudų ūkio Kulvoje parduoda Jurgiui Kulvinskiui (1619-1623) Jonui Parcevskiui (1626, 1629), Jonkučiuose - Blinstrubams (1670). Kozakauskų giminė Kulvoje (1630-1877) ir Sangailiškiuose (1630-1797); Kulvos dvaro savininko Pranciškaus Kozakausko asmens dokumentai ir dvaro žemių išdalinimas už skolas (1803-1877) ir kt. Kulvos dvaro ir Grabovkos, Vincentiškių, Podleščiznos palivarkų inventoriai (1687-1805).

LABŪNAVA, Kauno pav. (1551-1902). Labūnavos dvaro sklypų matavimo aktas )1551). Bajorai Petras Varona ir jo giminės (1555, 1584), Beinartai (1585) Labūnavoje, Leščiai - Pakapėje, Varlauskiai - Užmiškiuose (1612-1739), Boniškos - Vitartuose, Vitartavičiuose (1635-1667), Brunovai - Varlauščiznoje (1744-1756), Šebdarevičiai, Ganusevičiai, Skorulskiai, Gineikos, Labanauskai, Gimbutai, Vareišos, Penkauskai - įvairiuose Labūnavos ūkiuose, palivarkuose (1594-1723). Zabielos Labūnavos dvaro ir palivarkų laikytojai, savininkai (1623-1902). Zabielų asmens dokumentai (1683-1860), Austrijos imperatoriaus Leopoldo 1817 m. raštas, kad Zabielų giminei suteikiamas grafų titulas, genealoginė 1546-1882 m. giminės schema su v aldų pažymėjimais, Vilniaus vysk. Jono Zenkovičiaus raštas, leidžiantis Mikalojui Zabielai statydintis dvaro koplyčią (1736), testamentai (1641-1775), raštai Ignotui Zabielai dėl paskyrimo valstybės tarėju (1835), Juozo Karolio Ignoto Zabielos bajoriškos kilmės pripažinimo aktas (1860); Zabielų susirašinėjimas su bajoru V. Gintautu, K. Domeika, K. Tulauskiu ir kt. teismų bylų reikalais (1736-1870); Zabielų teismų bylos su giminėmis dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, žemės ribų, valstiečių (1622-1834), su Karaliaučiaus, Pakruojo, Rygos, Kėdainių pirkliais dėl prekybos teisių pažeidimų, skolų už prekes (1725-1736); Labūnavos dvaro pardavimo, žemių įkeitimo, rekrūtų ir kitų mokesčių pakvitavimai, tarp jų mokesčiai Kauno ir Vilniaus dominikonams, karmelitams, Varnių seminarijai (1794-1841); Labūnavos dvaro Pakapės arba Kruopių k. ir Kukšų k. inventoriai (1669, 1748).

PALIEPIAI, Kauno pav.(1659-1868). Daugirdų teismo bylų, žemės įkeitimo aktai, pora laiškų, anon. dvaro poeto eilėraščių nuorašai (XIX a.?); Sofijos Charitonovaitės-Daugirdienės ir generolo Jono Zigmanto Skšineckio nuotraukos (1855, 1859).

PANEVĖŽYS (1804-1841). Pijorų vienuolyno inventoriai (1804-1830), pijorų kolegijos vizitacijos aktas (1818), senosios katalikų bažnyčios reikmenų sąrašas (1841), bažnyčios žemės situacinis planas (XIX a.?).

PAUSLAJYS, Upytės pav. (1562-1798). Bialozorai - Pauslajo dvaro laikytojai, savininkai (1562-1798), Bialozorų giminės 1555-1728 genealoginė schema su valdų pažymėjimais (b.m.,XVIII a.), dvaro 1569-1665 m. dokumentų sąrašas, Vilniaus kanauninko Kristupo Bialozoro fundacija iš Pauslajo dvaro Panevėžio pijorų vienuolynui (1727), teismo bylų aktai dėl fundacijos (1762-1782); Pauslajo dvaro žemių pardavimo, įkeitimo Kazimierui Bistramui, Adomui Kozakauskui, Dominykui Bogušui dokumentai (1775-1783); Adomo Kozakausko teismo bylos su K. Bistramu, Panevėžio pijorais dėl teisių į Pauslajį, dėl Gančiškių (Hancziszki) parapijos įsteigimo Pauslajo dvaro valdose (1798).

PREIŠIOGALA, Kauno pav. (1725-1817). Pavieniai bajorų Jogailavičių žemės paveldėjimo, dirvonuojančių žemių Preišiogaloje pardavimo, bylų dėl Dominyko Jogailavičiaus 1733 m. fundacijos Vandžiogalos bažnyčiai aktai ir dokumentai (1725-1817); Adomo Bogušo laiškai (1755, 1757).

ROMAINIAI, Kauno pav. (1673-1856). Renoldo Gordono Romainių palivarko įkeitimo Samueliui Gintautui raštas (1673). Keletas Adomo ir Juozapo Medekšų teismo bylų aktų dėl Romainių (1834-1856) ir kt. Romainių dvaro Kaniūkų ir Vijūkų k. inventorius (b.m., apie 1835 ?).

SAVEČIONIAI, Kauno pav. (1600-1815). Bajorų Matejevičių (1600), Gineikų, Salominų (1765-1769) keletas dokumentų; Vandžiogalos klebono Lauryno Lukoševičiaus dovanų aktai dėl Savečionių palivarko perdavimo Adomui Kozakauskui ir Vandžiogalos bažnyčiai (1777, 1781); Savečionių palivarko inventorius (1781).

SKIRSNEMUNĖ, Veliuonos pav. (1733-1805). Skirsnemunės seniūnijos seniūno pareigų perdavimo Jonui Godliauskui (1741, 1743), Dominykui Medekšai (1744), Gedeonui Jelenskiui (apie 1780) raštai; paskiri Juozapo Medekšos (1780-1804), Teodoro ir Samuelio Medekšų (1804-1805) asmens dokumentai.

ŠĖTA, Ukmergės pav. (1559-1885). Bajorų Vizgirdų (1559), Geištautų (1584) žemių Šėtoje pasidalijimo aktai; Kristupo, Jono, Adomo Vizgirdų dalies žemių pardavimo, teismo bylų atskiri aktai (1603-1639); Andriaus Vizgirdos fundacija Kauno bernardinų vienuolynui (1699); Jono Mitėno, Mikalojaus Šalkausko, Stanislovo Montvilos bei Šėtos miestelio gyventojų pavieniai aktai, dokumentai (1599-1833); Šėtos bažnyčios altarijos ir jos fundacijų inventorius (1827).

VADOKLIAI, Upytės pav. (1664-1798). Stanislovo Bialozoro testamentas (1664), Stanislovo ir Pranciškaus Bialozorų bylos su giminėmis dėl palikimo ir kiti dokumentai (1695-1798). Vadoklių dvaro inventorius (1772).

VILIJAMPOLĖ, Kauno pav. (1704-1847). Mykolo, Antano Epereišių (1704-1733), Adomo ir Juozapo Medekšų (1805-1846) sutartys, obligacijos, raštai, projektai dėl mokesčių už ėjimą Vilijampolės tiltu (1826-1842), tilto aprašymas (1834), Vilijampolės dvaro Milkonių palivarko (1834) ir Vilijampolės tilto (1842) inventoriai.

ŽEIMIAI, Kauno pav. (1532-1851). Žemės laikytojo Žvirgždžio valdos įkeitimo raštas (1532). Dominyko, Adomo ir kitų Medekšų teismo bylų dėl skolų, dovanų raštai (1702-1818), Mykolo Kosakovskio pasižadėjimas sumokėti Žeimių dvaro skolas ir dvaro išdalinimo aktas (1851). Žeimių dvaro Mimalių palivarko inventorius (1729).

ŽIRNOVAS, Vilniaus pav. (1563-1861). Dvaro žemės ribų patikslinimo aktas (1563). Merkelio Šemetos ir Andriaus Bialozoro susikeitimo žemėmis aktas (1567). Dvaro kaimų duoklės ir kitų mokesčių sąrašas (1747). Volfai Žirnove (1765-1819), bylos dėl valstiečių priklausomybės, žemės ribų.

Po keletą, kartais po vieną aktą ar dokumentą yra apie kitas vietoves. Tai Alšėnai, Antagynė, Benediktiškė, Biržai, Bugeniai, Butkūnai, Čėkuva, Čičinai, Daubarai (Vilkijos pav.), Daugirdai (Tendžiogalos pav.), Daustoriai (Beržėnų vls.), Dreverna, Dotnuva, Dubrava (Minsko vaiv.), Dūkštas, Gailiškės (Raseinių pav.), Gardinas, Gelnai, Gimbogala, Gineikiai, Graužėnai, Grinkiškis, Ibėnai, Jasnagurka (Skaistakalnis), Jieznas, Jonava, Joniškėlis, Josvainiai, Juozapava, Jurkonys, Kairėnai, Kampai, Krakės, Krinčinas, Kubiliūnai, Kūjėnai, Kuršiai, Lančiūnava, Lapės, Latvyčiai (Slonimo pav.), Leonpolis, Liauda, Liesai, Linkuvėlė, Lokėnai, Maišiagala (Kauno pav.), Medekšiai, Milkalnis, Milkantai, Mimainiai, Mingelioniai, Musninkai, Naciūnai, Nauliškiai, Nevėžninkai, Norgeliai Normainiai, Olešinas, Omniševas, Ožiūnai (Ašmenos pav.), Padubysys Pagirgždūtis, Pagiriai, Pajūris, Pakėvis, Pakruojis, Palėvenis, Palinkuvė, Pamūšis (Ukmergės ir Upytės pav.), Panemunė, Panemunis, Pastoviai, Pašėtė, Pašiaušė, Pašilė, Pašumeris, Paverpenis, Pavidaujys, Pavlovas (Vilniaus pav.), Piepaliai, Plambergas, Prostai, Purvaičiai, Putriai, Raguva, Ramygala, Rosė, Rubna, Salininkai, Sirutiškis, Skaruliai, Stebėkiai, Stebuliai, Steponava, Sudervė, Sujainiai, Surviliškis, Suvartuva, Šakarniai, Šatijai, Šiaulėnai, Šilai, Šventežeris, Taujėnai, Terespolis, Upyna, Užubaliai, Užmedžiai, Vadaktai, Vaidilai, Vaiškoniai, Verėduva, Verškainiai, Viduklė, Vilkija, Vilnius, Žalakiai, Žeimeliai (Ukmergės pav.), Žemalėnai, Žižmiai, Žostautai.

Pastaba. Kai kurie paminėti vietovardžiai nesurasti esamuose lietuviškuose žinynuose (Juškiškis ar Juškiškiai Upytės pav., Kojalonys, Kojelonys ar Kojaloniai Kauno pav., Maišiagala Kauno pav., Olešinas Ašmenos pav., Savečioniai ar Savečionys Kauno pav. ir kt.) ir jų rašyba nepatikslinta.