Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 101 Pergamentų kolekcija

F 100, 421 s. vien., 1631-1924. Rankr. orig., nuorašai, autogr. juodr. rankr. brėž., spaud. su įrašais. Liet., lenkų, rusų, vok., pranc. k.

Fondo sudaryt. Salantų dvaro valdyba.

Pirkta 1970 m. gegužės 27 d. ir birželio 23 d. iš E. Volungevičienės.

1. Dvaro valdymo ir teisiniai dokumentai (1803-1911). Žemaičių ekonomijos dvarų, Leono Gorskio valdų, administracinių dok. sąrašai (1803), Salantų dvaro, atskirų namų pardavimo, perdavimo-priėmimo aktai, įgaliojimai dvaro valdybai (1911-1919).

2. Salantų dvaro ir Margininkų palivarko ūkio dokumentai (1806-1924). Dvaro valdybos įgaliotinio pranešimai dvaro savininkui Bogdanui Oginskiui apie ūkio ekonominius, finansinius reikalus (1897-1922). Dvaro žemės ūkio produkcijos apyvartos žinios (1810-1924), galvijų, javų, maisto produktų, pramonės prekių dvaro ūkio, administracijos ir ordinarijos reikalams žiniaraščiai ir apyskaitos knygelės. Pieno ūkio produkcijos apyvartos ir pajamų žiniaraščiai (1883-1919); dvaro žemės, pastatų nuoma ir nuomos su-tartys (1809-1919), nuomininkų, išnuomotos ariamos žemės ir ganyklų sąrašai, nuomos ir skolų žiniaraščiai. Dvaro miškų ūkis (1857-1921; K. Gorskio instrukcija, Salantų dvaro administracijos aplinkraščiai urėdams, Kauno gub. miškų medžiagos įkainių lentelės, valstybinio miško naudojimo taisyklės (1919), 1918-1920 m. pranešimai dvaro valdytojui apie miškų darbus, stovį, pajamas už miško medžiagą, miško medžiagos, panaudotos dvaro reikalams, valstiečiams, Salantų m. bažnyčiai, algų išmokėjimo eiguliams apskaitos žiniaraščiai, kirtėjams - kvitai, eigulių, urėdų pranešimai, protokolai apie valstiečius, neteisėtai iškirtusius medžius arba pažeidusius ganiavos miške nuostatus, sutartys dėl priėmimo į darbą eiguliams; Salantų dvaro spirito varykla (1886-1915). Garo katilo techninės priežiūros 1894-1896 m. žurnalas, aktai dėl įrengimų apžiūrų ir patikrų, spirito varyklos aprašymas ir inventorius, įrengimų ir ūkio pastatų brėžiniai, fragmentiški pajamų ir išlaidų žiniaraščiai, sutartys su asmenimis dėl darbo spirito varykloje. Dvaro vandens malūnas, plytinė, vaistinė, smuklė (1883-1924). Smuklių laikymo taisyklės, pajamų ir išlaidų apskaitos žiniaraštis (1891), malūno 1897 m. inventorius, sutartys dėl vandens malūno nuomos; vaistinės vaistų ir jų kiekių sąrašas (apie 1917), plytinės 1924 m. pajamų apskaitos žiniaraštis. Kelių, tiltų taisymas (1870-1915). Salantų dvaro savininko Bogdano Oginskio byla Telšių apskr. taikos teisėjų teisme su Telšių apskr. policija dėl tiltų dvaro žemėse ir karo prekybos kelių taisymo (1870-1872), mokesčių valstybės iždui kvitai, Salantų dvaro ir Margininkų palivarko inventoriai, inventoriniai sąrašai (1806-1924).

Salantų dvaro finansiniai dokumentai (1821-1924). Pajamų ir išlaidų žiniaraščiai (1853-1924). Dvaro kasos sąmatų, pajamų ir išlaidų žiniaraščiai ir apyskaitos, kasos pateisinamieji dokumentai, valstiečių ir miestiečių žemės mokesčių dvarui apskaitos knygelės, algų dvaro tarnautojams ir samdomiems darbininkams išmokėjimo žiniaraščiai (1871-1920), kvitai, pakvitavimai, įgaliojimai, apskaitos knygelės. Išmokos pinigais ir ordinarija (1872-1899), draudimo, žemės ir kt. mokesčių kvitai (1821-1915).

Planas ir planų sąrašai (1852, 1898).

3. Dvaro teismų bylos ir kiti dokumentai (1860-1923). Dvaro bylos su valstiečiais dėl ganyklų nuomos sutarčių sąlygų nesilaikymo, nesumokėtų mokesčių, savavališko miško kirtimo, išperkamos dvaro žemės činšo ar arendos mokesčių, neteisėtų patentų smuklėms laikyti ir kt.

4. Keletas dokumentų iš kultūrinio dvaro gyvenimo (1898, 1907, 1918). Salantų dv. 1907, 1918 m. koncertų, vakarų programos išlaidų sąskaitos.

5. Salantų dvaro savininkų, dvarų valdybos narių susirašinėjimas (1857-1922), Rietavo dvaro valdybos susirašinėjimas su Kauno gub. akcizo rinkliavų valdyba, Raseinių ir Telšių apskr. taikos teisėjais, Mosėdžio valsč., Plungės dvaro valdybomis ir kt. įstaigomis, asmenimis dėl dvaro ūkio, spirito varyklos, laisvųjų valstiečių ir kt. reikalų. Laiškai B. Oginskiui: A. Bučėnas (3, 1904-1905), M. Bunis (1910), Ivaškevičius (3, 1903-1904), J. Jastčembskis (1906), I. Sklodovskis (1889), A. Šulcas (1889).

Marijos Oginskienės laiškai J. Mašėkui ir kitiems valdybos nariams (88, 1904-1912); I. Valentinavičiaus laiškas M. Oginskienei (1907). Dvaro valdytojo Vincento Lubenskio susirašinėjimas su J. Mašeku (36, 1909-1922), N. Rachmilevičiumi (2, 1917 ir b.m.); Dvaro valdybos narių laiškai: K. Aukštikalnis (1896-1914), Ivaškevičius (4, 1901-1904), A. Bučėnas (1904), J. Mikulskis (1912), I. Meištavičius (1912), V. Lesnevskis (1909).

6. Personaliniai dokumentai (1837-1915). K. Gorskio geometrijos užrašai (1837), "Enumeratio Plantarum" (1849), sąrašas augalų, kuriuos 1847 m. Šiaurės Suomijoje surinko Salantų dvaro savininkas K. Gorskis, pavienių asmenų pažymėjimai (1897-1915), prašymai dėl įdarbinimo (1907-1913). 1631-1640 m. Salantų (iki 1638 m. Skilandžių) bažnyčios krikšto metrika.