Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 103 Mažosios Lietuvos istoriniai aktai

F 103. 910 saug. vnt., 1585-1944 (daugiausia XVIII-XIX a.) dokumentai. Rankraštiniai dokumentų originalai, spaudiniai su rankraštiniais, mašinraštiniais įrašais, nuorašai. Vokiečių, lotynų, lietuvių, lenkų k.

Fondo sudarytojas - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Pirminio šių rankraščių įsigijimo dokumento nėra, tik 1948 birželio 23 d. aktas Nr.4 dėl nutarimo iš V.[alstybinės] C.[entrinės] Bibliotekos tvarkytinų fondų perkelti į Senų knygų, rankraščių ir smulkių spausdinių sektorių rankraštines knygas ir rankraščius (pateikiamas ir šių dokumentų sąrašas). 1970 balandžio 25 d. dokumentų vertinimo aktu iš pil. Pasvensko nupirkta "Ragainės apskr. Kraupiškių bažnyčios archyvo byla" (1849-1870). 1990 sausio 3 d. aktu pavieniai dokumentai perkelti iš Pavienių rankraščių fondo (PR ir F103) į Mažosios Lietuvos istorinių aktų fondą. Apie Mažosios Lietuvos istorinių aktų patekimą į Lietuvą rašoma J. Jurginio straipsnyje "Karaliaučiaus lituanikos likimas" (Pergalė, Nr.2.).

Fondo sudėtis:

1. Karališkųjų valdų metinių pajamų-išlaidų apskaitos knygos (1751-1816):

Balagardžio (Ballagarden)- 1813-1814 (1), Brandenburgo (Brandenburg)- 1785-1786 (1), Braunsbergo (Braunsberg) 1793-1795 (2), Dirškaimio (Dirschheim)- 1796-1797 (1), Dolštadto (Dollstadt)- 1794-1795 (1), Frauenburgo (Frauenburg)- 1785-1786 (1), Fridrichsfeldės (Friedrichsfelde)- 1753-1791 (25), Hohenšteino (Hohenstein)- 1798-1799 (1), Kalthofo (Kalthoff) 1779-1781 (2), Karben (Carben)- 1795-1797 (2),Karšau (Karschau)- 1768-1783 (6), Klaipėdos Sendvario (Althoff Memel)- 1755-1780 (18), Klemiškės (Clemmenhof)- 1770-1783 (2), Labguvos (Labiau)- 1779-1800 (16), Labotos (Labtau)- 1751-1800 (38), Laškaminės (Lesguvangminnen)- 1815-1816 (1),±Laukiškių (Laukischken)- 1751-1809 (42), Lybemiūlės (Liebemuhl)- 1751-1800 (39), Lybštato (Liebstadt)- 1751-1774 (21), Liepgalių (Loebegallen)- 1813-1814 (1), Melzako (Mehlsack)- 1778-1800 (23), Mielaukių (Mehlauken)- 1751-1799 (34), Neidenburgo (Neidenburg)- 1763-1771 (8), Noihauzeno (Neuhausen)- 1788-1798 (7), Peterkaimio (Peåersdorf)- 1751-1762 (5), Proismarko (Preussmarck)- 1798-1800 (10), Šakumiškių (Friedrichsberg)- 1759-1800 (11), Taplakeno (Taplacken)- 1771-1798 (10), Tilžės (Tilsit)- 1813-1814 (1), Valdau (Waldau)- 1751-1806 (13), Vandlakeno (Wankdlaken)- 1758-1795 (13), Vartenburgo (Wartenburg)- 1787-1799 (3), Vilenbergo (Willenberg)- 1756-1800 (9), Vormdito (Wormditt)- 1784-1800 (2), Udervangeno (Uderwangen)- 1754-1795 (9).

2. Kraupiškių (Kraupischken) parapijos dokumentai (1627-1890):
2.1. Įsruties teismo kolegijos, Įsruties rūmų teismo raštai Kraupiškių bažnyčios pastoriams: Andreasui Kanertui (Kahnert)- 1717, Martinui Radikei (Radicke)- 1732-1745, Kuncmanui (Kuntzmann)- 1744-1748, Šrioderiui (Schroder)- 1751-1759, Andersonui (Adersohn)- 1754-1773, Hermanui (Hermann)- 1771-1776, Griunvaldui (Grunvald)- 1784-1807. Šiuose raštuose nurodoma paskelbti bendruomenėms įvairius Prūsijos karalių įsakymus dėl mokesčių, bažnytinių švenčių ir kt.
2.2. Kitų institucijų raštai Kraupiškių bažnyčiai: Karo ir domenų vadybos, Karališkosios Prūsijos konsistorijos, Karališkosios Prūsijos vyriausybės.
2.3. Kraupiškių bažnyčios pajamų-išlaidų knygos (1835-1841), dešimtinės mokesčių dokumentai (1627-1697), yra vargšų kasos (1758-1796), pastorių-našlių (1846-1848) bei bažnyčios kasos žurnalai (1847-1849), mirusiųjų registracijos knyga (1730-1733), Kraupiškių parapijos įvairių vietovių bažnytinės dešimtinės dokumentai (1730-1733), Kraupiškių parapijos įvairių vietovių bažnytinės dešimtinės dokumentai (1865-1890), parapijos aukotojų sąrašai (1818-1843), šios parapijos kaimų gyventojų sąrašai (b.m. XVIII a.) parapijos lietuvių vedybų registracijos sąsiuvinys (1855-1860), kiti vedybų dokumentai (1849-1870), Brekštynų (Breitenstein)-Kraupiškių pajamų-išlaidų apskaitos knygos (1627-1697).
2.4. Kraupiškių mokyklos kasos pajamų-išlaidų apskaitos dokumentai (1778-1779), mokesčių už mokslą mokėtojų sąrašai, Kraupiškių parapijos Raudonaičių (Raudonatschen) mokyklos mokinių sąrašai (1750), pakvitavimai dėl Peleninkų (Pelleninken) mokyklos mokesčių (1755), ataskaitos apie Jurbarko (Georgenburg), Plienlaukių (Pleinlaucken) kaimų mokinius (1743), Molynės (Moulinen), Perbangų (Perbangen) Plimbalių (Plimballen) nekonfirmuotų vaikų sąrašai, Kaušų (Kauschen), Kalveliškių (Kallvelischken) mokesčių mokėtojų sąrašai (1756-1828), pranešimai apie Kraupiškių bendruomenės mokyklas (1731) ir kt.

3. Karaliaučiaus (Konigsberg) dokumentai (1599-1944):
3.1. Mokesčių knygos: Karaliaučiaus apskrities vietovių mokesčių už nekilnojamą turtą (1872-1878), Karaliaučiaus apygardos Neidenburgo (Neidenburg) apskrities vietovių mokesčių už nekilnojamą turtą ( 1888-1898), Karaliaučiaus apygardos Alenšteino (Allenstein) apskrities mokesčių už žemę (1856-1868), mokesčių mokėtojų evangelių bažnyčiai sąrašai (b.m. XX a.pr.). Karaliaučiaus magistrato dokumentai (1812-1819), miesto biržos knyga (1871).
3.2. Karaliaučiaus Albertinos universiteto dokumentai: gautų raštų registracijos žurnalai, susirašinėjimsa su įvairiomis organizacijomis, leidyklomis, sąskaitos už knygas ir kt. (1921-1944), potvarkiai dėl pinigų išmokėjimo, universiteto kasos pajamų-išlaidų dokumentai (1942-1943), disertacijos (1923-1943).
3.4. Karaliaučiaus karališkoji ir universiteto biblioteka: susirašinėjimas su įvairiomis leidyklomis, organizacijomis (1821-1921), skaitytojų registracijos žurnalai (1827-1832), bibliotekos knygų inventorius, abėcėlinis knygų katalogas, pajamų-išlaidų knygos .
3.5. Karaliaučiaus karališkoji (pilies) biblioteka : pajamų-išlaidų apskaitos knygos (1754-1806), susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis (1680-1823), įrištų knygų sąrašai (1672-189).
3.6. Valenrodo biblioteka: susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis, asmenimis (1880-1885).
3.7. Karaliaučiaus masonų ložės "Loge zu den drei Kronen" dokumentai: konferencijų protokolai (1867-1883), raštai gauti iš kitų Prūsijos, Anglijos, Prancūzijos masonų ložių (1816-1868), ložės posėdžių protokolai, nutarimai (1825-1866), prašymai priimti į ložę (1851-1862). Masonų ložės "Loge zum Todtenkopf Phonix" kasos knyga (1903-1904). Masonų apeigų knyga (b.m. XIX a.), Karaliaučiaus masonų ložės ritualų aprašymai, narių sąrašai, įžadų raštai, adresai (1771-1780).
3.8. Prūsijos archyvų valdybos pranešimai Karaliaučiaus valstybiniam archyvui apie įvykusias archyvų darbuotojų konferencijas, instrukcijos (1938). Karaliaučiaus valstybinio archyvo dokumentai: Rytų Prūsijos foliantuose minimų vietovių ir asmenų sąrašas, registruojantis 1599-1678 privilegijas, testamentus, sutartis: archyvo susirašinėjimas (1870-910), 1903-1910 metų veiklos knygos, archyvo dokumentų registracijos knyga (1911-1920).

4. Kalninkų (Kallningken) dokumentai (1763-1845):
Kalninkų bažnyčios pajamų-išlaidų apskaitos knygos (1804-1836), našlių (1808-1818), vargšų (1808-1841) kasų dokumentai, bažnyčios vizitacijos aktai (1793-1800), inventoriaus sąrašas ir kt. Kalninkų mokyklos kasos dokumentai (1763-1817), šios parapijos konfirmuotų vaikų lentelės (1814-1819), nekonfirmuotų vaikų registras (1839-1840), žinios apie Kalnininkų mokyklos finansinę padėtį (1822-1823), Kalninkų-Inzės (Inze) mokyklos kasos pajamų-išlaidų dokumentai (1771-1809) bei Inzės bažnyčios vizitacijos aktai (1793-1810).

5. Gerlaukių (Gerlaucken) dokumentai (1795-1873): Gerlaukių dominijos ipotekos parankinių aktų knyga (1797-1868 ?), teismo aktai (1849-1873), policijos generaliniai (1805-1856), medicinos, sanitarijos ir veterinarijos generaliniai aktai (1804-1863). Taip pat dvarininko Huno (Huhn) parankinių aktų knygos (1784-1872). Gerlaukių dominijos Šlautynų (Schlautienen) mokyklos parankinių aktų knygos (1854-1859).

6. Molynės valsčiaus dokumentai (1740-1771):
Molynės valsčiaus aktai (1740), Molynės seniūno raštas Kraupiškių pastoriui M. Radikei ir kt.

7. Pedagoginė medžiaga (1764-1856):
"Vadovėlis apie mokinių auklėjimą ir elgesį" (b.m. XVIII a.). Karaliaučiaus miesto aukštesniosios mergaičių mokyklos įkūrimo ir raidos byla (1811-1825), Štarkenbergo (Starkenberg) mokytojų pranešimai mėnesinėms mokytojų konferencijoms (1830-1849).

8. Kita medžiaga (1585-1936):
Prūsijos karalių ediktų, patentų nuorašai, karalių nurodymai Karaliaučiaus karo ir domenų vadybai, kitų Prūsijos institucijų raštai: Karališkosios Prūsijos vyriausybės teisės skyriaus raštai, įsakymai Karaliaučiaus konsistorijai (1759) ir kt. Instrukcijos dėl bažnytinių ir administracinių knygų tvarkymo (1724), dokumentai dėl Buchtos (Buchta) valdos išnuomavimo (1797-1807), Reino (Rhein) miesto pataisos kalėjimo raštai Šilutės (Heydekrug), Verdainės (Werden) pastoriui (1864-1865), Rusnės (Russ) valsčiaus pajamų-išlaidų knygos fragmentas (1767), Tilžės (Tilsit) krašto administracijos aktai (1829-1851), Ragainės (Ragnit) bažnyčios inspekcijos specialieji aktai (1769-1864). Lenkijos karalystės gimnazijose dėstomų dalykų XIX a. viduryje programos (b.m. XVIII a.), Sigizmundo Zavadskio nuomos pajamų-išlaidų kasos knyga (1905-1913), Vitichų (Wittich) (1691-1938), barono fon Haikingo (Heyking) (1350-1934) šeimų istorijos, įvairi medžiaga apie Torūnės miestą : "Varia Thorunensia" ir kt.