Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 107 Caro kariuomenės pulkai Lietuvoje

F 107, 151 saug.vnt., 1817 - 1914. Autografai, rankraščiai, hektografuoti mašinraščiai, spaudiniai su rankraštiniais įrašais, spaudiniai.

Priėmimo dokumento į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrių nėra. Spėtina, kad priimta apie 1940-1941 m.
Fondo sudarytojas Rusijos caro kariuomenės, buvusios  1830-1914 m. Vilniaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų gubernijų karinių apygardų teritorijoje, pulkai. Fondo stovis geras.

Fondą sudaro Jelizavetgrado husarų pulko medžiaga (1817 - 1911): pavienių asmenų karinės tarnybos bylos, išpažinčių atlikimo sąrašai; aukštesnės karinės ir bažnytinės valdžios, teismų, miestų įstaigų įsakai divizijos dekanatams bei pulkų vadams; pulko vado ir pulko šventiko susirašinėjimas su Vyriausiu Armijos ir Laivyno šventiku, Aukščiausio sinodo kanceliarija; pulko cerkvės turimo turto apyrašai, finansinės ataskaitos; pulko karininkų ir karių vedybiniai dokumentai, gimimo metrikų bei karių, priėmusių pravoslavų  tikėjimą, pažymos.
Jelizavetgrado dragūnų pulko medžiaga (1882 - 1901): pulko šventikų ir pavienių karių asmens bylos, žinios apie pulko cerkvę, klerą ir parapijiečius, pulko karininkų ir karių išpažinčių atlikimo sąrašai; Vyriausio Armijos ir Laivyno šventiko įsakymai pulko šventikui ir vadui; pulko vado ir šventiko susirašinėjimas su aukštesne valdžia ir įvairiomis miesto valdžios organizacijomis; pulko cerkvės pajamų - išlaidų knygos ir finansinės ataskaitos; pulko karininkų ir karių vedybiniai dokumentai.
Imperatoriaus palydos Preobražensko pulko medžiaga (1883 - 1887): pulko vado įsakymų knygos.
3-čio Smolensko ulonų pulko medžiaga (1879 - 1914): pulko šventikų asmens bylos; divizijos dekanato įsakai pulko šventikui ir vadui; pulko šventiko ir vado susirašinėjimo su įvairiomis organizacijomis dokumentai; pulko cerkvės pajamų-išlaidų žiniaraščiai.
8-to Smolensko dragūnų pulko medžiaga (1886 - 1905): pulko šventikų asmens bylos, žinios apie pulko cerkvę, klerą ir parapijiečius; pulko vado ir šventiko susirašinėjimo su įvairiomis organizacijomis dokumentai; pulko cerkvės pajamų-išlaidų Žiniaraščiai.
3-čio Novorosijsko dragūnų pulko medžiaga (1880 - 1912): pulko šventikų asmens bylos, žinios apie pulko cerkvę, klerą ir parapijiečius; pulko cerkvės pajamų-išlaidų žiniaraščiai.
7-to Novorosijsko dragūnų pulko medžiaga (1886 - 1913): pulko šventikų asmens bylos, žinios apie pulko cerkvę, klerą ir parapijiečius; pulko vado ir šventiko susirašinėjimo dokumentai; finansinės ataskaitos.
Rūmų gvardijos Izmailovsko pulko medžiaga (1800 - 1877): Vladimiro Veriovkino redaguota pulko istorija, pulko vadų ir karininkų sąrašai; pulko vado įsakymai, 1887 m. Sulinsko ekspedicijos medžiaga.
4-to Charkovo ulonų pulko medžiaga (1873 - 1874): pulko šventiko susirašinėjimo su divizijos dekanu dokumentai, pulko cerkvės 1873 m. pajamų-išlaidų žiniaraščiai.
4-to Jekaterinoslavlio  dragūnų pulko medžiaga (1871 - 1874): pulko šventiko susirašinėjimo su divizijos dekanu dokumentai.
4-to Mariupolio husarų pulko medžiaga (1874 - 1875): pulko šventiko susirašinėjimo su divizijos dekanu dokumentai; pulko cerkvės 1873 m. finansinė ataskaita.
5-to Kurliandijos dragūnų pulko medžiaga (1887 - 1892): pulko karių asmens bylos; vedybiniai dokumentai.
11-to Čiugujevsko ulonų pulko medžiaga (1880): pulko šventiko susirašinėjimo su įvairiomis organizacijomis dokumentai.
13-to Belozersko pėstininkų pulko medžiaga (1867): pulko šventiko susirašinėjimo su divizijos dekanu dokumentai.
13-to Karinių ordinų dragūnų pulko medžiaga (1876): pulko karių vedybiniai dokumentai.
17-to šaulių pulko medžiaga (1890 - 1897): pulko vado susirašinėjimo dokumentai; pulko karių vedybiniai dokumentai, mirties liudijimų kopijos.
41-mo Selenginsko pėstininkų pulko medžiaga (1865): pulko karių vedybiniai dokumentai.
111-to Dono pėstininkų pulko medžiaga (1899): aukštesnės valdžios įsakų pulko vadui dokumentai; pulko karių vedybiniai dokumentai.
112-to Uralo pėstininkų pulko medžiaga (1906): pulko karių vedybiniai dokumentai.
113-to Starorusų pėstininkų pulko medžiaga (1880): pulko karių vedybiniai dokumentai.
127-to Putivlio pėstininkų pulko medžiaga (1884 - 1893): pulko šventiko asmens bylos; aukštesnės karinės valdžios įsakų dokumentai; pulko vado ir šventiko susirašinėjimo dokumentai.