Telefonas Klaustukas Sitemap

F 111 Salys Antanas

F 111, 208 s. vien., 1924-1943. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Antanas Salys (1902-1972), kalbininkas.
Priimta apie 1944-1945m., 1977 m. iš B. Sekmoko.

Lingvistiniai darbai (1927-1943). Lietuvių kalbos tarmių tyrinėjimo medžiaga (b. m.), "Vilniaus krašto vietovardžiai" (apie 1941), A. Salio ir P. Skardžiaus "Lietuvių kalbos rašybos pagrindai" (1935 ir 1942, spaud. su patais., mašinr.), sintaksės, žodžių grupių mokslo paskaitos (b. m.), medžiaga latvių, prūsų kalbų paskaitoms; pabirūs fragmentiški užrašai, rašiniai, išrašai apie lietuvių kalbos vardažodžius, fonetiką, morfologiją, bendrąją kalbotyrą, kalbos kultūrą; tarminės leksikos medžiaga, surinkta iš įvairių Lietuvos vietų ir įvairių užrašinėtojų (1927-1943); A. Salio skaityto dialektologijos kurso M. Alseikaitės-Gimbutienės (b. m.) ir lietuvių kalbos tarmių kurso J. Laboko (1935) užrašai.
Lietuvos un-to Humanitarinių m. fak. kalbų studijų įvairūs 1924 m. užrašai, 1924 m. vasaros ekspedicijos kalbos medžiagai rinkti užrašai. Pavieniai Lituanistikos instituto lietuvių k. skyriaus posėdžių protokolai (1939-1940).

Korespondencija (1924-1943). Siuntėjai (1924-1943): V. Adomėnas (1935), P. Aristė (1938), Z. Ašoklis (1928), J. Balčikonis (2, 1930, 1942), P. Baltrumas (1928), J. Dagys (1935), M. Galdikaitė (1928), A. Griškevičius (1943), E. Hermanas (1941), V. Kasnickas (1935), J. Labokas (1938), O. Maksimavičienė-Girčytė (1935), A. Mažiulis (1938), A. Minkevičius (1935), A. Rucevičius (1937), N. Smalstys (1935), R. Stankūnas (1935), J. Šaulys (1924), S. Tijūnaitis (1938), K. Ulvydas (1940), F. Zomeris (Sommer) (1941), S. Žakevičius ir kt.

Kitų asmenų rankraščiai (1935-1942). A. Kalniaus "Svetimųjų žodžių kirčiavimas" (b. m.), J. Kriščiūno "Bitės ir jų veisimas" (1940), S. Naginsko "Teisybės ieškoti niekada nevėlu" (rašybos vadovėlio ištrauka) (b. m.), V. Presko "Lietuvių kalbos fonetika ir morfologija" (jablonskinės rašybos reformos projektas) (1936), A. Seno (Senn) paskaitos "Istorinė lietuvių kalbos fonetika", skait. 1926 m. Lietuvos un-to Humanitarinių m. fak.; S. Jankausko, A. Kojelio ir kitų užrašinėtojų prisiųstos A. Saliui žemaičių liaudies dainos ir kita tautosaka (1927-1938). Pora autogr. knygų.

Kituose fonduose: K. Būgos (F 22), S. Dirmanto (F 62), L. Giros (F 7), V. Krėvės (F 9), J. Puzino (F 52).

Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus.