Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 115 Balanda Tadas

F 115, 578 s. vien., 1907-1970. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, latvių, čekų k.

Fondo sudaryt. Tadas Balanda (1887-1970), įvairių visuomeninių draugijų narys, veikėjas, buv. M. Mažvydo bibliotekos darbuotojas.
Priimta 1972 m. iš S. Vaičiulėno.

Asmens dokumentai (1915-1970).
Visuomeninė veikla lietuvių draugijose (1912-1942) ir medžiaga apie jas (1922-1969). Muzikos ir teatro “Dainos” draugija (1920-1942, sekr. T. Balanda). Draugijos įstatai, nuostatai (1922-1936), narių visuotinių ir centro valdybos susirinkimų protokolai (1920-1941, orig. ir nuorašai). “Dainos” choro repertuarai, tarp jų K.V. Banaičio, J. Dambrausko, V. Jakubėno, J. Karoso ir kitų kompozitorių kūriniai (1920-1941), koncertų, vaidinimų programos, skelbimai (1921-1941), “Dainų” švenčių rengimo medžiaga (1926-1930), statistinės žinios (1938-1939), finansiniai dokumentai (1921-1942), draugijos oficialus susirašinėjimas su valst. įstaigomis, organizacijomis dėl koncertų, vaidinimų organizavimo, patalpų, pašalpų, dėl latvių choro “Fortissimo” ir čekų choro “Križkovsky” viešnagės Kaune, J. Gaidamavičiaus ir kt. Susirašinėjimas su draugijos skyriais respublikoje, su asmenimis (1920-1941). Laiškų siuntėjai “Dainos” draugijai ir jos centro valdybos nariams (ir T. Balandai): J. Bendorius (2, 1926-1927), P. Girzijauskienė (5, 1940-1941), A. Kačanauskas (2, 1926), M. Karka (4, 1927-1940), J. Karosas (16, 1929-1940, 1965-1968), P. Leonas (4, 1923-1925), K. Prielgauskas (12, 1926-1940), A. Vaičiūnas (3, 1928), A. Vitkauskas (1936), E. Volteris (3, 1925 ir b. m.), B. Žilinskas (12, 1923-1934), J. Žilevičius (7, 1924-1928) ir kt.; siunčiamųjų raštų registracijos knygos (1922-1937); narystės oficialieji ir asmens dokumentai, sukakčių minėjimai, asmens žinios apie V. Augustauską, J. Babravičių, B. Dryją-Visockį, J. Karosą, M. Karką, A. Dvarioną, V. Nacevičių, K. Prieglauską, A. Vitkauską, J. Naujalį, T. Balandos iš spaudos surinkta medžiaga, straipsniai, įv. asmenų fragm. atsiminimai apie “Dainos” draugiją (1922-1969); “Dainos” draugijos choro, vaidinimų, centro valdybos ir jos narių (ir T. Balandos) nuotraukos (1921-1938, viena nuotrauka iš 1900 m.). Pažymėtina, kad paskutinis “Dainos” draugijos dokumentas yra 1938-1942 m. pajamų ir išlaidų apyskaitos knyga.
Lietuvių bajorų draugija (1926-1940, sekr. T. Balanda) ir medžiaga apie bajorų pavardžių kilmę, draugijos narius (1926-1963). Draugijos įstatai, susirinkimų protokolai, narių sąrašai, finansiniai (1928-1940), narių asmens dokumentai (1928-1939), istoriko A. Kojelavičiaus-Vijūko 250 mirties metinių minėjimo medžiaga ir A. Aleknos, P. Būčio, P. Jakubėno, Vaižganto ir kt. asmenų pavieniai laiškai, straipsniai tuo reikalu (1926-1928); draugijos oficialusis susirašinėjimas (1928-1940); T. Balandos surinkta medžiaga apie lietuvių bajorų pavardžių kilmę, jos narius (1928-1963).
Lietuvos atgimimo draugijos dokumentai (1922-1940, sekr. T. Balanda); šiek tiek medžiagos apie Lietuvos kanklininkų (1925-1936), “Žmogaus globos” (1933-1934), kitas draugijas (1912-1967).
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukakties minėjimo komiteto pasėdžių protokolai ir susirašinėjimas (1928-1930).
Iš XIX a. pab. – XX a. spaudos T. Balandos surinkta medžiaga apie Kauno, Rygos, Rytų Prūsijos lietuvių teatrą ir kitą kultūrinį gyvenimą, draugijas.

Darbas M. Mažvydo bibliotekoje (1946-1954). T. Balandos samprotavimai apie bibliotekos komplektavimą, darbo užrašai, susirašinėjimo su respublikos rajonų laikraščių redakcijomis bei “Sąjungine spauda” dėl privalomojo spaudos egzemplioriaus gavimo nuorašų byla (1947-1954), profsąjungos vietos komiteto revizijos komisijos keletas 1948-1950 m. protokolų.

Korespondencija (1907-1970). Susirašinėjimas su giminimėmis, pažystamais asmeniškais, šiek tiek teatro, kitų draugijų, MB reikalais. Tarp siuntėjų M. Anysas (12, 1925-1940), V. Maknys (11, 1962-1969), L. Maziliauskas (20, 1929-1939), P. Pinkauskaitė (5, 1959-1968), D. Samuolienė (1962), J. Sruoga ir B. Sruogienė (5, 1928-1937), J. Šutinys (5, 1923?-1953), J. Žagrakalys (1968), M. Žilinskis (1927) ir kt.; sveikinimai, kvietimai.

Kituose fonduose: M. Čilvinaitės (F 64), J. Rimanto (F 47), J. Urbšio (F 15).
Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus.