Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 125 Raguvos Bažnyčia

F 125, 60 s. vien., 1668-1918.Rankr. dok. originalai, rankr. nuorašai, autografai, spaudiniai. Lietuvių, lotynų, lenkų, rusų k.

Fondo sudarytoja - Raguvos bažnyčios administracija. Bažnyčia įkurta apie 1610 m.

Priimta iš pil. Vytauto Raudeliūno 1974 m.

Raguvos bažnyčios ir jos globėjų fundaciniai dokumentai (1819-1826). Bažnytinės ir pasaulietinės valdžios potvarkiai, raštai (1786-1915). Raguvos parapijos bažnyčios krikšto, santuokų, mirties metrikų knygos (1665-1918). Raguvos bažnyčios inventoriai, vizitacijų aktai (1714-1898). Raguvos bažnyčios klebonų susirašinėjimas su Žemaičių dvasine konsistorija ir kitais adresatais dėl bažnyčios remonto, kapinių praplėtimo, tikinčiųjų reikalais ir kt. raštų, metrikų išdavimo registracijos knyga (1853-1917). Kiti (varia) dokumentai, aktai (1764-1904): Nikolajaus II universalas (1903), raštas, draudžiantis katalikų vaikus mokyti pravoslavų parapijinėse mokyklose ir kt.

Kituose fonduose:F 93 (Lietuvos evangelikų reformatų sinodas)