Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 127 Petrulis Juozas

F 127, 1722 s. vien., 1900-1975. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, iškarpos, nuotraukos ir kt. Lietuvių, rusų, esperanto, anglų, vokiečių, lenkų k.

Fondo sudaryt. Juozas Petrulis (1904-1975), muziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas, kultūros veikėjas.
Priimta 1975 m. iš E. Petrulienės ir 1976 m. iš A. Pilvelio.

Asmens dokumentai (1925-1975). J. Petrulio bylos dėl atsisakymo tarnauti Lietuvos kariuomenėje dokumentai (1928-1933), darbo pažymėjimai, liudijimai, nario bilietai, išduoti “Aušros” muziejaus, Lietuvos istorijos-etnografijos muziejaus, “Mokyklos ir visuomenės” red. ir kitų įstaigų (1942-1969); Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos garbės ir padėkos raštai; sveikinimai su 60-mečiu, 70-mečiu (1961-1974) ir kt.

Muziejininkystės, kraštotyros darbas ir visuomeninė veikla (1924-1975). Studija “Lietuvių liaudies dievdirbiai ir menininkai” (1939-1974), “Medžiaga apie XIX a. lietuvių liaudies menininkus” (1960), kraštotyrinių, muziejinių ekspedicijų 1926-1972 m. užrašai, užrašų knygutės, ataskaitos, liaudies papročių, etnografinių sodybų, reliktų, ypač iš Kupiškio apyl., aprašymai, įvairūs straipsniai kultūros, gamtosaugos klausimais, Jovaro-J. Kriščiūno, A. Povyliaus atsiminimų užrašymai, 1926-1973 m. kraštotyrinių anketų rinkinys.

Lietuvos esperantininkai ir J. Petrulio veikla (1909-1975). I. Cieškos ir J. Petrulio “Tarptautinės esperanto kalbos vadovėlis” (1957, mašinr.), “Esperanto kalbos gramatika” (1957, autogr.), parengiamoji medžiaga esperanto-lietuvių k. žodynui bei leidiniui “Kas yra kas esperantininkų judėjime” (1958-1968), “Esperanto sąjūdžio Lietuvoje apžvalga. 1887-1940” (1960), straipsniai esperanto kalbos tema, vertimai. Vilniaus esperantininkų draugijos valdybos 1909-1912 m. ataskaitų nuorašai, Lietuvos esperantininkų sąjungos įstatai (apie 1936), Vilniaus esperantininkų klubo 1957-1973 m. posėdžių, susirinkimų protokolai (nenuoseklūs), keletas kitų respublikos esperantininkų klubų veiklos 1956-1971 m. ataskaitų, almanacho “Horizonto de soveta Litovio”, biuletenio “Unigo” red. fragm. medžiaga (1961-1971).
Esperantininko P. Kazlausko 1969-1973 m. korespondencijos, registr. knygos, Lietuvos ir užsienio esperantininkų laiškai P. Kazlauskui (1960-1973). Esperantininko Edvardo Levinsko keletas vertimų ( J. Gorbunovo-Posadovo “Nakties balsai”, “Kam mes gyvename” (1933), M. Lakerbejaus “Svečias” (1962), L. Tolstojaus "Negaliu tylėti" (1964), "Žodis jaunuomenei" ir kt.). P. Bugailiškio (1932), J. Laurinaičio (1955), P. Šinkūno (2, 1968-1969) laiškai E. Levinskui. Keletas esperantininko A. Poškos rankraščių (1939-1973). Pedagogo S. Tijūnaičio esperantinės veiklos rankraščiai (1909-1965). "Atsiminimai apie Lietuvos esperantininkų draugijų ir esperantininkų judėjimą iki 1940 m." (1963), "Aleksandras Dambrauskas" (1959), "Lietuvių-esperanto kalbų žodynėlio" parengiamoji medžiaga (b. m., apie 1964) ir kt. L. Alseikos (1959), A. Prapuolenio (2, 1958-1959) ir kitų asmenų laiškai S. Tijūnaičiui. Kitų užsienio valstybių esperantininkų darbai (1912-1975). B. Berino "Esperanto kalbos sinonimų žodyno kartoteka" (b. m., apie 1960-1968), E. Dancio "Esperanto en la verko de sovetio lingvisto" (b. m., apie 1960), K. Geršaterio "Iom el la historio de l'esperanto movado en Vilno" (1964), P. Savicko, E. Medišausko "Tarptautinės esperanto kalbos vadovėlis" (b. m., apie 1929) ir kt. Esperantininkų laikraštėlių rinkinėlis (1925-1975): jaunimo esperantininkų mėn. inform. biuletenis "Aktuale", 1974-1975; Rygos esperantininkų klubo literatūrinis žurnalas "Amikeco", 1966-1967); Lietuvos esperantininkų organizacinio komiteto biuletenis "Esperanto letero", 1957-1958; Biržų gimnazijos moksleivių laikr. "Tagigo", 1925-1926; esperantininkų biul. "Unuigo", 1965-1970 ir kt.

Fonde yra medžiagos apie L. Zamenhofą, K. Klimavičių, M. Šlapelienę, V. Rubaževičių ir kt.

Spaudos iškarpų teminiai rinkiniai (1909-1975) iš etnografijos, Vilniaus miesto paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kraštotyrinių kompleksinių ekspedicijų, lietuvių liaudies meno ir menininkų, gamtos apsaugos ir kt. tematikos.

Korespondencija (1920-1975). Bemaž visa J. Petrulio korespondencija esperanto k. ir kraštotyros reikalais. Kai kurie J. Petrulio laiškų adresatai (1926-1975): B. Berinas (12, 1963-1967), J. Jevsejeva (4, 1960, 1969), E. Levinskas (7, 1946-1974), Lietuvos jaunimo sąjungos Kupiškio ar Salamiesčio skyrius (1926), J. Petrulis, rašyt. (5, 1964-1969) ir kt. Siuntėjai (1921-1975): J. Balčikonis (1931), B. Berinas (197, 1956-1975), P. Bugailiškis (22, 1939-1959), S. Daunys (3, 1948-1958), K. Jėčius (20, 1959-1974), J. Kirlys (12, 1938-1974), K. Korsakas (3, 1935-1945), A. Kriauza (9, 1929-1946), J. Laužikas (4, 1929-1974), J. Lazauskas (140, 1933-1975), E. Levinskas (238, 1926-1974), J. Lingis (27, 1957-1960), Č. Liutikas (1939), J. Mickevičius (9, 1929-1974), V. Milius (24, 1964-1974), J. Petrulis (24, 1925-1968), M. Rot (10, 1934-1936), S. Tijūnaitis (10, 1959-1966), V. Vaitekūnas (91, 1954-1975) ir kt., Europos šalių taikos šalininkų laiškai ir sveikinimai J. Petruliui, atsisakiusiam atlikti karinę tarnybą Lietuvos kariuominėje; Lietuvos Mokslų Akedemijos centr. bibliotekos, Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros dragijos, "Tiesos", "Švyturio" redakcijų ir kt. raštai dėl bendradarbiavimo spaudoje, kraštotyros darbo ir kt. klausimais; kvietimai, sveikinimai.

Šeimos giminių rankraščiai (1920-1953). Motinos V. Petrulienės užrašymai "Bitininkystė. Žmonių samprotavimai apie bitininkystę ir bites" (1946), Rytų Aukštaitijos liaudies dainos (1939), sesers M. Petrulytės dienoraščio fragmentai (1927-1930) ir kt.

Kitų asmenų ir organizacijų medžiaga (1918-1974). B. Buračo "Liaudies dailininkas Vincas Svirskis" (1939), P. Galaunės "Lietuvių dievdirbiai" (b. m., apie 1932), A. Kriauzos "Botagai ir jų žižės" (b. m., apie 1940), A. Mažiulio "Senoji pasartiškių pirtis" (1941), "Vydūno mintys", užr. 1921-1935 m. A. Krauso ir P. Meškausko. Kupiškio vls. žemės ūkio artelės kooperatyvo "Gyvenamosios bendrovės įstatai" (b. m., 1921), Laisvamanių etinės kultūros draugijų Kupiškio sk. valdybos atsišaukimas ir kreipimasis į visuomenę (b. m., apie 1925 ir 1938), Lietuvos jaunimo sąjungos Salamiesčio sk. 1925-1926 m. protokolai, narių sąrašai (1925-1926), Lietuvos jaunimo sąjungos Vabalninko skyriaus 1926 m. steigiamojo susirinkimo protokolas.

Ikonografija (1900-1975). J. Petrulio ir jo giminių (1912-1974), kraštotyrinės ir kitos visuomeninės veiklos nuotraukos (1919-1970), J. Petrulio ir esperantininkų 1913-1974 metais. Lietuvos architektūros, kultūros paminklų, lietuvių liaudies meno objektų nuotraukos, J. Petrulio sud. liaudies meno albumas (1970), liaudies menininkų pavienės ir grupinės nuotraukos (1942-1973); žymių visuomenės veikėjų, švietėjų, visuomeninių įvykių nuotraukos (1927-1970); ekslibrisų rinkinėlis (XIX a. pab. - XX a.).

Kituose fonduose: J. Bukėno (F 123), M. Čilvinaitės (F 64), J. Mickevičiaus (F 165).
Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus; Šiaulių „Aušros“ muziejus.