Telefonas Klaustukas Sitemap

F 131 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

F131, 391 saug. vnt., dokumentų chronologinės ribos 1919-1982. Autografai, rankraščiai, mašinraščiai, mašinraščio II kopijos, mašinraščiai ir spaudiniai su rankraštiniais prierašais, nuotraukos, archyvinių dokumentų kopijos. Lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų k.

Dokumentų fondas suformuotas 1996 m. iš Rankraščių skyriaus fonduose susikaupusių Bibliotekos ar atskirų jos padalinių veiklos dokumentų, archyvinės medžiagos, rinktos bibliotekos istorijai skirtų publikacijų rengimui.

Fondo stovis geras.

Fondo sudarytojas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Fondo dokumentai apima laikotarpį, kai biblioteka kelis kartus keitė pavadinimą. Tokiu būdu fonde saugomi Lietuvos centrinio knygyno (veikė Vilniuje 1919 m. vasario-balandžio mėn.) (archyvinių dokumentų kopijos), Kaune veikusių Valstybinio centrinio knygyno (1919-1936 m.), Lietuvos centrinės bibliotekos (1936-1940 ir 1941-1944 m.), Lietuvos TSR centrinės valstybinės bibliotekos (1944-1950 m.) ir Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos (1951-1988 m., nuo 1963 m. perkeltos į Vilnių) veiklos fragmentiški dokumentai.

Fondo sudėtis.

I. Bibliotekos organizacinės veiklos dokumentai. – 1929-1982.

Bibliotekos įvairių laikotarpių formuliarai – skaitytojų, abonementų, skolinamų knygų, registracinis lapelis; 1932 m. išlaidų orderio šaknelės; dokumentai, susiję su Jadvygos Čapskienės Beržėnų dvaro bibliotekos perdavimu Valstybiniam centriniam knygynui; 1936-1939 m. susirašinėjimas, susijęs su bibliotekos filialų steigimu ir jų aprūpinimu baldais. Susirašinėta su steigiamomis Betygalos, Gelvonų, Jonavos, Kražių, Kruonio, Kvėdarnos, Liudvinavo, Lygumų, Luokės, Pumpėnų, Rokiškio, Saločių, Sedos, Skuodo, Šilalės, Šimonių, Taujėnų, Užpalių, Vendžiogalos, Vilkaviškio, Vilkijos, Vištyčio, Zarasų ir Židikų viešosiomis valstybinėmis bibliotekomis; Švėkšnos, Sintautų ir Šakių viešųjų valstybinių bibliotekų lankymo 1943-1944 m. apyskaita. Įvairios bibliotekos dokumentų fondų tvarkymo taisyklės (1938-1960), jų rengimo paruošiamoji medžiaga: Izidoriaus Kisino parengtos Vilniaus universiteto bibliotekos abėcėlinio katalogo instrukcijos (apie 1941), Lietuvos Gelež. techn. bibliotekos veiklos dokumentai (1944-1947). Lietuvos TSR valstybinės centrinės bibliotekos  darbo organizavimo dokumentai (1945-1950): fondų komplektavimo dokumentų byla, gautų knygų siuntų registras, Komplektavimo skyriaus dokumentų įsigijimo, perdavimo ir mainų aktai, Tarpbibliotekiniu abonementu naudojimosi taisyklės, darbo su skaitytojais uždaviniai ir programa, direkcijos posėdžio, Spalio revoliucijos metinių minėjimo ir kt. protokolai, A. Puškino jubiliejui skirtos skaitytojų konferencijos programa, medžiaga ir protokolas, Vlado Lapuko parengta medžiaga Pilviškių valsčiaus bibliotekininkų seminarui, bibliotekininkystės kursų egzaminų bilietai. Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos darbo organizavimo dokumentai (1951-1982):  knygų mainų ir skolinimo aktų byla, knygų perdavimo-priėmimo aktai, literatūros fondų organizavimo projektas, fondų tikrinimo komisijos posėdžio protokolas, bibliotekos perkėlimo klausimai 1954-1964 m. spaudoje, Kauno miesto centrinio knygyno sąskaitos ir Valstybinio spaudos komiteto raštas bibliotekai; bibliotekos direktoriaus pavaduotojo Stasio Elsbergo (1904-1971) pavieniai dokumentai ir straipsniai: „Kultūros skyriaus vaidmuo, keliant bibliotekininkų politinį–kvalifikacinį lygį“, „Knygų išdavimo taškų, kilnojamųjų bibliotekų ir knygnešystės organizavimas masinėse bibliotekose“, „Kai kurios pastabos dėl Respublikinės bibliotekos perkėlimo į Vilnių“, Respublikinės bibliotekos skaitytojų aptarnavimo metodai ir problemos bei jos fondų tolesnio komplektavimo uždaviniai“. Dokumentai, susiję su bibliotekos perkėlimu į Vilnių: medžiaga apie bibliotekos naujųjų rūmų Vilniuje atidarymą (1964.XII.4), spaudos iškarpos apie renginius bibliotekoje 1964-1969 m., ekskursijų po biblioteką grafikas ir apsilankiusiųjų sąrašai, 1965 m. bibliotekos svečiai – kalendorius ir fragmentiški užrašai. Antrosios Tarybų Lietuvos bibliotekų darbuotojų mokslinės konferencijos medžiagos rinkinio paruošiamoji medžiaga (1967): įžanginis žodis, pagrindiniai pranešimai, skaitytojų aptarnavimo sekcijos pranešimai ir pasisakymai, bibliotekų fondų komplektavimo sekcijos pranešimai ir pasisakymai, bibliografinio darbo sekcijos pranešimai ir pasisakymai, darbo su vaikais sekcijos pranešimai ir pasisakymai, bibliotekinių procesų mechanizavimo ir automatizavimo sekcijos pranešimai. Atskiri veiklos dokumentai: skelbimas skaitytojams apie tarpbibliotekinio abonemento paslaugas, bibliotekos direktoriaus 1972-1982 m. įsakymų byla, Lietuvos TSR Ateizmo muziejaus raštas, bibliotekos darbuotojų įsipareigojimų vykdymo suvestinė, bibliotekos meno kūrinių sąrašai, pavieniai dokumentai.

II. Bibliografijos, literatūros sąrašai ir rodyklės. – 1947-1973.

Lietuvos TSR centrinės valstybinės ir Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos Bibliografijos skyriaus rengtos bibliografijos, bibliografinės apžvalgos ir rodyklės, literatūros sąrašai ir rodyklės, anotuoti literatūros sąrašai ir rodyklės, rekomenduojamos literatūros sąrašai, trumpos literatūros apžvalgos skirti lietuvių rašytojams ir poetams: Jonui Biliūnui, Butkų Juzei, Mikalojui Daukšai, Juozui Gurauskiui, Konstantinui Jasiukaičiui, Vincui Kudirkai, Gabrieliui Landsbergiui-Žemkalniui, Broniui Laucevičiui-Vargšui, Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai, Liudvikui Rėzai, Baliui Sruogai, Antanui Strazdui, Pranui Vaičaičiui, Antanui Venclovai, Antanui Vienožinskiui, Andriui Višteliui-Višteliauskui; kitų tautų rašytojams ir poetams: Honore de Balzac‘ui, Antonui Čechovui, Ivanui Franko, Aleksandrui Puškinui, Janiui Rainiui, Tarasui Ševčenkai, Lesei Ukrainkai; lietuvių menininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui; politiniams veikėjams: Karlui Marksui, Vladimirui Leninui, Marytei Melnikaitei, Vincui Mickevičiui-Kapsukui, Vincui Vitkauskui; istoriniams įvykiams: dekabristams, Paryžiaus komunai, partizanams Lietuvoje 1918-1920, 1863 m. ir 1905 m. sukilimams Lietuvoje; geografiniams objektams: Druskininkams, Kauno apskričiai, Nemunui, Neriai, Šiauliams; atskiroms temoms: Kauno miesto istorijai, liaudies medicinai, lietuvių literatūrai (1863-1905), lietuvių periodikai, teatrui, tautiniam kostiumui, LTSR klimatui, fizinei geografijai ir ekonomikai, Lietuvos žemės ūkiui 19 a. antroje pusėje, partizaniniam sąjūdžiui Lietuvoje didžiojo tėvynės karo metais, svogūnų auginimui Lietuvoje, Spicyno darbams apie Lietuvos archeologiją, literatūrai studijuojantiems politinę ekonomiką, dialektinį ir istorinį materializmą, tarybinei vaikų literatūrai, tarybinei moteriai grožinėje literatūroje,  ukrainiečių literatūrai lietuvių kalba; tarybinei propagandai: rinkimams į vietos darbo žmonių deputatų tarybas, katalikų kunigų reakciniam vaidmeniui, marksizmo-leninizmo literatūrai lietuvių kalba, rinkimams grožinėje literatūroje, komunizmo statyboms, tarybiniam patriotizmui, LLKJS atsišaukimams (1920-1939), lietuvių ir rusų tautų draugystei, mašinų-traktorių stotims – svarbiam veiksniui vystant socialistinį žemės ūkį, religijai – liaudies sąmonės nuodytojai, kovai dėl taikos ir amerikinių-angliškųjų imperialistų demaskavimui grožinėje literatūroje, LTSR kovai prieš buržuazinį nacionalizmą bei kosmopolitizmą už liaudies gerovę ir suklestėjimą, tarybinei armijai – taikos saugotojai, Tarybų sąjungos komunistų partijos  istorijai, pasaulio jaunimui kovoje dėl taikos, LLKJS didžiojo tėvynės karo metais; kiti knygų ir periodinių leidinių fragmentiški sąrašai. Stasės Bušmienės sudaryto leidinio Eduardas Volteris : bibliografija, Vilnius, 1973 rankraštinis ir korektūrinis egzemplioriai.

III. Atsakymai į užklausas. – 1948-1967.

Lietuvos TSR centrinės valstybinės/Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos Bibliografijos skyriaus ir kt. bibliotekos darbuotojų parengta bibliografinė informacija užklausas pateikusiems asmenims: A. Ambraškai, T. Borovui, B. Chovratovičiui, A. Chrenkovai, Čaiko, Čerkasovai, K. Dineikai, V. Guščinui, K. Jankauskui, Jocėnienei, A. Kaščenkai, B. Križitauskui, D. Meškėnaitei, D. Mickevičiui, S. Mikniūtei, F. Gomez Pelaez, Petroniui, P. Šaltmiriui, Trušinui, K. Ulvydui, Vaicekauskaitei, Anykščių vaistinės valdytojui, Drisviatų (Vitebsko sritis) kraštotyrininkams, Lietuvos TSR valstybinio dailės instituto atstovui. Bibliografines rodykles ir literatūros sąrašus rengė: Vaclovas Jurgaitis (4), Algimantas Lukošiūnas (14), Vytautas Steponaitis (8), Stasys Tomonis (1). Parengta bibliografinė informacija apie asmenis ir jų kūrinius: Aldoną Gaigalaitę, A. Gelgaudą, Vsevolodą Ivanovą, Jakubą Kolasą, Vincą Pietarį, Antaną Vienuolį-Žukauską, D. Ždanovą; atskiras temas: bulgarų rašytojų kūrinius, spausdintus Lietuvoje, grožinę literatūrą ir meną marksizmo nušvietime, knygas ir straipsnius apie lietuvių dailę 1920-1956 m., Lietuvos TSR liaudies ūkio atkūrimą, lietuvių liaudies meną, tautinius drabužius, žaidimus ir pramogas, lietuvių patarlių ir priežodžių publikacijas iki 1900 m., lietuvių ir rusų tautų draugystę, literatūrą apie Lietuvos miestų Magdeburgo teisę XVI-XVIII a., mokytojo paveikslą 1930-1940 m. prozoje, muziejininkystę, Panevėžyje iki 1940 m. leistus periodinius leidinius, pilietinį karą Ispanijoje, vietų, pavardžių ir vietovių kilmę, žemės ūkį Lietuvoje; geografinius objektus: Birštoną, Drūkšius, Estiją, Kauną, Radviliškio raj. vandenis, Oliševką; 1917-1919 m. laikraščių, saugomų bibliotekos fonduose sąrašas.

IV. Leidinio “Bibliotekų darbas” redakcijos medžiaga. – 1961-1971.

„Bibliotekų darbas“ – bibliotekininkystės ir bibliografijos informacinis biuletenis, ėjęs 1949-1963 m. Kaune, 1963-1990 m. Vilniuje. F131 saugoma dalies šio leidinio numerių paruošiamoji medžiaga – redakcijai pateikti autoriniai straipsniai su redaktorių pastabomis ir pataisymais: 1965 m. nr. 8, 9, 10 paruošiamoji medžiaga, 1967 m. nr. 3 ir 4 viršelių pavyzdžiai, 1968 m. nr. 1-12 paruošiamoji medžiaga ir tų pačių metų pavieniai straipsniai, 1969 m. pavieniai straipsniai, 1970 m. nr. 1, 2 paruošiamoji medžiaga ir pavieniai straipsniai, 1971-1972 m. pavieniai straipsniai, neišaiškintų metų pavieniai straipsniai.

V. Bibliotekos jubiliejus, jubiliejinis leidinys. – 1968-1969.

1969 m. – bibliotekos įkūrimo 50-ųjų metinių pažymėjimo metai. Fonde saugomi šiai progai skirti dokumentai: Valerijos Vilnonytės parengto straipsnio „Iš Respublikinės bibliotekos istorijos: Lietuvos TSR Respublikinė biblioteka 1919-1944 m.“ juodraštis; jubiliejinio leidinio „Respublikinė biblioteka (1919-1969)“ rankraštis ir paruošiamoji medžiaga; Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos 50-mečio jubiliejui skirtų straipsnių spaudoje sąrašas.

VI. Bibliotekos sienlaikraščiai. – 1940-1962.

Lietuvos TSR centrinėje valstybinėje bibliotekoje ir Lietuvos TSR valstybinėje respublikinėje bibliotekoje leistų sienlaikraščių medžiaga: sienlaikraščio „Knyga – draugas“ 1940-1941 m. pavieniai numeriai ir 1948-1949 m. straipsniai, 1950, 1952-1953, 1954-1962 ir nenustatytų metų sienlaikraščių straipsniai, paruošiamoji medžiaga 1952-1958 ir 1961 m. sienlaikraščiams (straipsnių juodraščiai); Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos sienlaikraščio redkolegijos pasitarimų 1948–1954 protokolai; 1959 m. vasario 2 d. Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegijos nutarimas dėl satyrinių sienlaikraščių respublikinės apžiūros.

VII. Bibliotekos visuomeninių organizacijų dokumentai. – 1949-1957.

Lietuvos TSR centrinės valstybinės bibliotekos vietos komiteto III-čios profgrupės narių ir mokesčių apmokėjimo registracijos knyga (1949-1950); Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos profgrupės dokumentai (1951-1952);  Moterų tarybos dokumentai (1953); Lietuvos TSR valstybinės respublikinės ir Kauno viešosios bibliotekų vietos profkomiteto dokumentai (apie 1953-1957).

VIII. Korespondencija. – 1935-1975.

Bureau international d‘education laiškas Lietuvos švietimo ministrui (1935.IV.5); knygynų ir leidyklų pasiūlymai: „Pribačio“, vokiečių ir prancūzų knygyno (1936), Wilhelm Limpert leidyklos (Berlynas, 1936), „Spaudos fondo“ ir kt. leidyklų knygų sąrašai (1937-1940), Amerikos lietuvių draugijų laiškai dėl knygų įsigijimų ir perdavimo Centrinei valstybinei bibliotekai (1940-1941), leidyklos „Gräfe und Unzer“ laiškas dėl užsakytų knygų (Karaliaučius, 1942.V.26); bibliotekai siųstos sąskaitos už leidinius: Marijonų spaustuvės (1938), „Šviesos” knygyno ir knygų leidyklos (1939), „Mokytojų knygyno” (1939), „Spaudos fondo” ir kt. leidyklų knygų sąrašai (1937-1940), „Dirvos” b-vės, knygyno „Atžala”, spaustuvės „Gintaras”, Bronislavos Kėžinaitienės sąskaitos už leidnius, Vilijampolės berniukų amatų mokyklos ir K. Bubelio dirbtuvių sąskaitos už pagamintus bibliotekai baldus (1939); Lietuvos TSR centrinės valstybinės bibliotekos susirašinėjimas su Kauno mokytojų seminarija ir Kauno miesto švietimo darbuotojų profsąjunga (1948-1949); laiškai, adresuoti bibliotekos darbuotojams Jonui Stauskui (1943) ir Rūtai Glenaitytei (1949); Udmurtijos techninės informacijos biuro raštas (1961.III.3); įvairių įstaigų ir organizacijų sveikinimo laiškai, telegramos ir atvirukai Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos kolektyvui valstybinių švenčių, naujųjų metų, gegužės pirmosios, bibliotekos penkiasdešimtmečio progomis (1964-1965 ir 1969); kvietimai į renginius Lietuvos TSR valstybinėje respublikinėje bibliotekoje (1965-1967); sveikinimo atvirukai Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojui Stasiui Elsbergui (4; 1966-1967); Valstybinio televizijos ir radijo komiteto ryšių su užsienio šalimis redaktoriaus raštas Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos direktoriui (1973); dail. Pauliaus Galaunės laiškas bibliotekos direktoriui Vaclovui Jurgaičiui (1975); Juozo Losinsko laiškas bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėjai Birutei Mituzienei ir direktoriaus Vaclovo Jurgaičio laiškas Juozui Losinskui (1975).

IX. Ikonografija. – 1943-1972.

Pavienės ir grupinės nuotraukos, didesnė dalis – perfotografuotos. Nuotraukose lietuvių prozininkai ir poetai Aleksas Baltrūnas, Antanas Jonynas, Jonas Marcinkevičius, Ignas Pikturna, Kazys Saja, Eugenija Tautkaitė, Teofilis Tilvytis ir kt., žurnalistas Albertas Laurinčiukas, menotyrininkai Valerija Čiurlionytė-Karužienė ir Vytautas Landsbergis M.K. Čiurlionio paminėjimo renginio bibliotekoje metu, aktorė ir režisierė Kazimiera Kymantaitė, dailininkas Vytautas Valius, rusų oetę Veronika Tušnova; Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos direktoriaus Vaclovo Jurgaičio, jo pavaduotojo Stasio Elsbergo, priimančių bibliotekos svečius nuotraukos (19); renginio bibliotekos konferencijų salėje dalyvių nuotrauka; moterų suvažiavimo dalyvių Lietuvos TSR valstybinėje respublikinėje bibliotekoje nuotraukos (2); atsiliepimų knygos apie lietuvių vaikų literatūros knygų parodą Berlyne 1972 m. įrašų fotokopijos (21); lietuvių rašytojų autografų nuotrauka; dokumentai (brėžiniai), susiję su Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos naujojo pastato Vilniuje įrengimu: cokolinio ir pirmojo aukšto apstatymo planas, baldų bibliotekos dokumentams (estampams ir graviūroms, žemėlapiams) brėžiniai; nežinomų metų neišaiškinto pastato planas.

X. Bibliotekos istorijos šaltiniai : LCVA Centrinės valstybės bibliotekos fondo (f. 1655) ir kt. dokumentų kopijos. – 1919-1942.

Biliotekos istorijos tyrimams ir publikacijoms rinkta archyvinė medžiaga: Lietuvos centriniame valstybiniame archyve saugomo Centrinės valstybinės bibliotekos fondo ir kitų, neįvardintų fondų dokumentų  kopijos: dokumentai susiję su Lietuvos centrinio knygyno Vilniuje veikla 1919 m. (20 vnt.), dokumentai, susiję su Valstybinio centrinio knygyno ir Lietuvos centrine biblioteka Kaune veikla 1919-1942 m. (29 vnt.), dokumentai, susiję su Lietuvos TSR centrinės valstybinės bibliotekos Kaune veikla 1940-1941 m. (6 vnt.).